Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №4 - завантажитиІнформація про авторів
Information about Authors

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Архівні матеріали
Archival Documents

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Ювілеї. Наукові та мистецькі події
Jubilees. Scientific and Artistic Events

Некролог
Оbituary

Резюме
Summaries
Інформація про авторів
Information about Authors

Інформація про авторів
Information about Authors
с. 5

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Іваннікова Людмила
Ivannikova Liudmyla
Старовинний український звичай «ралець»:традиція і трансформації
Ancient Ukrainian Usage Ralets: Tradition and Transformations
с. 7
Стяжкіна Олена
Stiazhkina Olena
Годинник і календар у підрадянській Україні 1920-1930 х років: механізми привласнення часу і хронотопу
Timepiece and Calendar in Soviet Ukraine in the 1920s–1930s: Mechanisms of Appropriating Time and Chronotopos
с. 16
Кімакович Ірина
Kimakovych Іryna
Сміховий текст традиційної культури етносу: до питання про семіотичну сутність фольклорної самосвідомості українців
Risorial Text of Ethnic Group’s Traditional Culture: On the Issue of Semiotic Nature of Folkloric Self-Consciousness of Ukrainians
с. 32
Курінна Марина
Kurinna Maryna
Типи страв у системі повсякденного харчування чехів Запорізької області (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Types of Dishes in Everyday Nourishment System of Zaporizhzhia Region’s Czechs (Late XXth – Early XXIst Centuries)
с. 47
Іваневич Лілія
Ivanevych Liliya
Народне вбрання українців Поділля в дослідженнях Костя Широцького
Folk Attire of Podillia Ukrainians in the Studies of Kost Shyrotskyi
с. 54

Архівні матеріали
Archival Materials

Матеріали до Етнографічного атласу матеріальної культури Української РСР межі 1940–1950-х років

Materials for the Ethnographical Atlas of Tangible Culture of the Ukrainian SSR at the Turn of the 1940s–1950s
Фіголь Данило
Fihol Danylo
Транспорт
Transport
                                                                                            
с. 60

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Коломийчук Олександр
Kolomyichuk Oleksandr
Синкретизм збірного образу великого християнського святого: до проблеми народного культу святого Миколая на Бойківщині
Syncretism of Generalized Character of Great Christian Saint: On the Issue of Folk Worship of Saint Nicholas in Boykivshchyna
с. 72
Ганус Дзвенислава
Hanus Dzvenyslava
Магічні способи захисту життя дитини на території українсько-польського пограниччя: від народження до хрещення
Magical Practices of Protecting Baby’s Life on the Territory of Ukrainian-Polish Borderland: From Birth to Baptism
с. 80
Постригань Уляна
Postryhan Uliana
Охорона культурної спадщини міста в американському аспекті: історія Фундації історичної Саванни та міста Саванни (штат Джорджія, США)
Urban Cultural Heritage Preservation from the American Aspect: A Story of the Historic Savannah Foundation and the City of Savannah (Georgia, USA)
с. 86
Зайцева Ольга
Zaytseva Olha
Топоніміка сіл Северинівка, Хатки, Голубівка на Вінниччині та їхніх околиць
Toponymy of the Vinnychchyna Villages of Severynivka, Khatky, Holubivka and Their Vicinities
с. 96

Ювілеї. Наукові та мистецькі події
Jubilees. Scientific and Artistic Events

Мушкетик Леся, Стішова Наталія
Mushketyk Lesia, Stishova Nataliya
Ювілей Музею української культури у Свиднику
A Jubilee of the Museum of Ukrainian Culture in Svydnyk
с. 105
Вахніна Леся,
Огієнко Ірина
Vakhnina Lesia,
Ohiyenko Iryna
Розвиток наукового співробітництва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з болгарськими вченими
Advance of Scientific Cooperation between the M. Rylskyi IASFE of the NAS of Ukraine and Bulgarian Scholars
с. 107
Головко Олександр
Holovko Oleksandr
VII Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання»
VIIth Internatiоnal Scientific Conference Odesa Ethnographic Readings
с. 111

Некролог
Оbituary

Орест Субтельний
Orest Subtelnyi
с. 113
Володимир Овсійчук
Volodymyr Ovsiychuk
с. 115
Леонід Барабан
Leonid Baraban
с. 118

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
с. 120