Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №5 - завантажитиДо славного ювілею
On the Occasion of Glorious Anniversary

З історії етнокультури
From History of Ethnic Culture

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Нові видання спільної серії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського та Музею історії міста Кам’янське
New Editions of a Joint Series of the M. Rylskyi IASFE and the Museum of Kamyanske City History

З експедиційних вражень етнолога
From an Ethnologist’s Expeditionary Impressions

Архівні матеріали
Archival Materials

Рецензії
Reviews

Некролог
Оbituary

Резюме
Summaries

Інформація про авторів
Information about Authors
До славного ювілею
On the Occasion of Glorious Anniversary

Дзвонкова криниця перлин душі народної
A Chiming Water Well of People’s Soul Pearls
c. 4

З історії етнокультури
From History of Ethnic Culture

Пономарьова Ірина
Ponomariova Iryna
Посуд та домашнє начиння греків Приазов’я
Tableware and Houseware of the Cis­Azov Greeks
c. 6
Білівненко Сергій
Bilivnenko Serhiy
Селянин-степовик та річкова стихія Дніпра: за матеріалами історико-­етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького
Villagers–Steppe Inhabitants and the Water Element of the Dnipro: After the Materials of Historical and Ethnographic Expeditions of the Yakiv Novytskyi Zaporizhzhia Scientific Society
c. 12
Коцан Василь
Kotsan Vasyl
Особливості традиційного народного вбрання лемків Закарпаття (XIX – перша половина XX століття)
Features of Traditional Folk Raiment of Transcarpathian Lemky (XIXth to Early­­to­­Mid­­XXth Centuries)
c. 18
Долгочуб Валентин
Dolhochub Valentyn
«Культурна пам’ять» у дискурсі та практиках реконструкторів української традиційної культури
Cultural Memory in the Discourse and Practices of Ukrainian Traditional Culture Reconstructors
c. 25

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Мушкетик Леся
Mushketyk Lesia
Етнічний чинник в освітньо­культурній політиці України та Угорщини
Ethnic Factor in Educational and Cultural Policy of Ukraine and Hungary
c. 32
Ковалець Лідія
Kovalets Lidiya
«Ваше ім’я славне…»: Євгенія Ярошинська у зв’язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160-річчя від дня народження чеського етнографа)
Your Glorious Name…: Yevheniya Yaroshynska in the Relations with Frantiљek Rehor (On the Occasion of the 160th Anniversary of Birthday of the Czech Ethnographer)
c. 38
Каплун Наталія
Kaplun Nataliya
Особливості побуту, традиційні заняття та обрядовість Східної Слобожанщини (с.Можняківка Новопсковського району Луганської області)
Peculiarities of Mode of Life, Conventional Occupations and Rites of Eastern Slobozhanshchyna’s [By Way of Example of the Village of Mozhniakivka (Novopskov District, Luhansk Region)]
c. 44
Поліщук Тамара
Polishchuk Tamara
Музей крізь призму часу
Museum through the Lens of Time
c. 55

Нові видання спільної серії ІМФЕ ім. М. Т. Рильського та Музею історії міста Кам’янське
New Editions of a Joint Series of the M. Rylskyi IASFE and the Museum of Kamyanske City History

Буланова Наталія
Bulanova Nataliya
Козацька слобода Тритузне: втрачені ландшафти та історична пам’ять
Cossack Free Settlement Trytuzne: Lost Landscapes and Historical Memory
c. 58
Ратушняк Олександр
Ratushniak Oleksandr
Топоніми козацької доби в сучасних перейменувальних процесах Наддніпрянщини
Toponyms of the Cossack Epoch in Context of Current Renaming Processes of Over Dnipro Lands
c. 63

З експедиційних вражень етнолога
From an Ethnologist’s Expeditionary Impressions

Пономар Людмила
Ponomar Liudmyla
Народне вбрання Чернігівщини: традиції, перспективи
Chernihivshchyna Folk Attire: Traditions and Prospects
c. 67
Щибря Володимир
Shchybria Volodymyr
Народний одяг Буковини
Bukovynian Folk Garb
c. 70
Боса Любов
Bosa Liubov
Стежками пам’яті
Following the Paths of Memory
c. 72
Іванчишен Віталій
Ivanchyshen Vitaliy
Історичними шляхами Слобожанщини
Tracing Slobozhanshchyna’s Historical Routes
c. 75
Ярова Аліна
Yarova Alina
Слобожанські зустрічі
Slobozhanshchyna Meetings
c. 76
Бех Микола, Іванчишен Віталій, Сауляк Богдан
Bekh Mykola, Ivanchyshen Vitaliy, Sauliak Bohdan
Господарська культура Південно-Східної Слобожанщини в динаміці історичного розвитку протягом ХХ – на початку ХХІ століття
Economic Culture of Southeastern Slobozhanshchyna in the Historical Development Dynamics throughout the XXth to Early XXIst Centuries
c. 78
Юрченко Віталіна
Yurchenko Vitalina
Народні звичаї на ярмарках Cлобідської України
Folk Customs on Sloboda Ukraine Fairs
c. 84
Ярова Аліна
Yarova Alina
Традиційна житлова архітектура Харківщини
Conventional Housing Architecture of Kharkivshchyna
c. 86

Архівні матеріали
Archival Materials

Сергійчук Григорій
Serhiychuk Hryhoriy
Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року
Documents on Activities of the Ukrainian Community in Moscow upon the 1917 Bolshevik Coup
c. 89

Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами
Ethnographic Profile of Slobozhanshchyna according to Archival Materials
c. 101

Рецензії
Reviews

Найден Олександр, Клименко Олена
Nayden Oleksandr, Klymenko Olena
Нове дослідження про народну ікону [Рец.: Богомолець О. В. Українська домашня ікона. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с.]
A New Research of Folk Icons [Review: Bohomolets O. Ukrainian Home Icons. – Kyiv : Publishing House of Dmitry Burago, 2017. – 520 pp.]
c. 108
Капелюшний Валерій
Kapeliushnyi Valeriy
Ризики та перспективи народної культури в сучасних умовах [Рец.: Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / Галина Бондаренко ; [голов. ред. Г.Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 226с.+ іл.]
Risks and Prospects of Folk Culture in Current Conditions [Review: Bondarenko H. Ukrainian Etnho­Culture in Context of Globalization Challenges / Halyna Bondarenko ; [Editor­in­Chief – Hanna Skrypnyk]. – Kyiv : M. Rylskyi IASFE, NAS of Ukraine, 2014. – 226 pp.+ill.]
c. 109

Некролог
Оbituary


Михайло Петрович Тиводар
Mykhaylo Petrovych Tyvodar
c. 111

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
c. 113

Інформація про авторів
Information аbout Authors

Інформація про авторів
Information аbout Authors
c. 118