Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №6 - завантажитиСтудії з історії науки та етнокультури українців
Studies on History of Science and the Ukrainian Ethnic Culture

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

З наукового життя колективу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
From Scientific Activities of the Researchers Team of the NAS of Ukraine’s M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology

Архівні матеріали
Archival Materials

Рецензії
Reviews

Некролог
Оbituary

Резюме
Summaries

Інформація про авторів
Information аbout Authors
Студії з історії науки та етнокультури українців
Studies on History of Science and the Ukrainian Ethnic Culture

Скрипник Ганна
Skrypnyk Hanna
Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка
Ethnological and National-Identification Visions of Khvedir Vovk: On the Occasion of His 170th Birthday Anniversary
с. 5
Борисенко Валентина
Borysenko Valentyna
До 90-річчя від дня народження видатного етнолога Володимира Горленка
On the Occasion of Birthday of the Prominent Ethnologist Volodymyr Horlenko
с. 19
Радович Роман
Radovych Roman
Становлення зрубної техніки будівництва на теренах Полісся
Formation of Log Cabin Building Method on the Territories of Polissia
с. 22
Мовна Уляна
Movna Uliana
«Медовий» код українських народин
Honey Code in Ukrainian Natal Rituals
с. 33

Трибуна молодого дослідника
A Rostrum for a Young Researcher

Олійник Марина
Oliynyk Maryna
Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
Socio-Economic and Religious-Ceremonial Factors of Ukrainian Folk Attire Extension in Context of Kyiv’s Urban Realities (Second Half of the XIXth to Early XXth Centuries)
с. 39
Diedush Oleksiy
Дєдуш Олексій
The periodization of ukrainian and russian national identities: a comparative analysis
Періодизація української та російської національної ідентичності: порівняльний аналіз
с. 45

З наукового життя колективу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
From Scientific Activities of the Researchers Team of the NAS of Ukraine’s M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology

Урочистості з нагоди ювілеїв
Solemnities on the Occasion of Celebrating Anniversaries
с. 51
Співпраця із зарубіжними науковцями та громадськими діячами
Cooperation with Foreign Scholars and Public Figures
с. 61
Міжнародна наукова конференція
International Scientific Conference
с. 65
Захист докторських і кандидатських дисертацій на спецрадах ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
Defences of Ph.D. and Doctoral Theses at the M. Rylskyi IASFE Specialized Boards
с. 68
Праці молодих науковців Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Papers of Young Researchers at the NAS of Ukraine’s M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology
с. 72
Польові експедиційні дослідження
Field Expeditionary Studies
с. 79

Архівні матеріали
Archival Materials

Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами
Ethnographic Profile of Slobozhanshchyna according to Archival Materials
с. 82

Рецензії
Reviews

Вахніна Леся
Vakhnina Lesia
Новий дискурс наукової та поетичної спадщини Максима Рильського [рец.: Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський – поет, перекладач, учений : монографія / Тетяна Руда ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 144 с.]
A New Discourse of Scientific and Poetic Heritages of Maksym Rylskyi [Review: Ruda T. Facets of Outstanding Talent: Maksym Rylskyi – A Poet, A Translator, A Scholar : A Monograph / Tetiana Ruda ; [Editor-in-Chief – Hanna Skrypnyk] ; NAS of Ukraine, M. Rylskyi IASFE. – Kyiv, 2017. – 144 pp.]
с. 103

Некролог
Оbituary

Віталій Дончик
Vitaliy Donchyk
с. 105
Василь Німчук
Vasyl Nimchuk
с. 107
Віктор Чумаченко
Viktor Chumachenko
с. 109
Іван Матвіяс
Ivan Matviyas
с. 111

Резюме
Summaries

Резюме
Summaries
с. 113

Інформація про авторів
Information аbout Authors

Інформація про авторів
Information аbout Authors
с. 115
Зміст журналу «Народна творчість та етнологія» за 2017 рік
Contents of Folk Art and Ethnology Journal over 2017
с. 117