БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ З НАРОДОЗНАВСТВА

 

 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Аркушин Г. Сказав, як два зв’язав: Нар. вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. – Люблін; Луцьк, 2003. – 177 с.

Асов А. И. Тайна «Книга Велеса». – М.: Аиф-Принт, 2003. – 559 с.

Барокові духовні пісні з рукописних співаників ХVIII ст. Лемківщини / Вступ., упорядкув. і комент. О. Гнатюк. – К.: Місіонер, 2003. – 333 с.

Боура С. М. Героическая поэзия. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – 808 с.

Вен П. Греки и мифология: вера или неверие. – М.: Искусство, 2003. – 224 с.

Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 663 с.: іл.

Веселле на Гомельшчыне: Фальклорна-этнаграфычны зборнік / Уклад., сістэматызацыя, тэкст. праца І. Ф. Штэйнер, В. С. Новак. – Мінск: Неман, 2003. – 471 с.

Грунтовский А. В. Потехи страшные и смешные: Кн. о фольклор. театре, скоморохах, ряженых и кулачных боях. – СПб.: Рус. земля, 2002. – 351 с.

Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940– 2000 рр.: (Іст.-фольклористичне дослідж.). – Львів: Галицька Вид. Спілка; К.: Укр. Вид. Спілка, 2003. – 581 с.

Детский сборник: Статьи по детской литературе и антропологии детства / Сост. Е. Кулешов, И. Антипова. – М.: ОГИ, 2003. – 446 с. – (Антропология. Фольклор. Новые исследования).

Дубас О. І. Становлення та розвиток кобзарських шкіл в Україні (XVII – перша половина ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2002. – 20 с.

Ежов В. Мифы Древнего Китая. – М.: АСТ, Астраль, 2003. – 496 с.

Жимолостнова В. В. Балада й специфіка її перетворення в західноєвропейському музичному романтизмі: Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. – К., 2003. – 16 с.

Искусство устной традиции: Историческая морфология: Сб. ст., посвящ. 60-летию И. И. Земцовского. – СПб., 2002. – 350 с.: нот.

Історичні перекази українців / НАН України. Ін-т народознавства; Зібрав та опрацював В. Сокіл. – Львів: Вид-во М. Коця, 2003. – 327 с.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: Нариси й статті. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2002. – 349 с.

Киченко Л. Мифопоэтические формы в фольклоре и истории русской литературы ХІХ в. – Черкасы: Изд-во Черкас. ун-та, 2003. – 372 с.

Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). – Дрогобич: Каменяр, 2002. – 216 с.

Балашова О. Б. Загадка и магия в художественной системе свадьбы: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М.: МГУ, 2002. – 25 с.

Бачинська О. Українське населення Придунайських земель ХVIII – початок ХХ ст.: (Заселення й економічне освоєння): Монографія. – Одеса: Астро-принт, 2002. – 327 с.

Бець Д., Бойчук М. Гуцульське село Ільці: Іст. нариси, спогади, нар. сповіді, легенди, обряди, традиції та побут с. Ільці Верховин. р-ну Івано-Франків. обл. – Верховина: Гуцульщина, 2002. – 109 с.

Борисов В. Теоретико-методологічні основи формування національної самосвідомості. – Краматорськ: Полігр. підприємство, 2003. – 519 с.

Бунятян К. П. Давнє населення України. – К.: Либідь, 2003. – 230 с.

Быстряков А. Евреи Екатеринослава – Днепропетровска (ХХ в.). – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2002. – 197 с.

Васіна З. Український літопис вбрання: Наук.-художні реконструкції. – Т. 1. 11000 років до н. е. – ХІІІ ст. н. е. – К.: Мистецтво, 2003. – 448 с.: іл.

Вейс Г. История культуры: Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы. – М.: ЭКСМО, 2002. – 960 с.

Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М.: София, 2003. – 240 с.

Гаврилюк С. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.). – Луцьк: РВВ «Вежа», 2002. – 531 с.

Гелнер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм: Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003. – 299 с.

