Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


№ 1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №1 - завантажитиІнформація про авторів
Information about Authors

З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

З експедиційних досліджень. Хроніка
From the Field Studies. Chronicle

Рецензії
Reviews

Резюме
Summaries
Інформація про авторів
Information about Authors

Інформація про авторів
Information about Authors
c. 6

З історії та теорії науки
From History and Theory of Science

Грица Софія
Hrytsa Sofiya
Парадигматична природа фольклору
Paradigmatic Nature of Folklore
c. 9
Борисенко Валентина
Borysenko Valentyna
Усна народна творчість - важливе джерело вивчення сімейного побуту населення Слобожанщини
Verbal Folk Art as an Important Source of Researching Familial and Domestic Mode of Life of the Slobozhanshchyna Populace
c. 27
Кожолянко Георгій, Кожолянко Олександр
Kozholianko Heorhiy, Kozholianko Oleksandr
Еміграція українців в Америку
Emigration of Ukrainians to America
c. 34

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Щербань Олена
Shcherban Olena
Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття
Contemporaneity in the Light of Conventional Alimentary Culture of the Over Dnipro Lands Residents in the Late XIXth to Early XXth Centuries
c. 42
Лесів Андрій
Lesiv Andriy
Образ Юди Іскаріота в сакральному мистецтві
The Image of Judas Iscariot in the Sacred Art
c. 49
Громова Наталія
Hromova Nataliya
Трансформації обряду зустрічі "полазника" у структурі зимової обрядовості бойків (кінець ХІХ - початок ХХІ століття)
Transformations of the Polaznyk Reception Ceremony in the Structure of Boiky Winter Rites (Late XIXth to Early XXIst Centuries)
c. 56

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Дєдуш Олексій
Diedush Oleksiy
Національна ідентичність крізь призму імагології
National Identity in the Light of Imagology
c. 68
Ярова Аліна
Yarova Alina
Традиційне житло Коропського Подесення (кінець ХІХ - початок ХХІ століття)
Traditional Abode of Korop District's Over Desna Lands in the Late XIXth through Early XXIst Centuries
c. 73
Триняк Лілія
Tryniak Liliya
Внесок української інтелігенції в етнографічне дослідження Покуття (друга половина XIX - початок XX століття)
Contribution of Ukrainian Intellectuals to Ethnographic Research of the Pokuttia region (Second Half of the XIXth to Early XXth Centuries)
c. 81

З експедиційних досліджень. Хроніка
From the Field Studies. Chronicle

Боса Любов, Босий Олександр, Журавльова Анастасія
Bosa Liubov, Bosyi Oleksandr, Zhuravliova Anastasiya
Ландшафти пам'яті: з експедиційних досліджень на Приінгуллі
Memorial Landscapes: From Expeditionary Studies on the Inhul River Area
c. 89
Майданська Софія
Maydanska Sofiya
"Травневі зустрічі"
May Meetings
c. 98
Іванчишен Віталій
Ivanchyshen Vitaliy
"І один у полі воїн": Всеукраїнська наукова конференція, присвячена історії музейної справи (до 140­річчя від дня народження Миколи Макаренка)
Even One Man Alone Can Conquer: On an All­Ukrainian Scientific Conference Covering the History of Museum Matters (On the Occasion of 140th Anniversary of Birthday of Mykola Makarenko)
c. 108
Корусь Олена
Korus Olena
Виставка "Два майстри" в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького
A Two Masters Exhibition at the Nykanor Onatskyi Sumy Regional Art Museum
c. 109

Рецензії
Reviews

Бондаренко Галина
Bondarenko Halyna
Духовна спадщина слобожан: нові ракурси дослідження (рец.: Швидкий С. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України ХІХ - початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень / Сергій Швидкий. - Слов'янськ : Вид­во Б. І. Маторіна, 2016. - 380 с. - ІSBN 978­966­02­7969­8)
Spiritual Heritage of the Slobozhanshchyna Inhabitants: New Angles of Investigation (Review: Shvydkyi S. Ethno­Cultural Heritage of the Sloboda Ukraine Populace in the XIXth to Early XXIst Centuries within the System of Modern Knowledge and World­View Notions [A Monography] / Serhiy Shvydkyi. - Slovyansk : The Publishing House of B. Matorin, 2016. - 380 pp. - ІSBN 978­966­02­7969­8)
c. 111
Іваницький Анатолій
Ivanytskyi Anatoliy
Нове видання з історії української музики (рец.: Лісецький С. Й. Історія української музики. Від ХІХ до першої чверті ХХ століття : навчальний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів / С. Й. Лісецький. - Київ, 2017)
A New Edition on the History of Ukrainian Music (Review: Lisetskyi S. The History of Ukrainian Music. From the XIXth through the First Quarter of the XXth Centuries : A Tutorial for Students of Institutions of Music Higher Education / S. Lisetskyi. - Kyiv, 2017)
c. 113
Васянович Олександр
Vasianovych Oleksandr
Книга формує фахівця (рец.: Глушко М. Історія народної культури українців : навчальний посібник / Михайло Глушко. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 416 с., іл.)
A Book Moulds an Expert (Review: Hlushko M. The History of Ukrainian Folk Culture : A Teaching Aid / Mykhaylo Hlushko. - Lviv : Ivan Franko LNU, 2014. - 416 pp., ill.)
c. 115
Яворська Юлія
Yavorska Yuliya
З маминої скрині (рец.: Хай М., Федоронько Л. Динаміка фолькльорної традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині. - Львів : Астролябія, 2016. - 320 с.)
From A Mother's Chest (Review: Khay M., Fedoronko L. The Dynamics of Folkloric Tradition in the Villages of Liutovyska and Bylychi on Starosambirshchyna. - Lviv : Astrolabe, 2016. - 320 pp.)
c. 117
Yakovenko Svitlana
Яковенко Світлана
In Search of Hope and Home. Stories and Photographs from the Ukrainian Journey to Australia (Compiled by Vasilios Vasilas)
"У пошуках надії та домівки. Розповіді та світлини від української подорожі до Австралії" (упорядкував Васіліос Васілас)
c. 119

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
c. 122