Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №3 - завантажитиДо славного ювілею
On the Occasion of Illustrious Anniversary

З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Архівні матеріали
Archival Materials

Трибуна молодого дослідника
A Tribune of a Young Researcher

Рецензії
Reviews
До славного ювілею
On the Occasion of Illustrious Anniversary

Скрипник Ганна
Skrypnyk Hanna
Щедрий народознавчий ужинок дослідниці з Поділля
A Lavish Ethnological Yield of a Podillia Reseacher
с. 7

З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Іваннікова Людмила
Ivannikova Liudmyla
Етнографічний образ Південно-Східної Волині в дослідженні Миколи Теодоровича
Ethographical Image of Southeast Volyn under the Mykola Teodorovych Exploration
с. 22
Темченко Андрій
Temchenko Andriy
Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (за матеріалами замовлянь)
Semantics of the Days of Week: Thursday in Slavic Mythology (After the Materials of Charms)
с. 28
Чмелик Роман
Chmelyk Roman
Динаміка формування українсько-польського кордону та питання етнічних територій
Dynamics of Formation of the Ukrainian-Polish Border and the Issue of Ethnic Territories
с. 34
Іваневич Лілія
Ivanevych Liliya
Дослідження традиційного вбрання українців Поділля (історіографічний аспект)
Study of the Podillia Ukrainian Traditional Attire (A Historiographical Aspect)
с. 42

Архівні матеріали
Archival Materials

Бежкович Афанасий
Bezhkovych Afanasiy
Современный этнический состав Краснодарского края
A Modern Ethnic Composition of the Krasnodar Land
с. 52
Рубан Оксана
Ruban Oksana
З етнографічних матеріалів Никанора Дмитрука
From the Ethnographical Materials of Nykanor Dmytruk
с. 63
Дмитрук Никанор
Dmytruk Nykanor
[Польові записи з Волині]
[Field Notes from Volyn]
с. 65

Трибуна молодого дослідника
A Tribune of a Young Researcher

Тарнавський Роман
Tarnavskyi Roman
Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII – на початку XX століття
Trends of Ethnology Development at the Lviv University through the Mid- to Late XVIIth – Early XXth Centuries
с. 76
Іванчишен Віталій
Ivanchyshen Vitaliy
До питання виникнення каменотесного промислу на теренах Східного Поділля
On the Issue of the Stonecutting Origin on the Terrains of East Podillia
с. 86
Журавльова Анастасія
Zhuravliova Anastasiya
Її називали «Кобзарева онука» (доля репресованого етнолога за архівними матеріалами)
She Was Called Kobzar’s Granddaughter (A Destiny of the Ethnologist Subjected to Repressions, after the Archival Materials)
с. 91

Рецензії
Reviews

Скрипник Ганна
Skrypnyk Hanna
Історико-лінгвістичне дослідження про походження українського народу
Historical-Linguistic Research on the Ukrainian Nation’s Origin
с. 106
Мушкетик Леся
Mushketyk Lesia
Нові видання Сеґедського університету з етнології релігії
New Editions of the University of Szeged on the Ethnology of Religion
с. 111
Шабліовський Володимир
Shabliovskyi Volodymyr
Людвіґ Адольф Сіміґінович-Штауфе (до історії європейської фольклористики: повернуті імена)
Ludwig Adolf Simiginowitsch-Staufe (Towards the History of European Folkloristics: the Names Returned)
с. 115