Повернутись до журналу2017 рiк №4

Надсяння: локалізація та межі етнографічного району України

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Глушко Михайло
Стор.:
7-15
УДК:
39(477.83/.86)
Бібліографічний опис:
Глушко, М. (2017) Надсяння: локалізація та межі етнографічного району України. Народна творчість та етнологія, 3 (367), 7–15.

Автор

Глушко Михайло – доктор історичних наук, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Надсяння: локалізація та межі етнографічного району України

 

Анотація

У статті йдеться про Надсяння – етнографічний район України, який багато українських етнологів або безпідставно ігнорує, або інтерпретує на власний розсуд. Залучивши етнографічні матеріали і результати наукових досліджень діалектологів, локалізуємо терени цієї етнографічної одиниці наприкінці XIX – на початку XX ст. та визначимо її сучасні межі.

 

Ключові слова

етнологія, Надсяння, етнографічний район, локалізація, межі.

 

Список використаних джерел

 1. Барабанова О. А. Короткий курс українознавчих дисциплін : навч.-метод. посіб. Слов’янськ, 2012. 302 с.
 2. Вишня (річка). URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0).
 3. 3Васильєва Л. Д. Українська діаспора у Польщі. Український історичний журнал. 1992. № 10–11. С. 54–62.
 4. Верхратський І. Про говор Долівский. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1900. T. XXXV–XXXVI. Кн. III–IV. С. 1–128.
 5. ГанусДз. М. Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2015. 24 c.
 6. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.). Вісник Львівського університету. (Серія історична). Львів, 2009. Вип. 44. С. 179–214.
 7. Глушко М. Етнографічне районування української Галичини. (За матеріалами наукових досліджень XIX – початку XXI ст.). Галичина: Етнічна історія. Тематичний зб. ст. Львів, 2008. С. 46–80.
 8. Глушко М. Історико-етнографічне районування Галичини: сучасний стан. Карпати: людина, етнос, цивілізація. Івано-Франківськ, 2009. Вип. 1. С. 8–17.
 9. Глушко М. Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? Вісник Львівського університету. (Серія історична). Львів, 2013. Вип. 48. С. 299–318.
 10. Головацкий Я. Ф. Объяснение этнографической карты Галичины, северо-восточной Угрии и Буковины. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Москва, 1878. Ч. 1 : Думы и думки. С. 683–721.
 11. Горленко В. Ф. Етнографічне районування. Географічна енциклопедія України. Київ, 1989. Т. 1 : А–Ж. С. 393–394.
 12. Гриценко П. Ю. Надсянський говір. Українська мова : енциклопедія. Київ, 2000. С. 357–359.
 13. Гуслистый К. Г. Этнографические группы украинского народа и диалекты украинского языка. Народы европейской части СССР. Москва, 1964. Т. 1. С. 591–595.
 14. Заставний Ф. Д. Географія України. Львів, 1994. 471 с.
 15. Захарчук-Чугай Р. В. Творчество народных мастеров Яворовщины. Народные мастера: Традиции, школы. Москва, 1985. Вып. 1. С. 218. (Примітка).
 16. Зюбровський А. В. Народні традиції випікання хліба українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону наприкінці XIX – на початку XXI ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2015. 20 c.
 17. Ісаєвич Я. Д. Територія та етнічний склад населення. Торжество історичної справедливості. Львів, 1968. С. 65–74.
 18. Кирчів Р. Етнографічне районування України. Етнографія України : навч. посіб. Львів, 2004. С. 123–148.
 19. Кирчів Р. Регіональність фольклорної традиції. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: Нариси й статті. Львів, 2002. С. 7–33.
 20. Кирчів Р. Ф. Етнічна територія України. Українське народознавство : навч. посіб. Львів, 1994. С. 49–78.
 21. Кирчів Р. Ф. Етнічна територія України. Українське народознавство : навч. посіб. Київ, 2004. С. 50–77.
 22. Кирчів Р. Ф. Етнографічне районування України. Етнографія України. Навч. посіб. Львів, 1994. С. 120–146.
 23. Конопка В. М. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців Південно-Західного етнографічного регіону України : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2015. 19 c.
 24. Косарик Д. М. Сучасні етнографічні райони і локальні групи українського народу. Українці. Історико-етнографічна монографія : у 2 т. (Макет). Київ, 1959. Т. 1. С. 27–31.
 25. Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1984. 174 с.
