Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік


№ 1, 2
"Народна творчість та етнологія" №1 - завантажитиЗ історії та теорії науки
From the History and Theory of Science

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

З експедиційних досліджень
From Expeditionary Studies

Хроніка наукового та культурного життя
Chronicle of Scientific and Cultural Activities

Рецензії та огляди етнологічних видань
Reviews and Surveys of Ethnological Editions

Некролог
Оbituary

Інформація про авторів
Information аbout Authors
З історії та теорії науки
From the History and Theory of Science

Senjov-Makohon Nataliа
Сенів-Макогон Наталка
"Globalization and Cultural Identity in Australia
Глобалізація та культурна ідентичність в Австралії
с. 6
Kość-Ryżko Katarzyna, Tangad Oyungerel
Кость-Рижко Катажина, Танґад Оюнґерел
Research Potential of Center of Ethnology and Anthropology of the Contemporary, Polish Academy of Sciences, Warsaw and the Prospects of Scientific Cooperation with Folklorists and Ethnologists of the National Academy of Sciences of Ukraine
Дослідницький потенціал Центру етнології та антропології сучасності Польської академії наук у Варшаві та перспективи наукової співпраці з фольклористами й етнологами Національної академії наук України
с. 17

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Борисенко Валентина
Borysenko Valentyna
Мультикультурність: усьому свій час і своя пора… (з публіцистики Василя Ткаченка)
Multiculturality: There is Own Time and Period for Everything… (From Vasyl Tkachenko Publicism)
с. 31
Балушок Василь
Balushok Vasyl
Поселення і будівлі севрюків (XIV-XVII століття)
Settlements and Buildings of the Sevriuks (XIVth-XVIIth Centuries)
с. 39
Борисенко Мирослав
Borysenko Myroslav
Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст
Movement for Rights of Indigenous Peoples: World Experience and Ukrainian Context
с. 50

З експедиційних досліджень
From Expeditionary Studies

Скотарство
Cattle Breeding
с. 63

Хроніка наукового та культурного життя
Chronicle of Scientific and Cultural Activities

Іванчишен Віталій, Юрченко Віталіна, Головко Олександр
Ivanchyshen Vitaliy, Yurchenko Vitalina, Holovko Oleksandra
Об'єднані територіальні громади: виклики та перспективи сучасних етнологічних досліджень
Amalgamated Territorial Communities: Challenges and Prospects of Modern Ethnological Studies
с. 72
Боса Любов, Таран Олена
Bosa Liubov, Taran Olena
Українське Приазов'я в контексті міжкультурних комунікацій (з експедиційних рефлексій 2018 року)
Ukrainian Cis-Azov Region in Context of Intercultural Communications (From the 2018 Expeditionary Considerations)
с. 75
Пожоджук Дмитро
Pozhodzhuk Dmytro
Локальні мистецькі традиції та митці
Local Art Traditions and Artists
с. 81
Косицька Зінаїда
Kosytska Zinayida
Виставка витинанок Наталі Сташкевич
An Exhibition of Natalia Stashkevych's Paper-Cut Pieces
с. 89
Захарова-Заборовська Оксана
Zakharova-Zaborovska Oksana
Виставкова діяльність Ріпкинського районного історико-краєзнавчого музею
Exhibition Activities of the Ripky Museum of Regional History
с. 92

Рецензії та огляди етнологічних видань
Reviews and Surveys of Ethnological Editions

Пономар Людмила
Ponomar Liudmyla
Народне вбрання як феномен культури в польських дослідженнях [рец.: ATLAS POLSKICH STROJУW LUDOWYCH. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy / Praca zbiorowa pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Marioli Tymochowicz. Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2013. 268 s.]
Traditional Costume of Western Boykos: Ethno-Cultural Reality Prior to the 1951 Resettlement [Review: Kliashtorna N. Folk Attire of Western Boykivshchyna: Litovyshchi and Its Adjacencies / Natalia Kliashtorna. - Ivano-Frankivsk : Foliant, 2017. - 84 pp. : ill., with preface, glossary, and photo and illustration captions in Engl. and Pol. languages]
с. 96
Дєдуш Олексій
Diedush Oleksiy
Національна ідентичність: між громадянською релігією та культурною компетентністю [рец.: Nyitray V.-L. Here, There and (Almost) Everywhere: Civil Religion and Cultural Competency. Frontiers : The Interdisciplinary Journal of Study Abroad. 2018. Vol. 30. Issue 1. Р. 42-55.]
National Identity: Between Civil Religion and Cultural Competency [Review: Nyitray Vivian-Lee. Here, There and (Almost) Everywhere: Civil Religion and Cultural Competency. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 2018, Vol. 30, Iss. 1, pp. 42-55.]
с. 101
Литвинчук Наталія
Lytvynchuk Nataliya
Академічна інтерпретація повсякденних ручних практик по-британськи [рец.: Turney J. The Culture of Knitting. Bloomsbury : Berg Publishers, 2009. 288 p.; Тёрни Дж. Культура вязания / пер. с англ. Е. Кардаш. Москва : НЛО, 2017. 460 с. ]
Academic Interpretation of Everyday Manual Practices in a British Manner [Review: Turney J. The Culture of Knitting. Bloomsbury : Berg Publishers, 2009, 288 pp.; Turney J. The Culture of Knitting / transl. from English to Russian by Ye. Kardash. Moscow: NLO, 2017, 460 pp.]
с. 103
Курінна Марина
Kurinna Maryna
Нові дослідження українських учених у діаспорі [рец.: Сенів-Макогон Н. Дві гілки. Унікальні українські емігранти Австралії в місті Джилонґ, Вікторія. 1948-1960-ті роки. Сідней, 2018. 230 с.]
New Studies by Diaspora Ukrainian Scholars [Review: Senjov-Makohon N. Two Twigs: the Unique Ukrainian Australian Emigrants in Geelong, Victoria 1948-1960s. Sidney, 2018, 230 pp.]
с. 105
Юрченко Віталіна
Yurchenko Vitalina
Формування міського громадського простору по-європейськи [рец.: Ґел Й. Міста для людей: науково-популярне видання / пер. з англ. О. Любарської. Київ : Основа, 2018. 304 с.]
Shaping of Urban Public Space in a European Way [Review: Gehl J. Cities for People: A Popular Science Edition / transl. from English by O. Liubarska. Kyiv: Osnova, 2018, 304 pp.]
с. 108
Іванчишен Віталій
Ivanchyshen Vitaliy
Українські вимушені переселенці в оптиці європейського досвіду [рец.: Європа та її болісні минувшини / авт.-упоряд. Ж. Мінк і Л. Неймайєр у співпраці з П. Боннаром ; пер. з фр. Є. Марічева. Київ : Ніка-Центр, 2009. 272 с.]
Ukrainian Internally Displaced Persons through the Lenses of European Experience [Review: L'Europe et ses passйs douloureux / sous la direction de Georges Mink et Laure Neumayer; in collaboration with Pascal Bonnar; transl. from French by Ye. Marichev. Kyiv: Nika-Tsentr, 2009, 272 pp.]
с. 113

Некролог
Оbituary

Георгій Кожолянко
Heorhiy Kozholianko
с. 115

Інформація про авторів
Information аbout Authors

Інформація про авторів
Information аbout Authors
с. 118