Глуховцева К. Лінгвістичний атлас лексики народного побуту українських східнослобожанських говірок. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 183 с.

Грябан В. В. Релікти культу вогню у світогляді, звичаях і традиціях українців Буковини ХІХ–ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2002. – 19 с.

Гурко А. У. Хрысцыянскыя святы на Беларусы: генезіс, звалюцыя, асаблівасці: Аутарэф. дыс. … д-ра гіст. навук. – Мінск, 2003. – 30 с.

Данилюк А. Г. Народна архітектура Волинського Полісся. – Луцьк: Б. в.; Рівне: Волин. обереги, 2002. – 84 с.: іл.

Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: Зб. док. (1989–2002) / Держ. ком. України у справах національностей та міграції; Упоряд.: Ю. Булка та ін. – К.: Абрис, 2003. – 191 с.

Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство: Наук.-метод. зб. / Авт. наук. проекту С. О. Черепанова; Авт. передм. В. Г. Скотний. – Дрогобич: Коло, 2003. – 189 с.

Етнічна історія народів Європи. Вип. 14: Сучасні напрями іст.-етнологічних досліджень: тенденції і перспективи. – К.: Унісерв, 2003. – 159 с.

Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. Вип. 15. – К.: Унісерв, 2003. – 135 с.

Етносоціальні трансформації в Україні / Б. В. Попов, В. Б. Фадєєв, В. А. Піддубний та ін.; Відп. ред. Б. В. Попов. – К.: Укр. центр духов. культури, 2003. – 308 с.

Легенди, казки та новели Чорного моря / Уклад. О. Олійників. – Одеса: Маяк, 2003. – 126 с.

Литература, культура и фольклор славянских народов: ХІІІ Междунар. съезд славистов: Докл. рос. делегации / Отв. ред. Л. И. Сазонов. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – 438 с.

Малашук В. М. Архетып сонца у беларускым фальклоры: Аутарэф. дыс. … канд. філал. навук / НАН Беларусі. ІМЗФ ім. К. Крапівы. – Мінск, 2003. – 20 с.

Мистецтвознавство, фольклористика та етнологія слов’янських народів: Доповіді / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2003. – 328 с. – (ХІІІ Міжнар. з’їзд славістів (Любляна, Словенія, 15–21 серп. 2003 р.).

Миф в культуре Возрождения / Отв. ред. Л. М. Брагина. – М.: Наука, 2003. – 324 с.

Михайлова А. Современный ребенок и сказка: проблемы диалога. – М.: ВЦХТ, 2002. – 160 с.

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. – Донецьк: ДНУ, 2003. Т. 1. – 555 с. Т. 2. – 467 с.

Мосенкіс Ю. Трипільська міфологія: Корот. словн. термінів. – К.: ВІПОЛ, 2003. – 74 с.

Народні байки / Упоряд., передм. М. К. Дмитренка. – К.: Народознавство, 2003. – 139 с. – (Нар. творчість).

Народні загадки / Упоряд., передм. М. К. Дмитренка. – К.: Народознавство, 2003. – 128 с. – (Нар. творчість).

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз укр. міфології. – К.: Обереги, 2003. – 143 с. – (Б-ка укр. раритету).

Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка ХХ в.: История, классификация, поэтика. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 312 с.

Мифология: Энциклопедия / Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Бол. Рос. энцикл., 2003. Т. 1: А–К. – 671 с. Т. 2: К–Я. – 719 с.

Павленко І. Історичні пісні Запоріжжя: регіональні особливості та шляхи розвитку. – Запоріжжя: Тандем – V, 2003. – 207 с.

Панченко А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура мистических сект. – М.: О. Г. И., 2002. – 544 с. – (Фольклор/постфольклор: новые исследования).

Парадигматика фольклору: Ювілейний зб. з нагоди 70-річчя від дня народження д-ра мистецтвознавства, професора С. Й. Грици. – К.; Тернопіль: Астон, 2002. – 179 с.

