БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ З НАРОДОЗНАВСТВА

До бібліографічного списку включено основну літературу з питань фольклористики, етнології та народного мистецтва за 2001-2002 роки, видану в Україні та сусідніх країнах.

У межах розділів матеріал розміщено за алфавітом.

Бібліографічний список рекомендовано науковцям, педагогам, студентам, учням, культурно-освітнім працівникам.

Просимо авторів надсилати до наукової бібліотеки ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України наукові, науково-популярні книги. Бібліотека буде вдячна за літературу і пропонуватиме її читачам.

 

 

Фольклористика

Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря: Весенне-летний цикл. – М.: Индрик, 2002. – 816 с.

Академик Виктор Максимович Жирмунский: Библиогр. очерк / Вступ. ст. П.Н.Беркова и Ю.Д.Левина; Библиогр. Л.Е.Генина и др.; Описание архив. мат. А.Н.Анфертьевой. – СПб.: Наука, 2001. – 232 с.

Анекдоти про сімейне життя / Упоряд.: М.Дмитренко, О.Дмитренко. – К.: Народознавство, 2002. – 136 с.

Аникин В.П. Русское устное народное творчество: Учеб. изд. – М.: Высш. шк., 2001. – 725 с.

Антонюк В. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Українська ідея, 2001. – 142 с.

Антропология. Фольклористика. Лингвистика: Сб. ст. / Европ. ун-т в СПб. Фак-т этнологии; Отв. ред. А.К.Байбурин, В.Б.Колосова. – СПб., 2001. – Вып. 1. – 272 с.

Асов А. Славянские руны и “Боянов гимн”. – М.: Вече, 2002. – 432 с.

Бабич Н.М. Стан збереження української народно-пісенної епіки на терені Донеччини: (порівняльний аспект): Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. –Львів, 2001. – 20 с.

Багмет А., Дащенко М., Андрущенко К. Збірка українських приказок та прислів’їв: Репринтне відтворення вид. 1929 р. – К.: Техніка, 2002. – 220 с. – (Нар. джерела).

Баллады / Сост., подгот. текстов и коммент. Б.П.Кирдана; Вступ. ст. А.В.Кулагиной. – М.: Рус. книга, 2001. – 464 с. – (Б-ка рус. фольклора; Т. 6).

Бандурка: Укр. сороміцькі пісні в записах З.Доленги-Ходаковського, М.Максимовича, П.Лукашевича, М.Гоголя, Т.Шевченка, П.Чубинського, Хв.Вовка, І.Франка, В.Гнатюка / [Упоряд. та авт. передмови до розд. М.Сулима]. – К.: Дніпро, 2001. – 279 с.

Бейли Дж. Избранные статьи по русскому народному стиху. – М.: Языки рус. культуры, 2001. – 416 с.

Белова О.В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. – М.: Индрик, 2001. – 320 с.

Богданов К.А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклор. действительности / ИРЛИ. Отд-ние фольклора. – СПб.: Искусство, 2001. – 438 с. – (Территория культуры: антропология).

Богданова О. В. Лірницька традиція в контексті української духовної культури: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Нац. муз. акад. України ім. П.Чайковського. – К., 2002. – 20 с.

Боньковська О.О. Народний театр товариства “Українська бесіда” у Львові: Завершальний період діяльності (1918 – 1924): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – 20 с.

Бурыкин А.А. Малые жанры эвенского фольклора: Загадки, пословицы и поговорки, запреты-обереги, обычаи и предписания, приметы: Исслед. и тексты. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2001. – 288 с.

Былины Печоры / Отв. ред. А.А.Горелов. – СПб.: Наука; М.: Классика, 2001. – Т. 1. – 772 с.; Т. 2. – 782 с.

Бычков А.А. Энциклопедия языческих богов: Мифы древних славян. – М.: Вече, 2001. – 400 с.

Власова З.И. Скоморохи и фольклор / Науч. ред. С.Н.Азбелев. – СПб.: Алетейя, 2001. – 524 с.

Волочай В.Г. Словник імен богів давньоукраїнської міфології: Посібник. – Вінниця: ТОВ “Велес”, 2001. – 98 с.

Вчора була неділенька: Укр. нар. пісні з голосу М.Глюдзика / Запис текстів і мелодій, упорядкув., підг. текстів, вступ. ст. та словник І.В.Хланти; Розшифрування мелодій та нот. графіка А.В.Гайналія. – Ужгород: Закарпаття, 2001. – 198 с.

Гнатюк В. Казки Закарпаття / [Упорядкув., підготов. текстів, вступ. ст., примітки та словник І.В.Хланти]. – Ужгород: Карпати, 2001. – 387 с.

До книги ввійшли кращі зразки народних казок Закарпаття у записах видатного українського фольклориста В.Гнатюка, зроблених наприкінці минулого століття.

Головатюк В.Д. Пісенна культура українців Підляшшя: етнорегіональна специфіка, загальноукраїнський контекст: Автореф. дис. ... канд. філол. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – 20 с.

Грица С. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки. – К.; Тернопіль: Астон, 2002. – 235 с.

До збірника увійшли етномузикологічні розвідки відомого українського вченого-фольклориста Софії Грици, присвячені теоретичним та методологічним проблемам музичного фольклору, епічному виконавству, функціонуванню фольклору в соціокультурному середовищі та способам його трансмісії.

Губ’як В.Д. Фольклорні обереги духовності: [Посібник]. – Івано-Франківськ, 2001. – 323 с.: іл.

Гусманов И.Г. Греческая мифология. Боги. – М.: Флинта, Наука, 2001. – 328 с.

Демків Д. Ярослав Чуперчук: Феномен гуцульської хореографії. – Коломия: Вид.-полігр. т-во “Вік”, 2001. – 166 с.

