Повернутись до журналу2017 рiк №4

З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Радович Роман
Стор.:
53-66
УДК:
692.4:691.12](477.41/.42)
Бібліографічний опис:
Радович, Р. (2017) З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі. Народна творчість та етнологія, 3 (367), 53–66.

Автор

Радович Роман – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України

 

З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі

 

Анотація

У статті з’ясовано низку аспектів, що торкаються питання традиційних технік покриття поліських будівель соломою, очеретом та болотними травами. Розглянуто особливості технологічних процесів, локалізовано застосування окремих технік і технологій у різних районах Полісся.

 

Ключові слова

Полісся, житло, дах, солома, околоти, сніпки

 

Список використаних джерел

 1. Беларускае народнае жилле / Э. Р. Сабаленко, У. С. Гуркоу, У. М. Іваноу, Дз. Д. Супрун / рэд. член-карэспандэнт АН БССР В. К. Бандарчык ; Акадэмія навук БССР. Інстытут мастацтвазнауства, этнографіі і фальклору. Мінск : Навука і тэхніка, 1973. 127 с.
 2. Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения). Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ – начале ХХ в. Москва : Изд-во АН СССР, 1956. С. 3–458.
 3. Брицун-Ходак М. Літописна земля Древлян. Археологія, історія, етнографія : історико-краєзнавче дослідження. Коростень, 2002. 362 с.
 4. Гурков В. С. Поселения. Полесье. Материальная культура/ ред. кол.: В. К. Бондарчик, Ю. Г. Гошко и др. Киев : Наукова думка, 1988. С. 279–333.
 5. Жук Ул. Санітарна-бытавы нарыс вескі Дубровы, Лельчыцкага сельсавету і раену, Мазырскае акруги. Хроніка Убарцкага Палесся/ аўтар-уклад. А. І. Атнагулаў ; навук. рэд. В. Л. Насевіч. Мінск : Тэхналогія, 2001. С. 281–285.
 6. Заглада Н. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року / [упоряд., прим., «Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови» М. Глушка]. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2001. Т. ССХLІІ : Праці Секції етнографії і фольклористики. С. 443–505.
 7. Косміна Т. В. Сільське житло Поділля (кінець ХІХ–ХХ ст.) : історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1980. 190 с.
 8. Косміна Т. Поселення, садиба, житло. Українці : історико-етнографічна монографія : у 2 кн. Опішне : Вид-во Державного музею-заповідника українського гончарства в Опішному «Українське народознавство», 1999. Кн. 2. С. 13–57.
 9. Локотко А. И. Белорусское народное зодчество (средина ХІХ – ХХ в.). Минск : Навука і тэхніка, 1991. 285 с.
 10. Миронов В. В. Украинцы. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. Москва : Наука, 1987. С. 101–146.
 11. Могильченко М. Будівля на Чернігівщині, Глухівського повіту у с. Полошках. Матеріали українсько-руської етнології. Видання етнографічної комісії за ред. Хв. Вовка. Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Беднарського, 1899. Т. 1. С. 79–95.
 12. Радович Р. Народне житло. Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження. Київ : Родовід, 1997. С. 116–133.
 13. Радович Р. Техніка та технологія традиційного житлово-господарського будівництва на Поліссі другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Полісся України. Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів : ІН НАН України, 1997. Вип. 1 : Київське Полісся. 1994. С. 62–82.
 14. Радович Р. Поліський «ток». Вісник Львівського університету. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. Вип.43. С. 184–216. (Серія історична).
 15. СтельмахГ. Ю. Поселення, двір, житло. Українці: історико-етнографічна монографія : макет / за ред. К. Гуслистого ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. Т. 1. С. 290–346.
 16. Титов В. С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов : ХІХ – начало ХХ в. Минск : Наука и техника, 1983. 152 с., ил.
 17. Токарев С. А. Северо-украинская экспедиция 1945 г. Институт этнографии. Краткие сообщения. 1947. С. 27–35.
 18. Улашчык М. М. Тураўшчына. Хроніка Убарцкага Палесся/ аўтар-уклад. А. І. Атнагулаў ; навук. рэд. В. Л. Насевіч. Мінск : Тэхналогія, 2001. С. 263–267.
 19. Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье : история и судьбы традиционно-бытовой культуры. Москва : Наука, 1988. 256 с.
 20. Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. 3. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. Санкт-Петербург, 1903. Т. 72. 535 с.
 21. Юрченко П. Г. Дерев’яне зодчество України (ХVІІІ–ХІХ ст.). Київ : Видавництво Академії архітектури УРСР, 1949. 64 с., іл.
 22. KolbergO. Chełmskie : Obraz etnograficzny. Kraków : W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890. T. 33. Cz. 1. 270 s.
 23. Moszyński K. Polesie wschodnie. Warszawa: Wydawnictwo kasy im. Mianowskiego, 1928. 328 s.
 24. Staszczak Z. Budownictwo chłopskie w województwie Lubelskiem (w ХІХ і ХХ wieku). Wrocław : PTL, 1963. T. 24. 232 s.