 26. К[убійович] В. Надсянська низовина. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Перевид. в Україні. Львів, 1996. Т. 5. С. 1676–1677.
 27. Лесів М. Українські говірки у Польщі. Варшава, 1997. 492 с.
 28. Луньо Є. Народний літопис повстанської Яворівщини. Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців/ [зап. й упоряд. Є. Луньо]. Львів, 2005. Т. 1 : Наконечне Перше. Наконечне Друге. С. 3–18.
 29. Луньо Є. Сучасні народні співці Яворівського Надсяння. Наукові записки/ Івано-Франківський краєзнавчий музей. Івано-Франківськ, 2001. Вип. 5–6. С. 116–121.
 30. Луньо Є. А. Обрядово-звичаєвий фольклор Яворівщини : автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 1993. 19 c.
 31. Макарчук В. С. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939–1945 рр.) : монографія. Київ, 2004. 346 c.
 32. Макарчук С. Історико-етнографічні райони України : навч. посіб. Львів, 2012. 351 c.
 33. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. Київ, 1990. 164 с.
 34. Місило Є. Передмова. Акція «Вісла»: документи/ [упоряд. і ред. Є. Місила; пер. з пол. І. Сварника]. Львів ; Нью-Йорк, 1997. С. 7–36.
 35. Наулко В. І. Історико-етнографічне районування України та етнографічні групи українського народу. Культура і побут населення України : навчальний посібник для вузів. Київ, 1991. С. 22–26.
 36. Пахолок І. Р. Зелені свята в українців: традиційні звичаї та обряди : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2012. 16 c.
 37. Пономар Л. Г. Народний одяг Правобережного Полісся середини XIX – середини XX століть. Історико-етнографічний атлас. Словник. Київ, 2015. 267 с., карти.
 38. Пономарьов А. Регіональні барви України й українців. Українці. Історико-етнографічна монографія : у 2 кн. Опішне, 1999. Кн. 1. С. 57–72.
 39. Пономарев А. П. Историко-этнографическое районирование. Украинцы. Москва, 2000. С. 27–43.
 40. Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння / [вступ та ред. М. Лесіва]. Перемишль, 2007. 299 c.
 41. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX – першої половини XX ст. (Житлово-господарський комплекс). Київ, 2015. 351 c.
 42. Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини XIX – початку XX століть. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1995. Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. С. 79–106.
 43. Радович Р. Б. Традиційне житлово-господарське будівництво українців північно-західної Галичини і південно-західної Волині другої половини XIX – початку XX ст. Етнічні риси і локальна специфіка : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2007. 17 с.
 44. Рачковський Г. Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (2003–2013): географія, тематика, здобутки. Вісник Львівського університету. (Серія історична). Львів, 2014. Вип. 50. С. 591–622.
 45. Савчук Б. Реґіональна мозаїчність України. Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ, 2004. С. 499–546.
 46. Селівачов М. До проблеми районування української народної орнаментики. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ, 2005. С. 156–170.
 47. Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. Тернопіль, 1997. 438 с.
 48. Сілецький Р. Традиційне селянське житло українців Галичини XIX – початку XX ст. Галичина: етнічна історія. Тематичний зб. ст. Львів, 2008. С. 81–103.
 49. Станкевич М. Українське художнє дерево XVI–XX ст. Львів, 2002. 479 с.
 50. Стельмах Г. Ю. Етнографічне районування України кінця XIX – початку XX ст. Українська етнографія. Наукові записки/ [АН УРСР. Ін‑т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Т. IV]. Київ, 1958. С. 106–114.
 51. Тарнавський Р. Б. Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2012. 20 c.
 52. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. Львів, 2007. 120 с.: іл.
 53. Хоменко М. Історико-етнографічне районування України. Українська етнологія : навч. посіб. Київ, 2007. С. 44–60.
 54. Хомчак Л. З історії дослідження надсянських говірок. Діалектологічні студії. 7 : Традиції і модерн. Львів, 2008. С. 171–182.
 55. Чугай Р. В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. Київ, 1979. 143 с.
 56. Fаlkiewicz K. Monografia powiatu Gródeckiego. Gródek, 1896. 140 s.
 57. Fischer A. Rusini. Zarys etnografji Rusi. Lwów ; Warszawa ; Kraków, 1928. 192 s.