Детский фольклор: Частушки / РАН. – М.: Наследие, 2001. – 496 с.: нот.

Дмитренко М.К. Гнат Танцюра: До 100-річчя від дня народження. – К.; Вінниця, 2001. – 48 с.

Дмитренко М.К. Українська фольклористика: Історія, теорія, практика. – К.: Народознавство, 2001. – 576 с.

Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. – М.: Композитор, 2001. – 256 с.

Жмундуляк Д.Д. Народна пісенність Покуття: Особливості сучасного функціонування: Автореф. дис. ... канд. філол. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – 20 с.

Загадки народов России / Сост. Т.Климова. – М.: РОСМЭН, 2001. – 94 с.: ил.

Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: Учебник. – М.: Наука, 2001. – 400 с.

Иванова Т.Г. “Малые” очаги северно-русской былинной традиции: Исслед. и тексты. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. – 455 с.

Исторические песни / Сост., вступ. ст., подгот. текстов, коммент. С.Н.Азбелева. – М.: Рус. книга, 2001. –528 с. – (Б-ка рус. фольклора; Т. 7).

Каланов Н. Словарь пословиц и поговорок о море: Пословицы и поговорки народов мира о море, моряках и рыбаках, флотской службе и рыбацком промысле, морской флоре и фауне. – М.: Изд. Дом “Грааль”, 2001. – 367 с.

Каспина М.М. Сюжеты об Адаме и Еве в свете исторической поэтики: На материале древней и средневековой еврейской и славянской книжности: Автореф. дис. ... канд. филол. наук . – М., 2001. – 24 с.

Киселева Ю.М. Смысловая организация русских лечебных и любовных заговоров: Автореф. дис. ... канд. филол. наук . – М.: МГУ, 2001. – 27 с.

Кінан Е. Російські історичні міфи. – К.: Критика, 2001. – 284 с.

Клименко І.В. Мелогеографія жнивних наспівів басейну Прип’яті: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Нац. муз. акад. України ім. П.Чайковського. – К., 2001. – 20 с.

Коломийки підгірського краю / Збирач і упоряд. Г.Окрипничук. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. – 134 с.

Кондрашов А.П. Кто есть кто в классической мифологии: Энцикл. словарь. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 768 с.

Коновалова Ж.Ф. Миф в советской истории и культуре: Автореф. дис. ... д-ра филос. наук . – СПб., 2001. – 51 с.

Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. В 3-х т. Т. 1. Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-”хозяевах” / ИЯЛИ КНЦ РАН. – СПб.: Наука, 2001. – 576 с.

Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії / [Упорядкув., пер., вступ. ст., дод. З.О.Пахолок]. – Луцьк: Вісник і К°, 2002. – 192 с.: іл.

Кузьмина Е.Е. Мифология и искусство скифов и бакрийцев: Культуролог. очерки. – М.: Рос. ин-т культурологии, 2002. – 288 с.

Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість. – К.: Знання-Прес, 2001. – 591 с.

Лекарство от задумчивости: Рус. сказка в изданиях 80-х гг. XVIII в. / Изд. подгот. К.Е.Корепова, Л.Г.Беликова. – СПб.: Тропа Троянова, 2001. – 415 с. – (Полн. собр. рус. сказок. Ранние сборники; Т. 5).

Лірницькі пісні з Полісся: Матеріали до вивчення лірницької традиції / Записи, впорядкув. і примітки О.Ошуркевича; Нотні транскрипції Ю.Рибака. – Рівне, 2002. – 137 с.

Література. Фольклор. Проблеми поетики: [Зб. наук. праць] / Упоряд. Л.Т.Шурко. – К.: Вид. поліграф. центр “Київ. ун-т”, 2001 – 2002.

Вип. 11. – 2001. – 204 с.

Вип. 12. – 2002. – 188 с.

Лойтер С.М. Русский детский фольклор и детская мифология: Исследование и тексты. – Петрозаводск, 2001.

Мазурына Н.Г. Варыянтнасць існавання і эвалюцыі беларускага песеннага фальклору: Ауторэф. дыс. ... канд. філал. навук / НАН Беларусі. ІМЭФ ім. К.Крапівы. – Мінск, 2001. – 19 с.

Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література: Онтологія спадковості. – К.: Амадей, 2001. – 214 с.

Мельник Н.Г. Етико-естетичні засади української соціально-побутової пісні: Автореф. дис. ... канд. філол. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2001. – 17 с.

Мишанич М., Мишанич С. Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: Історія інтерпретації і розмежувань понять. – Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2002. – 60 с.

Музика та дія в традиційному фольклорі: Зб. наук. пр. / [Упоряд.: В.Коваль, Б.-Ю.Янівський]. – Львів, 2001. – 115 с.

Надь Г. Греческая мифология и поэтика. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 432 с.

Найдыш В.М. Философия мифологии: От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554 с.

Науменко Г. Кот Баюн, Баба Яга и их друзья: Нар. сказки, загадки, страшилки, небылицы, скороговорки. – М.: Дрофа, 2001. – 320 с.: ил.

Немировский А.И. Собрание трудов: Мифы древности: Индия: Науч.-худож. энцикл. – М.: Лабиринт-МП, 2001. – 304 с.

О вине и пьянстве: Рус. пословицы и поговорки / Сост., предисл., словарь, примеч. Г.Ю.Багриновского. – М.: Аграф, 2001. – 480 с.

Ой летіли журавлі: Пісні з голосу К.Куйбіди / [Упорядкув., вступ. ст. та примітки Б.Стельмаха]. – Львів: Літопис, 2001. – 204 с.

Останній гайдамака: Легенди, перекази, пісні, прислів’я та приказки про Устима Кармалюка / Записи В.П.Вовкодава, упоряд. А.М.Подолинний. – Вінниця: Континент-ПРИМ, 2001. – 159 с.