Полесские заговоры (в записях 1970–1990 гг.) / Сост., подготовка текстов и комментарии Т. А. Агапкиной, Е. Е. Левкиевской, А. Л. Топоркова. – М.: Индрик, 2003. – 752 с. – (Традиционная культура славян. Публикация текстов).

Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. – М.: Лабиринт, 2002. – 192 с.

Путилов Б. И. Фольклор и народная культура: In memoriam. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2003. – 464 с.

Савельева М. Лекции по мифологии культуры. – К.: ПАРАПАН, 2003. – 270 с.

Сидоров В. В. Порадник для збирачів усної народної творчості на Південній Слобожанщині / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2003. – 32 с.

Славянское языковедение: ХІІІ Междунар. съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады рос. делегации / Отв. ред. А. М. Молдован. – М.: Индрик, 2003. – 592 с.

Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцюра, О. П. Потапенка, М. К. Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.

Современный городской фольклор. – М.: РГГУ, 2003. – 736 с. – (Традиция – текст – фольклор).

100 найвідоміших образів української міфології / Авт. ст.: В. Завадська, Я. Музиченко, О. Таланчук, О. Шалак. – К.: Орфей, 2002. – 443 с.

Українські билини: Іст.-літ. вид. східнослов’ян. епосу / Упорядкув., передм., післяслово, прим. та обробка укр. нар. казок і легенд на билинні теми В. Шевчука. – К.: Веселка, 2003. – 247 с.

Українські козацькі пісні / Упоряд. О. Олійників. – Одеса: Маяк, 2003. – 113 с.

Угорські народні казки рідкісної краси / Перекл. з угор. Л. Мушкетик. – К.: Голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2003. – 216 с.: іл.

Українські приказки, прислів’я і таке інше: Зб. О. В. Марковича та ін. Уклав М. Номис / Упорядкув., прим. та вступ. ст. М. М. Пазяка. – К.: Либідь, 2003. – 352 с. – (Пам’ятки іст. думки України).

Уотс А. Миф и ритуал в христианстве. – К.: София, 2003. – 240 с.

Хай М. Музична Бойківщина. – К.: Родовід, 2002. – 303 с.

Шмелева Е., Шмелев А. Русский анекдот: Текст и речевой жанр. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 144 с.

Шапанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции ХІХ–ХХ вв. – М.: Индрик, 2003. – 528 с.: ил. – (Традиц. духов. культура славян. Соврем. исследования).

 

 

ЕТНОЛОГІЯ

Альбедиль М. Ф. Зеркало традиций: Человек в духовных традициях Востока. – СПб.: Азбука – классика, Петербург. Востоковедение, 2003. – 288 с.

Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. – Репринт. изд. – М.: Индрик, 2003. – 400 с.

Антонова Є. І. На весілля з рушниками: (Традиції і сучасність). – Донецьк: ВАТ УкрНТУЕ, 2002. – 21 с.

Асов А. Атланты, арии, славяне: История и вера. – М.: ФАИР-ПРЕСС. Гранд, 2003. – 560 с.

Журба М. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20–30 рр. ХХ ст.): Монографія. – К.: Наук. світ, 2002. – 499 с.

Зан М. П. Етнічні процеси на Закарпатті (1989–2001 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2003. – 20 с.

Капица Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 216 с.

Качараба С. П. Еміграція з Західної України. 1919–1939: Автореф. дис. … д-ра іст. наук / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2003. – 31 с.

Килбас А. А. Культура привилегированного сословия на Беларуси (ХІV–XVI вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук / НАН Беларуси. ИИЗФ им. К. Крапивы. – Минск, 2003. – 19 с.

Кириєнко С. І. Музично-етнографічні записи та наукові дослідження фольклору Північного Причорномор’я (кінець ХІХ–ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – 19 с.

Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт ХVIII– ХІХ вв. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2002. – 224 с.

Колісник В. Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти. – Х.: Фоліо, 2003. – 239 с.

Костюк М. Німецькі колонії на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). – Тернопіль: Підручники. Посібники, 2003. – 381 с.

Кроу Девід М. Історія циган Східної Європи та Росії. – К.: Мегатайп, 2003. – 375 с.

