Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік


, 1, 2
"Народна творчість та етнологія" №2 - завантажитиСтудії соціокультурного життя українських громад
Studies on Socio-Cultural Activities of Ukrainian Communities

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Рецензії та огляди
Reviews and Surveys

Інформація про авторів
Information аbout Authors
Студії соціокультурного життя українських громад
Studies on Socio-Cultural Activities of Ukrainian Communities

Верменич Ярослава
Vermenych Yaroslava
Специфіка порубіжної ідентичності: теоретичні конструкти і сучасні виклики
Specificity of Borderline Identity: Theoretical Constructs and Modern Challenges
с. 5
Kononenko Natalie
Кононенко Наталія
Secular Plays in Churches: Folklore-Based Drama on the Canadian Prairies
Громадське життя церков: п'єси на фольклорні теми в Канадських преріях
с. 28
Сенів-Макогон Наталка
Senjov-Makohon Natalia
Переміщені особи та культурна ідентичність
Displaced Persons and Cultural Identity
с. 41

Розвідки та матеріали
Studies and Materials

Дрогобицька Оксана
Drohobytska Oksana
День матері у святково-обрядовій культурі українського населення Галичини (1929-1939)
Mother's Day in Festive and Ritual Culture of Ukrainian Population of Galicia (1929-1939)
с. 48
Ігнатенко Ірина
Ihnatenko Iryna
Домашнє насильство в традиційній культурі українців
Domestic Violence іn Ukranian Traditional Culture
с. 56
Дмитренко Алла
Dmytrenko Alla
Способи покарання бджолодерів у звичаєвому праві населення Правобережного Полісся
Traditional Ways of Punishing Hive-Destructors in the Ukrainian Right-Bank Polissia's Customary Law
с. 66
Требик Ольга
Trebyk Olha
Персонажний код кумулятивної казки: Ведмідь
Character Code of Cumulative Tales: A Bear
с. 82

Рецензії та огляди
Reviews and Surveys

Соболь Валентина
Sobol Valentyna
[рец.] Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / зібрав і до друку приготував В. Пилипович ; передмову написав Р. Радишевський. Перемишль: Товариство "Український народний дім", 2017, 440 с.
[Review] Kozak S. Literary and Culturological Memorabilia (compiled and edited by V. Pylypovych; prefaced by R. Radyshevskyi). Peremyshl: Tovarystvo "Ukrayinskyi narodnyi dim", 2017, 440 pp.
с. 92
Мушкетик Леся
Mushketyk Lesia
[рец.] Magyar Z. A Magyar tцrtйneti mondбk katalуgusa. Budapest : Kairosz kцnyvkiadу kft., 2018. K. I-XІ
[Review] Magyar Z. The Catalogue of Hungarian Historical Tales. Budapest: Kairosz Publisher Ltd., 2018. Books I-XI
с. 96
Бідношия Юрій
Bidnoshyya Yuriy
[рец.] Кульбеда Д. Мотольський словник / уклад. М. Кульбеда, А. Скащук, В. Місіюк. Мінск : Смэлтак, 2018. 136 с.
[Review] Kulbeda T. The Vocabulary of the Motolian Dialect (compiled by M. Kulbeda, A. Skashchuk, V. Misiyuk). Minsk: Smaltak, 2018, 136 pp.
с. 102
Іванчишен Віталій
Ivanchyshen Vitaliy
Кароєва Т. Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття… : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. 204 с.; Гон М. Ro?wne: обриси зниклого міста. Рівне : Волинські обереги, 2018. 196 с.
Karoyeva T. The History Has a Hope for the Splendid Future for the City of Vinnytsia…: A Monograph. Vinnytsia: Nilan-LTD, 2018, 204 pp.; Hon M. Rуwne: Contours of the Vanished City. Rivne: Volynski oberehy, 2018, 196 pp.
с. 105
Юрченко Віталіна
Yurchenko Vitalina
Ткачук А., Дацишин М. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади, або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади? (навчальний модуль). Київ : Легальний статус, 2016. 152 с.
Tkachuk A., Datsyshyn M. Internal and External Resources for Developing a Community, or Why the Shortage of Money is Not a Primary Problem of a Community (an educational module). Kyiv: Legal Status, 2016, 152 pp.
с. 109
Курінна Марина
Kurinna Maryna
Турек В. Коваленко С. Чеські стопи в Україні: історія чеського села Мала Зубівщина. Прага, 2018. Кн. 1. 592 с.
Turek V., Kovalenko S. The Czech Traces in Ukraine: the History of the Czech Village of Mala Zubivshchyna. Prague, 2018, Bk. 1, 592 pp.
с. 111
Дєдуш Олексій
Diedush Oleksiy
Lewin E., Bick E. Introduction: Civil religion and nationalism on a godly-civil continuum. Comparative Perspectives on Civil Religion, Nationalism and Political Influence. Ariel University, 2016
Lewin E., Bick E. Introduction: Civil religion and nationalism on a godly-civil continuum. Comparative Perspectives on Civil Religion, Nationalism and Political Influence. Ariel University, 2016
с. 113

Інформація про авторів
Information аbout Authors

Інформація про авторів
Information аbout Authors
с. 115