Пам’ятник українському козацтву: (“Українські записи Порфирія Мартиновича”) / [Упоряд. Н.А.Малинська]. – К.: Вид. поліграф. центр «Київ. ун-т», 2001. – 330 с.

Петрухин В. Мифы древней Скандинавии. – М.: АСТ, Астрель, 2001. – 464 с.

Пісенна культура польської діаспори України / Упоряд. Л.Вахніна. – К.: Голов. спец. рада літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 288 с.

Пісні з Покуття: (Пісні записані у селі Вербівці Городенківського району) / Упоряд.: М.Андрусяк, М.Паньків. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. – 280 с.: нот.

Поп Д.И., Поп Д.Д. Подкарпатські Русины, їх історичні былины и легенды. – Ужгород: Удавательство В.Падяка, 2001. – 89 с.: іл.

Прислів’я та приказки українського народу. – Сімферополь: Інфолекс, 2001. – 207 с.

Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня. – М.: Лабиринт, 2001. – 367 с.

Ревуцький Д.М. Українські думи та пісні історичні / Вступ. ст. В.Кузик; Муз. ред. О.Щербак. – К.: Асоц. етнологів, 2001. – 370 с.: нот. – Перевид. 1919 р.

У книжці відомого українського мистецтвознавця Д.Ревуцького зібрано кращі зразки українських дум. До багатьох із них подано нотні тексти. Це перевидання зберігає правопис оригіналу.

Русский фольклор: Библиогр. указ. 1991 – 1995. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. – 642 с.

Синдаловский Н.А. Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга. – СПб.: Норинт, 2001. – 207 с.

Сирко І.М. Символіка в українській народній баладі: Автореф. дис. ... канд. філол. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – 18 с.

Скарби та скарбошукання в українських народних легендах та переказах / Упорядкув., передм. та прим. В.П.Фісуна. – К., 2002. – 429 с.: іл. – (Студії з україністики; Вип. ІІІ).

Славянская мифология: Энцикл. словарь. А – Я. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 512 с.

Славянский стих: Лингв. и прикладная поэтика: Материалы конф. – М.: Языки славян. культуры, 2001. – 416 с.

Старинные русские сказки: Из Альбома рус. нар. сказок и былин под ред. П.Н.Петрова. 1875. – Саратов: Дет. книга, 2001. – 160 с. – (Антиквар. б-чка).

Сухбаатарын Монтуяа. Номинация персонажей русских и монгольских волшебных сказок: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2001. – 19 с.

Танцюра Г.Т. Записки збирача фольклору. – Вінниця: Вінниця, 2001. – 100 с.: нот.

Ткачев Ю.Г. Расширение национального образа мира в русской литературе XIV – XVII веков. Ч. 1. Евреи в древней русской словесности. – Черновцы: Рута, 2001. – 132 с.

Традиционный фольклор Новгородской области: Сказки. Легенды. Предания. Былички. Заговоры (по записям 1963 – 1999 гг.) / Подгот. М.Н.Власова, В.И.Жекулина, А.А.Панченко, С.А.Штырков; Науч. ред. А.Ф.Некрылова. – СПб.: Алетейя, 2001. – 542 с.

Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області: Матеріали фольк.-етногр. експедицій селами р-ну, 1992-1993 рр. / Упоряд. М.О.Семенова. – Х.: Фірма “Регіон-інформ”, 2001. – 159 с.: іл., нот., табл.

Традиційна народна музична культура Західного Поділля: Зб. ст. і матеріалів / [Ред.-упоряд.: О.Смоляк, В.Коваль] . – Тернопіль: Астон, 2001. – 79 с.

Трыфаненкава М.А. Матыу змеяборства ва усходнеславянскай фальклорнай традыцыі: Генезіс. Семантыка: Ауторэф. дыс. ... канд. філал. навук / НАН Беларусі. ІМЭФ ім. К.Крапівы. – Мінск, 2001. – 20 с.

Узенева Е.С. Терминология болгарского свадебного обряда в этнолингвистическом освещении: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2001. – 28 с.

Український фольклор: (Програма та метод. поради до курсу для студентів денної та заочн. форм навчання філол. факультету) / Упоряд.: О.М.Семеног, А.І.Сторожук. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2001. – 93 с.

Українські народні пісні в записах Гната Танцюри: (До 100-річчя з дня народження). – К.: Асоц. етнологів, 2001. – 543 с.: нот.

Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / Упоряд. М.М.Пазяк; Відп. ред. Й.Ю.Федас. – К.: Наук. думка, 2001. – 392 с.: іл. – ( Сер. “Укр. нар. творчість”).

Цим випуском із серії “Українська народна творчість” завершується видання народних прислів’їв, приказок та порівнянь, упорядковане відомим фольклористом М.М.Пазяком. Книга містить найповніше на наш час зібрання народних прислів’їв, приказок, ідіом та порівнянь, використаних у творах української художньої літератури.

Флерова В. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. – Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2001. – 156 с.

Фольклор и литература Сибири: Памяти А.Б.Соктоева. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. – 283 с.

Фольклористичні візії (учні – вчителеві І.В.Мацієвському з нагоди 60-річчя): Зб. ст. і матеріалів / [Ред.-упоряд.: О.Смоляк, В.Коваль]. – Тернопіль: Астон, 2001. – 119 с.

Фомин В.И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора: Ист.-теорет. монография / НИИ киноискусства. – М.: Материк, 2001. – 278 с.

Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвіст. словник. – Львів, 2002. – 216 с.

Хрестоматия сибирской русской народной песни: Детский народный календарь / Сост. В.Байтуганов, Т.Мартынова. – Новосибирск: Книжица, 2001. – 120 с.: нот.