Кушнір В. Г. Українці за Дунаєм / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – Одеса: Гермес, 2002. – 139 с.

Левкиевская Е. Е. Славянский оберег. Семантика и структура. – М.: Индрик, 2002. – 336 с. – (Традиц. духовная культура славян. Соврем. исследования).

Лобач У. А. Уяуленні аб прасторы і часє у традыцыйным свєтапоглядзе беларусау (па этнаграфічных і фальклорних матэрыялах ХІХ – пач. ХХ ст.): Аутарэф. дыс. … канд. гіст. навук. – Мінск, 2003. – 19 с.

Луйгас Н. Я. Гістарыяграфыя праблемы сям’і Беларусау у ХІХ–ХХ ст.: Аутарэф. … дыс. канд. гіст. навук / НАН Беларусі. ІМЗФ ім. К. Крапівы. – М., 2003. – 20 с.

Лысенко О. В. Ритуалы аграрного цикла в белорусской этнокультурной традиции ХІХ–ХХ вв. (структура, функции, семантика): Автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2002. – 22 с.

Матеріали до української етнології: Зб. наук. праць. Вип. 3(6). – К.: ІМФЕ, 2003. – 201 с.

Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени. – М.: Искусство, 2003. – 288 с.

Нагорна Л. П. Національна ідентичність в Україні / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: ІПІЕНД, 2002. – 271 с.

Немцы в России: Три века науч. сотрудничества / Отв. ред. Г. И. Смагина. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 604 с.

Отин Е. С. Топонимия приазовских греков: Ист.-этимологический словарь геогр. названий. – Донецк: ООО «Юго-Восток» ЛТД, 2002. – 210 с.

Павлов О. Русский человек в ХХ в. – М.: Русский путь, 2003. – 248 с.

Поляки в Ніжині: Зб. ст. і матеріалів. Вип. 1 / Упоряд. Ф. Бєлінська. – К.: Знання України, 2002. – 144 с.

Присяжнюк Ю. П. Українське селянство ХІХ–ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. – 119 с.

Пушкарева Е. Т. Историческая и этническая специфика немецких мифов-сказок. – М.: Мысль, 2003. – 287 с.

Расы и народы: Соврем. этнич. и расовые проблемы. Вып. 28. – М.: Наука, 2002. – 315 с.

Русские: народная культура (история и современность). Т. 5: Духовная культура. Народные знания / Отв. ред. И. В. Власова. – М.: ИЗА, 2002. – 376 с.

Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Основы этнологии. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. –351 с.

Самчук В. Л. Культура південних та західних слов’ян. – Миколаїв: МФ НаукМА, 2002. – 127 с.

Свадьба, свадьба…: Традиции, обряды, сценарии / Авт.-сост. В. В. Линь. – М.: Аделант, 2002. – 384 с.

Седов В. В. Славяне: Ист.-археолог. исслед. – М.: Языки славян. культуры, 2002. – 624 с.

Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни: Документи з укр. архівів і пол. публікації. – К.: Укр. вид. спілка, 2003. – 576 с.

Скуратівський В. Т. Український народний календар. – К.: Техніка, 2003. – 384 с. – (Нар. джерела).

Славянские народы Юго-Восточной Европы и России в ХVIII в. / Отв. ред. И. И. Лешиловская. – М.: Наука, 2003. – 315 с.

Сминтина О. В. Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини): Автореф. дис. … д-ра іст. наук / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2003. – 31 с.

Сны и видения в народной культуре / Сост. О. Б. Христофорова. – М.: РГГУ, 2002. – 382 с. – (Традиция – текст – фольклор).

Стоянов І. А., Стоянова Е. Л., Дадіверін І. Г. Мова болгар України в її усній та писемній формі. – Одеса: Оптімум, 2002. – 494 с.

Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ ст. – Донецьк: Схід. видавн. дім, 2002. – 357 с.

Сузнель А. Символіка людського тіла: Пер. з фр. – К.: Знання-Прес, 2003. – 566 с.

