Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік


1, 2, 3, 4, 5, 6
"Народна творчість та етнологія" №4 - завантажитиАктуальні україністичні студії: нові смисли та інтерпретації
Topical Ukrainian Studies: Fresh Senses and Interpretations

Дослідження молодих учених
Studies of Young Scholars

З експедиційних студій
From Expeditionary Studies

Рецензії
Reviews

Некролог
Obituary

Інформація про авторів
Information аbout Authors
Актуальні україністичні студії: нові смисли та інтерпретації
Topical Ukrainian Studies: Fresh Senses and Interpretations

Тараненко Олександр
Taranenko Oleksandr
Словники української мови в діяльності Академії наук України
Dictionaries of Ukrainian Language in Activities of the Academy of Sciences of Ukraine
С. 5
Колесник Ірина
Kolesnyk Iryna
Глобальна історія як новітній напрям соціогуманітаристики
Global History as a Newest Trend of the Social Humanities
С. 15
Кожухар Віктор, Кожухар Катерина
Kozhukhar Viktor, Kozhukhar Kateryna
Українці в незалежній Республіці Молдова (1991-2018 роки)
Ukrainians in the Independent Republic of Moldova (1991 to 2018)
С. 23
Кожолянко Георгій
Kozholianko Heorhiy
Громадянсько-політичні та науково-теоретичні аспекти етнічних процесів у Галичині, на Буковині та Закарпатті наприкінці ХІХ - на початку XXІ століття
Socio-Political and Theoretical Aspects of Ethnic Processes in Halychyna, Bukovyna and Transcarpathia in the Late XIXth to Early XXIst Centuries
С. 36
Арістова Алла
Aristova Alla
Технології руйнування конфесійної ідентичності
Techniques of Ruining the Confessional Identity
С. 44
Козловський Ігор
Kozlovskyi Ihor
Християнські церкви Донеччини (у контексті російської військової агресії)
Christian Churches of Donechchyna (In the Context of Russian Military Aggression)
С. 52
Скибіцька Ірина
Skybitska Iryna
Остання спроба дипломатичних контактів між Кубанською Народною Республікою та УНР навесні 1920 року (публікація документа)
The Latest Effort of Establishing Diplomatic Contacts between the Kuban People's Republic and the UPR in the Spring of 1920 (A Document's Publication)
С. 60

Дослідження молодих учених
Studies of Young Scholars

Семенова Оксана
Semenova Oksana
Ярмаркова торгівля як фактор розвитку шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття
Fair Trade as a Factor of Development of Tanning Domestic Craft of the Middle Over Dnipro Lands Ukrainians in the Late XIXth to Early XXth Centuries
С. 68
Ярова Аліна
Yarova Alina
Місце традиційного житла в сучасному світі
A Place of Traditional Abode in Modern World
С. 75
Пономаренко Олеся
Ponomarenko Olesia
Михайло Микешин як друг і шанувальник Тараса Шевченка та ілюстратор художніх видань
Mykhaylo Mykeshyn as a Friend and Admirer of Taras Shevchenko, and an Illustrator of Artistic Editions
С. 81

З експедиційних студій
From Expeditionary Studies

Юрченко Віталіна, Іванчишен Віталій
Yurchenko Vitalina, Ivanchyshen Vitaliy
Проблемні аспекти роботи сучасного етнолога "в полі" (експедиції до Чернівецької та Тернопільської областей)
Problem Aspects of a Modern Ethnologist's Field Work (Expeditions to Chernivtsi and Ternopil Regions)
С. 89
Литвинчук Наталія
Lytvynchuk Nataliya
Битою "польовою" дорогою (з експедицій на Полтавщину та Сумщину)
By a Beaten Field Path (On Expeditions to Poltavshchyna and Sumshchyna)
С. 93
Ставицька Ярина
Stavytska Yaryna
Польові дослідження на теренах Херсонщини
Field Studies on the Khersonshchyna Lands
С. 97

Рецензії
Reviews

Коваль-Фучило Ірина
Koval-Fuchylo Iryna
Поміж правдою і пропагандою: українці на "повернених землях" Польщі [рец.: Коваль П. Діти берегів часу: акція "Вісла". Спогади / пер. з пол. та передм. Л. Івасюк. Львів : Світ, 2016. 464 с.]
Between Truth and Propaganda: Ukrainians on Poland's Recovered Territories [Review: Koval P. Children of Time's Banks: Vistula Operation. Reminiscences (translated from Polish and prefaced by L. Ivasiuk). Lviv: Svit, 2016, 464 pp.]
С. 98
Дяків Володимир
Diakiv Volodymyr
Цінне свідчення про галицькі будні кінця XIX - початку XX століття [рец.: Кирчів П. Образки з галицьких буднів. Львів : Тріада плюс, 2015. 396 с.]
Valuable Evidences on Halychyna Everyday Life in the XIXth to Early XXth Centuries [Review: Kyrchiv P. Essays on Halychyna Everyday Life. Lviv: Triada plius, 2015, 396 pp.]
С. 103
Іванчишен Віталій
Ivanchyshen Vitaliy
Європейські візії осмислення радянського спадку [рец.: Шльоґель К. Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини / пер. з нім. І. Витрикуш. Київ : Дух і літера, 2018. 120 с.]
European Visions of Comprehending the Soviet Legacy [Review: Schlogel K. Archeology of Communism, or Russia in the XXth Century. A Reconstruction of the Situation (trans. from German by I. Vitrykush). Kyiv: Dukh i litera, 2018, 120 pp.]
С. 108

Некролог
Оbituary

Наталя Гаврилюк
Natalia Havryliuk
С. 112

Інформація про авторів
Information аbout Authors

Інформація про авторів
Information аbout Authors
С. 114