Кирилл Васильевич Чистов: Библиогр. указ. / МАЭ; Сост. Ю.К.Чистова; Вступ. ст. Т.Г.Ивановой. – СПб., 2001. – 68 с.

Чорнопиский М. Фольклорна політична сатира 20-х років ХХ століття у записах С.Єфремова. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 169 с.

Шапарова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии: Ок. 1000 статей. – М.: АСТ, Астрель, Рус. словари, 2001. – 624 с.

Шевченко Е.А. Свадебный обряд Лузского района Кировской области (функциональные аспекты поэтических жанров): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – СПб.: ИРЛИ, 2001. – 16 с.

Язык, литература, эпос (к 100-летию со дня рожд. акад. В.М.Жирмунского). – СПб.: Наука, 2001. – 444 с.

Як виник світ: Легенди, колядки, балади / Зібрав, упорядкув. і опрацював В.Сокіл. – Львів: Каменяр, 2001. – 87 с.

Яківчук А. Фольклорними стежками Буковинської Наддністрянщини: Народознавчо-фольклористичні нариси. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 64 с.

 

 

 

 

Етнологія

Абдуллаєва М.А. Грецькі громади Криму у 1917 – 1938 рр.: (етноконфес. аспект). – К.: Ін-т історії України, 2001. – 64 с. – (Іст. зошити).

Археологія та етнологія Східної Європи: Матеріали і дослідження. Т. 3. – Одеса: Друк, 2002. – 356 с.: іл.

Бабилаев А.Н. Этническая психология как социальный феномен: Опыт соц.-философ. анализа. – Пушкино: Изд. Дом “Грааль”, 2001. – 108 с.

Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании: Вторая пол. ХІХ – первая пол. ХХ вв. – М.: ИВ РАН, 2001. – 120 с.

Беляев Г.Г., Торгашев Г.А. Духовные корни русского народа. – М.: Былина, 2002. – 192 с.

Богданов В.В. Этническая и эволюционная история Руси: История тирании в России. Кн. 3. – М.: Белые альвы, 2001. – 272 с.

Богданов В.В. Этническая и эволюционная история Руси: Русь, славяне, аризанты, скифы, готы, гунны, пины, варяги. – М.: Белые альвы, 2001. – 272 с.

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии: Древние арии: мифы и история. – СПб: Алетейя, 2001. – 224 с.

Бондаренко Г., Сазанович О. Рікою життя. – К.: Стилос, 2002. – 70 с.

Борисенко В.К. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років / Центр українознавства Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 92 с.: іл.

Брусина О.И. Славяне в Средней Азии. Этнические и социальные процессы. Конец ХІХ – конец ХХ в. – М.: Вост. лит. РАН, 2001. – 240 с.

Буковинський історико-етнографічний вісник. Вип. 3. – Чернівці, 2001. – 144 с.

Быстряков А.Г. Евреи Екатеринослава – Днепропетровска: (XVIII – начало ХХ вв.). – Днепропетровск: АТЗТ ВКФ “Арт-Прес”, 2001. – 142 с.

Вардугин В. Русская одежда: История нар. костюма от скифских до советских времен с очерками обрядов, обычаев, нравов и суеверий, иллюстрированная гравюрами, рис. и фотогр. мастеров XVIII – нач. ХХ века... – Саратов: Дет. кн., 2001. – 352 с.

Великие православные праздники / Авт-сост. О.Глаголева. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – 127 с.

Власова М. Русские суеверия: Энцикл. словарь. – СПб.: Азбука – классика, 2001. – 672 с.

Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования и материалы / Отв. ред. А.А.Плотникова. – М.: Индрик, 2001. – 496 с.

Гавриленко Л.А. Джерело: Посібник з укр. народознавства. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – 180 с.

Гавриленко Л.А. Криниця: Посібник з укр. народознавства (2-ий рік вивчення). – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – 159 с.

Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги славян. Язычество. Традиция. – М.: Рефл-бук, 2002. – 464 с.

Гладкий В.Д. Славянский мир I – XVI века: Энцикл. словарь. – М.: Центрполиграф, 2001. – 895 с.

Голикова С.В. Семья горнозаводского населения Урала XVIII – XIX веков: Демогр. процессы и традиции. – Екатеринбург: УрО РАН, 2001. – 196 с.

Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры: Одежда, оружие, предметы труда и домашнего обихода от древних до новых времен. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2001. – 478 с.

Грушевський М. (1865-1938) Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / [Упоряд. Я.Левчук]. – К.: Б.в., 2001. – 94 с.: іл.

Гузій Р.Б. Похоронні звичаї та обряди українців Карпат (ХІХ – ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2002. – 24 с.

Гумилев Л. От Руси до России: Очерки этнической истории. – М.: Айрис Пресс, Рольф, 2001. – 320 с.

Гумилев Л. От Руси до России: Очерки этнической истории. – СПб.: Кристалл, 2002. – 352 с.

Данилюк А.Г. Оповіді про експонати Львівського скансену. – Львів: Сполом, 2001. – 125 с.: іл.

Данілкін О. Культура циган України: минуле і сучасність: За матеріалами єдиної в Україні держ. циган. колекції, зібраної автором кн. (м. Біла Церква). – К., 2001. – 80 с.: іл.

Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. – М.: Языки славян. культуры, 2001. – 800 с.

Дмитрієва В.В. Родильно-хрестильна обрядовість греків Приазов’я в другій половині ХІХ – ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 18 с.

Дяченко Т. Народно-педагогічні уявлення східних слов’ян у галузі екологічного виховання. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2002. – 113 с.

Ерина Е.М., Салькова В.Е. Обычаи поволжских немцев. – М.: Готика, 2001. – 104 с.