Тимченко А. І. Українські лікувальні замовляння: вербально-акціональні універсалії, символіка та семантика: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2003. – 17 с.

Толстой Н. И. Очерки славянского язычества. – М.: Индрик, 2003. – 624 с. – (Традиц. духовная культура славян / Соврем. исследования).

Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Линвист. исследования. – М.: Наука, 2003. – 489 с.

Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта ХІХ в. – 7-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 264 с.

Фрейзер А. Цигани: Перекл. з англ. А. Онишко. – К.: Всесвіт, 2003. – 360 с.

Хайруддинов М. А. Этнопедагогика крымско-татарского народа: Монография. – К.: Наук. світ, 2002. – 335 с.

Хліб наш насущний: Використання хліба в укр. обрядах і звичаях / Упоряд.: М. Ткач, Н. Данилевська. – К.: Укр. центр духов. культури, 2003. – 220 с.

Цирендоржиєвські–2003: Зб. наук. ст. присвячено Р. Цирендоржиєву – засновнику бурят. діаспори у м. Києві. – К.: Стилос, 2003. – 340 с.

Чийшия: Очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии: 190-летию основания села посвящается / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 2003. – 788 с.

Шабашов А. В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа / Одес. унт-им. И. И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 2002. – 744 с.

Шангина И. Русский традиционный быт: Энциклопед. словарь. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 688 с.

Шилов Ю. О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н. е. – ІІ тис. н. е. – К.: Аратта, 2002. – 272 с.

Якименко Б. Г. Быт и традиции Москвы ХІІ–ХІХ вв.: В 2 ч. – М.: Центр гуманит. образования, 2003.  Ч. 1. – 271 с.  Ч. 2. – 351 с.

Яремко Б. Етноінструментознавство. – Рівне: РДГУ, 2003. – 187 с.

 

 

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

Бібліографія українського гончарства. 2001: Нац. наук. щорічник. Вип. 3. – Опішне: Укр. народознавство, 2002. – 135 с.

Гурська А. Мова та граматика українського орнаменту. – К.: Альтернативи, 2003. – 135 с.

Івашко Ю. Дерев’яне церковне зодчество Київщини. – К.: Гопак, 2003. – 119 с.

Крутенко Н. Розповіді про кераміку. – К.: Либідь, 2002. – 252 с.: іл.

Міщанин В. Хутори ви мої, хутори…: Минуле та сьогодення хуторів Безруки і Хижняківка. – Полтава: Верстка, 2002. – 400 с. Окреме місце займають сторінки, присвячені Безрукам і Хижняківці як осередкам кустарного гончарного виробництва.

Народное искусство России в современной культуре. ХХ–ХХІ вв. / Авт.–сост. М. А. Некрасова. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.

Опарина Н. Вышивка: Библейские мотивы. – М.: Культура и традиции, 2002. – 63 с.

Орел Л. Мальоване дерево: Наївний живопис укр. села. – К.: Родовід, 2003. – 231 с.

Поверин А. Гончарное дело: Чернолощенная керамика. – М.: Культура и традиция, 2002. – 93 с.

Соломченко О. Писанки Українських Карпат. – Ужгород: Карпати, 2002. – 238 с.

Студії мистецтвознавчі: Архітектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – К.: ІМФЕ, 2003. Ч. 1. – 130 с. Ч. 2. – 134 с.

Українська вишивка: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали Всеукр. семінару-практикуму, 19–20 квіт. 2002 р., м. Черкаси. – Черкаси: Б. в., 2002. – 40 с.

Українська старовина: Із приватних збірок. – К.: Родовід, 2002. – 360 с.

Шудря Є. Подвижниці народного мистецтва: Біобібліогр. нариси. Зошит 1 / За ред. М. Селівачова. – К.: Ред. вісника «Ант», 2003. – 60 с.

 

 

 

 

Бібліографію підготувала О. О. РОЄНКО

 

 

 

 

 

На першій сторінці обкладинки:

Дівчата в українському національному вбранні. Чернігівщина.

Фото другої половини ХІХ ст.