Етнічна історія народів Європи: Зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. досліджень НАН України. – К.: УНІСЕРВ, 2001.

Вип. 8. – 122 с.

Вип. 9: Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. –140 с.

Вип. 10. –100 с.

Вип. 11: Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. –126 с.

Вип. 12. –108 с.

Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся: Матеріали комплексних наук. експедицій Рівненського фольклорно-етногр. т-ва. Вип. 1 / [Упоряд. та відп. за вип. В.Ковальчук]. – Рівне, 2001. – 111 с.

Етнонаціональні процеси в Україні: Історія та сучасність / За ред. В.Наулка. – К.: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 424 с.

Етнос. Культура. Нація. Вип. 2. – Дрогобич, 2001. – 312 с.

Зорин Н.В. Русский свадебный ритуал. – М.: Наука, 2001. – 248 с.

Історія західних і південних слов’ян (З давніх часів до ХХ ст.): Курс лекцій / В.І.Яровий, П.М.Рудяков, В.П.Шумило. – К., 2001. – 628 с.

Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. – М.: Ладомир, 2001. – 335 с.

Кавендиш Р. Магия Запада. – М.: Локид-Пресс, 2002. – 352 с.

Карачаевцы и балкарцы: язык, этнография, археология, фольклор / Отв. ред. Э.Р.Тенишев. – М.: Ин-т этнологии и антрологии им. Н.Миклухо-Маклая РАН, 2001. – 432 с. – (Кавказ: народы и культуры).

Carpatica – Карпатика: Наук.-пед. діяльність та літ. творчість Ф.Потушняка: (до 90-річчя від дня народження) / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2001. – 263 с.

Кісь О.Р. Жінка в українській селянській сім’ї другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Гендерні аспекти: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2002. – 20 с.

Клемен К.Х. Жизнь мертвых в религиях человечества. – М.: Интрада, 2002. – 224 с.

Козодой Р. Еврейские праздники. – М.: Лехаим, 2001. – 112 с.

Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Нелегальна міграція: генеза і механізм протидії: Монографія. – К.; Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – 371 с.

Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции: Сб. ст. / Центр науч. работников и препод. иудаики в вузах “Сэфер”, Ин-т славяновед. РАН; Отв. ред. О.В.Белова. – М., 2001. – 366 с. – (Акад. сер.; Вып. 7).

Котлярчук А.С. Праздничная культура в городах России и Белоруссии XVIII в.: Официальные церемонии и крестьянская обрядность. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2001. – 240 с.

Коша Л. Чиї ви сини?: (Огляд угорської етнографії) / Пер. Л.Мушкетик. – Ніредьгаза, 2002. – 348 с.

Кошелев Я.Р. Весенне-летние народные праздники на Смоленщине. – Смоленск: Изд-во СГПУ, 2001. – 154 с.

Круковська В.І. Святкуймо Зелені свята: [Традиції святкувань, нар. звичаї, повір’я, легенди]. – Львів: Євросвіт, 2001. – 32 с.: іл.

Круковська В.І. Святкуймо Івана Купала: [Традиції святкувань, нар. звичаї, легенди, вірші, ігри-забави]. Львів: Євросвіт, 2001. – 40 с.

Куединская свадьба: Свад. обряды русских Куедин. р-на Перм. обл. в конце XIX – пер. пол. ХХ вв.: Сб. фольклор.-этногр. материалов. – Пермь: Изд-во ПГУ, 2001. – 145 с.

Левитас И.М. Герои и жертвы: Док. очерки из истории еврейс. народа. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Б.и., 2001. – 191 с.: ил.

Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов: К использованию структурного анализа в соц. антропологии. – М.: Изд. фирма “Вост. лит.”, 2001. – 142 с.

Лозко Г.С. Етнологія України: Філософсько-теорет. та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АртЕк, 2001. – 304 с.: іл.

Лосева О.В. Русские месяцесловы XI – XIV веков. – М.: Памятники ист. мысли, 2001. – 420 с.

Луганщина: етнокультурний вимір. – Луганськ: Альма матер, 2001. – 360 с.: іл., нот.

Лузгин А.С. Жизнь промыслов: Промысловая деятельность крестьян Мордовии во второй пол. ХІХ – начале ХХ в.: Этнокульт. аспекты. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2001. – 216 с.

Магия для всех: Заговоры и молитвы. Колдовство. Магич. чакры. Древ. и современ. знахар. рецепты / Сост. Э.Ф.Щетинин. – Донецк: ПКФ “БАО”, 2001. – 382 с.: ил., табл.

Маєрчик М.С. Українські обряди родинного циклу крізь призму моделі переходу: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – 20 с.

Мазалова Н.Е. Человек в традиционных соматических представлениях русских / МАЭ. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2001. – 192 с.

Максимович М. Дні та місяці українського селянина / Упоряд., пер. з рос., вступ. ст. та приміт. В.Гнатюка. – К.: Обереги, 2002. – 189 с.: іл.

Книга є найповнішим виданням цінної етнографічної праці відомого українського вченого М.Максимовича (1804-1873). Тут широко й мальовничо зображено народні календарні звичаї та обряди, традиційний селянський побут. Значна частина матеріалів цього видання опублікована вперше.

Малевин Л. Магия Запада: Магич. системы и колдовство. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 712 с.

Малевин Л., Гросс П. Славянская магия и ведовство: Славян. магич. системы. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 712 с.

Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / Уклад.: С.М.Ляшко, С.П.Залозна. – К.; Запоріжжя: Дике Поле, 2001. – 174 с.

Матеріали до української етнології: Зб. наук. праць. Вип. 2(5). – К.: ІМФЕ, 2002. – 442 с.

Мицик В. Каша – мати наша: Етнологічні нариси. – К.: Україна, 2002. – 190 с.

Міжнародний конгрес україністів (IV; 2001; Одеса). Кн. 1. Етнологія. Фольклористика: Доп. та повідомлення. – Одеса; К., 2001. – 523 с.

Місінкевич Л.Л. Єврейська і польська національні меншини Поділля (20 - 30-ті рр. ХХ століття). – К.: Б.в., 2001. – 254 с.: іл., табл., портр., карти-схеми.

Монолатій І. Німці у Галичині: (1772 – 1923): Координати німецько-українських взаємин. – Львів; Коломия: Вид.-полігр. т-во “Вік”, 2001. – 55 с.

Мороз О.Г. Модерна нація: українець у часі і просторі / [Упоряд. О.Банах]; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів: Т-во “Універсум”, 2001. – 436 с.: іл.

Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре: Соц. и проф. статусы и роли. Сила и власть. Муж. атрибутика. Муж. фольклор / Сост. И.А.Морозов; Отв. ред. С.П.Бушкевич. – М.: Лабиринт, 2001. – 224 с.

Нидерле Л. Славянские древности. – М.: Алетейя, 2001. – 592 с.

Обухов А.С. Психологические особенности личности в условиях традиционной преемственности русской деревни (на материале анализа этнического самосознания трех поколений жителей деревень Русского Севера): Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 2001. – 16 с.

Ополовников А.В., Ополовникова Е.А. Избяная литургия. Книга о русской избе. (Древнерусское деревянное зодчество. Вып. 2). – М.: ОПОЛО, 2001. – 512 с.

Осачук С. Німці Буковини: Історія товариського руху (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – 285 с.

Павлович Ю.Ю. Фінляндія 1905 – 1910: Альбом. – К., 2001. – 64 с.: іл.

Пасха / Сост. И.А.Панкеев. – ОЛМА-Пресс, 2001. – 288с. – (Великие христианские праздники).

Попок А.А. Українські поселення на Далекому Сході: Іст.-соціологічний нарис. – К., 2001. – 304 с.

Порт М. ван де. Цигани, війни та інші приклади неприборканості: Цивілізація та її прикрощі у серб. місті / Пер. з англ. В.П.Канаш. – К.: Свенас, 2001. – 287 с.: іл.

Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII – XX веках: Этнограф. исслед. и материалы / Отв. ред. О.В.Кириченко, Х.В.Поплавская. – М.: Наука, 2002. – 469 с.

Православная жизнь русских крестьян XIX – ХХ веков: Итоги этнографических исследований. – М.: Наука, 2001. – 363 с.

Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: Історія і сучасність: Наук. зб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 373 с.

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології / НАН України. Ін-т укр. мови. – Львів, 2001. – 156 с.

Путилов Б. Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди. – СПб.: Азбука, 2001. – 368 с.

Рабинович Я.И. В поисках судьбы: Еврейский народ в круговороте истории: В 3 кн. Кн. 1 – М.: Междунар. отношения, 2001. – 576 с.

Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи: Быт. Фольклор. История. – М.: Индрик, 2001. – 376 с. – (Традиц. духов. культура славян. Соврем. исследования).

Расы и народы: Соврем. этнич. и расовые проблемы: Ежегодник. Вып. 27. – М.: Наука, 2001. – 263 с.

Рожнова П.К. Русский народный календарь. – М.: Аиф-Принт, 2001. – 544 с.

Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энцикл. словарь. – М.: Республика, 2001. – 544 с.

Русская свадьба: Традиции, обряды, обычаи / Сост. К.Э.Беляков, А.Д.Садовников. – М.: ПСВ-Сервис, 2002. – 351 с.

Русские обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Сост. А.В.Копылова. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 560 с.

Русский праздник: Праздники и обряды народного земледельческого календаря: Ил. энцикл. – СПб.: Искусство – СПБ, 2001. – 672 с.

Русский Север: Этническая история и народная культура ХІІ – ХХ века / РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая; Отв. ред. И.В.Власов. –М. : Наука, 2001. – 848 с.: ил.

Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике. 1918 – 1940. – Тарту: Крипта; СПб. : Алетейя, 2001. – 448 с.

Саввинов А.И. Традиционные металлические украшения якутов XIХ – начала XX века: Ист. – этногр. исслед. – Новосибирск: Наука, 2001. – 171 с.

Садохин А.П. Этнология: Учеб. словарь. – М.: Гардарики, 2001. – 208 с.

Саммерс М. История колдовства. – М.: ОЛМА-Пресс, 2002. – 415 с.

Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – 35 с.

Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу: Етногенет. аспект. – К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2001. – 256 с.

Сегеда С.П. Антропологія: [Навч. посібник]. – К.: Либідь, 2001. – 336 с.

Селезнева И. Приглашение к столу: Традиции, обычаи, настоящее русского застолья. – М.: Воскресенье, 2001. – 120 с.

Синявский А.Д. Иван-дурак: Очерк рус. нар. веры. – М.: Аграф, 2001. – 484 с.

Скляр В.М. Зміни національного складу та мовної структури населення України за 1959 – 1989 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 20 с.

Славяне и Русь: Проблемы и идеи: Концепции, рожденные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г.Кузьмин. – М.: Флинта, Наука, 2001. – 488 с.

Славянский альманах. 2000 / Ин-т славяноведения РАН. – М.: Индрик, 2001. – 480 с.

Славянская энциклопедия: Киевская Русь – Московия. В 2 т. / Авт.-сост. В.В.Богуславский; Науч. ред. Е.И.Куксина. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – Т. 1. – 784 с.; Т. 2. – 816 с.

Слов’янський світ: Щорічник. Вип. 3 / Відп. ред. О.Федорук. – К.: Київ. славіст. ун-т, 2002. – 259 с.

Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України / НДІ українознав. М-ва освіти і науки України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Веселка, 2001. – 334 с.: іл., табл.

Степанов В.П. Труды по этнографии населения Бессарабии ХIХ – начала ХХ ст.: Очерки истории этногр. изучения бессараб. украинцев. – Кишинев: Pontos, 2001. – 264 с.

Степанов Н.П. Народные праздники на Святой Руси. – М.: Рус. Раритет, 2002. – 240 с.

Студії з україністики: Хрестоматія. Вип. 1 / Передм. та упорядкув. Р.Радишевського, С.Сегеди; Міжнар. школа україністики НАН України. – К., 2002. – 512 с.

Сумцов М.Ф. Слобожане: Іст.-етнографічна розвідка. – Х.: Акта, 2002. – 229 с.

Розвідка академіка М.Ф.Сумцова (1854-1922) вперше побачила світ у Харкові 1918 року. На базі величезного фактичного матеріалу зроблено наукові узагальнення про Слобідську Україну як суто український край з притаманними його населенню українськими обрядами, традиціями, віруваннями.

Татаринов С.Н. и др. Евреи Бахмута – Артемовска: Очерки истории XVIII – XX ст. – Артемовск: Б.и., 2001. – 83 с.

Татары. – М.: Наука, 2001. – (Серия “Народы и культуры”).

Товстуха Є.С. Фітоетнологія українців. – К.: Укр. акад. оригін. ідей, 2002. – 351 с.

Товстуха Є.С. Чари: Лікувально-оздоров. та ужитково-етніч. традиції українців. – К.: Укр. акад. оригін. ідей, 2001. – 255 с.

Традиционная пища как выражение этнического самосознания / Отв. ред. С.А.Арутюнов, Т.С.Воронина. – М.: Наука, 2001. – 293 с.

Труды факультета этнологии. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в СПб., 2001. – Вып. 1 / Отв. ред. А.К.Байбурин. – 342 с.

Українська народна магія: Поетика, психологія / Вступ. сл. Л.Дунаєвської; передм. О.Павлова; упоряд. Т.Полковенко; прим. В.Фісуна. – К.: Б-ка українця, 2001. – 139 с.

Українське зарубіжжя: Бібліограф. покажч. (1900 – травень 2002 рр.). – К.: Рада, 2002. – 346 с.

Українське народознавство: Стан і перспективи розвитку на зламі віків: Зб. наук. праць: Матеріали наук.-практ. читань, присвяч. пам’яті укр. фольклориста М.Пазяка / Упоряд. О.Петровський, Н.Юсова. – К.: Б.в., 2002. – 634 с.

Українці Австралії: Енциклопедичний довідник. – Сідней, 2001. – 672 с.

Фаріон І. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століття (з етимолог. словником). – Львів: Літопис, 2001. – 371 с.

Федотов Г.П. Собр. соч. в 12 т. Т. 10: Русская религиозность. Ч. 1. Христианство Киевской Руси Х – ХІІІ вв. / Примеч. С.С.Бычкова. – М.: Мартис, 2001. – 382 с.

Флинк Э. Феномен антисемитизма: Еврейский вопр. в царской России и в Советском Союзе (1972 – 1992 гг.): Ист.-публицист. очерки. – М.: Логос, 2001. – 268 с.

Чорі Ю.С. Від роду до роду: Звичаєво-обрядові традиції Закарпаття. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. – 170 с.: іл.

Швидкий С.М. Традиційна народна медицина українців південної Слобожанщини: Історія розвитку, сучасний стан, регіональна специфіка: Автореф. дис. ... канд. іст. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2001. – 18 с.

Шелегина О.Н. Адаптация русского населения в условиях освоения территории Сибири: Ист.-этногр. аспекты. XVII– XX вв. Вып. 1. – М.: Логос, 2001. – 184 с.

Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2002. – 700 с.

Элез А.Й. Критика этнологии. – М.: МАИК “Наука/Интерпериодика”, 2001. – 304 с.

Яворницький Д.І. Вольності запорозьких козаків. – Дніпропетровськ: Січ, 2002. – 359 с.

Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків – праця відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника Д.І.Яворницького (1855-1940). Книга не перевидавалася понад сто років і вперше вийшла українською мовою.

Ярмоленко М.І. Розселення та облаштування гагаузів у Бессарабії (ХІХ – поч. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2001. – 20 с.

Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. – К., 2001. – 200 с.

Народне мистецтво

Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма от древнего Египта до модерна: Эпоха. Стиль. Мода. – СПб.: Паритет, 2001. – 120 с.

Ануфриева М.Я. Искусство бисерного плетения: Соврем. школа. – М.: Культура и традиции, 2002. – 400 с.

Афанасьев А.Ф. Домовая резьба. – М.: Культура и традиции, 2002. – 540 с.

Бирюкова Н.Ю. Прикладное искусство Франции XVII – XVIII веков: Развитие и стиль. – СПб.: О-во “Знание” Санкт-Петербурга и Ленинград. обл., 2002. – 239 с.

Блейз А. История в костюмах. От фараона до денди. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – 159 с.

Будур Н. Вышивка по канве и бисером: Конец XVIII - нач. ХХ вв. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – 272 с.

Буланин В.Д. Мозаичные работы по дереву. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – 144 с.

Галишин Р. Українська церковна архітектура і монументально-декоративне мистецтво зарубіжжя. – Львів: Сполом, 2002. – 333 с.: іл.

Герчанівська П.Е. Трансформація народної сакральної архітектури і живопису Мармороша у ХVІІ – ХVІІІ століттях як відображення динаміки європейської культури.: Автореф. дис. ... канд. філос. наук / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2002. – 20 с.

Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станках. – М.: Нар. творчество, Искона, 2002. – 280 с.

Гончары России. 2000. Игрушка: Поленовские чтения: Материалы науч.-практ. конф. / Сост. Ю.Б.Иванова. – М.: ГРДНТ, 2001. – 62 с.

Гуцульщина в Низинці / Зібрана і опрацьована Є.Сороханюк. – Пенсокен, 2002. – 284 с.: іл.

Декоративне мистецтво і дизайн: Нац. традиції й актуальні проблеми: Всеукр. наук.-практ. студент. конф. – К., 2001. – 37 с.

Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа: Очерки истории / РАН. Ин-т востоковедения. – М.: Вост. лит., 2001. – 136 с.: ил.

Заатов И.А. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство крымских татар ХХ в.: (генезис, эволюция, современное состояние): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Акад. художеств Узбекистана. НИИИ. – Ташкент, 2001. –22 с.

Иванов В.Х. Этнокультурные взаимосвязи и взаимовлияния у народов северо-востока Сибири: По материалам традиционного декоративно-прикладного искусства. – Новосибирск: Наука, 2001. – 158 с.

История костюма / Сост. Н.Будур. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – 479 с.

Тетяна Кара-Васильєва: (Бібліогр. покажчик) / Уклад. і бібліограф Ю.Смолій. – К.: ІМФЕ ім.М.Т.Рильського, 2002. – 50 с.

Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. – К.: Либідь, 2002. – 160 с.

Козлов В. Плетение из ивового прута. – М.: Культура и традиции, 2001. – 352 с.

Курилич М. Елементи та мотиви гуцульського орнаменту / Упоряд. Л.М.Довга. – К.: ЛК Мейкер, УВЦ, 2001. – 128 с.: іл.

Кэссин-Скотт Д. История костюма и моды: Ил. энцикл.: Наглядная эволюция стилей одежды с 1066 г. до настоящего времени. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с.

Лозоплетіння Галини Кучер / Авт.-упоряд. М.Селівачов. – К.: Ант, 2001. – 26 с.: іл.

Манько В. Українська народна писанка. – Львів: Свічадо, 2001. – 46 с.: іл.

Матеріали до українського мистецтвознавства: Зб. наук. праць: Щорічник. Вип. 1 / НАН України. ІМФЕ ім.М.Т.Рильського, Асоц. етнологів. – К., 2002. – 268 с.

Міжнародний конгрес україністів (IV; 2001; Одеса). Кн. 2. Мистецтвознавство: Доп. та повідомлення. – Одеса; К., 2001. – 709 с.

Научные чтения памяти В.М.Василенко: Сб. ст. / Всерос. музей декор.-прикл. и нар. искусства. – М., 2001. – Вып. III. – 224 с.

Нечипоренко С. Декоративні тканини: [Альбом]. – К.: ДП “Такі справи”, 2002. – 32 с.: іл.

Нога О. Українська художньо-промислова кераміка Галичини 1840 – 1940 / Ін-т народознавства України. – Л.: НВФ “Укр. технології”, 2001. – 390 с.: іл., портр.

Острой О.С., Саксонова И.Х. Изобразительное и прикладное искусство: Рус. справ. изд. Середина XVIII – конец ХХ вв.: Аннот. указ. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. – 904 с.

Приобщение детей к традиционной культуре: народный костюм: Сб. материалов науч.-практ. конф. / Сост. Л.Я.Таежная. – М.: ГРЦРФ, 2001. – 192 с. – (Сохранение и возрождение фольклор. традиций; Вып. 10).

Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології: Наук. зб. пам’яті М.Трохименка / За ред. М.Селівачова. – К.: Ред. вісн. “Ант”, 2002. – 263 с.

Силкин А.В. Строгановское лицевое шитье. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 432 с.

Скурлов В., Смородинова Г. Фаберже и русские придворные ювелиры. – М.: ТЕРРА – Книж. клуб, 2001. – 336 с.

Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология нар. худож. промыслов. – М.: Владос, 2002. – 304 с.

Станкевич М. Українське художнє дерево XVI – XX ст. – Львів: Ін-т народознавства, 2002. – 479 с.

100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва: Зб. наук. праць / Держ. музей укр. нар. дек. мистецтва, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України; За ред. М.Р.Селівачова. – К.: АртЕк, 2002. – 248 с.: іл.

Сучасне народне мистецтво України: Теорія і реальність / Упоряд. Р.Шмагало. – Львів, 2002. – 78 с.

Традиционная культура: Науч. альманах. – М.: ГРЦРФ, 2001. – N 2(4). – 128 с.

Традиційне й особистісне у мистецтві: Колективне дослідження за матеріалами IV Гончар. читань. – К.: УЦНК “Музей І.Гончара”, 2002. – 423 с.: іл.

Українська керамологія: Нац. наук. щорічник. 2001. Кн. 1 / За ред. О.Пошивайла. – Опішне: Укр. народознавство, 2001. – 384 с.

Уханова И.Н. Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов русского Севера конца XVII - XIX веков. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. – 311 с.

Флерова В.Е. Резная кость юго-востока Европы IX – XII веков: искусство и ремесло: По материалам Саркела – Белой Вежи из коллекции Гос. Эрмитажа. – СПб.: Алетейя, 2001. – 352 с.

Художественный металл России: Материалы конф. памяти Г.Н.Бочарова. – М.: РГГУ, 2001. – 398 с.

Хэрольд Р. Костюмы народов мира: Иллюстр. энциклопедия. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 240 с.: ил.

Цветы необычайные: Нар. худож. культура России рубежа веков: Культуровед. перспектива. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 496 с.

Червоних сонць протуберанці: Зб. мистецтвознавч. і культурологічних праць до 100-річчя Катерини Білокур / М-во культури і мистецтв України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К.: АртЕк, 2001. – 128 с.: іл.