Повернутись до журналу2017 рiк №4

Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво­обрядовій культурі

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Стішова Наталія
Стор.:
67-76
УДК:
27–36СЕМ:398.332.3(=161.2)
Бібліографічний опис:
Стішова, Н. (2017) Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво-обрядовій культурі. Народна творчість та етнологія, 3 (367), 67–76.

Автор

Стішова Наталія – кандидат історичних наук, вчений секретар Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво­обрядовій культурі

 

Анотація

У статті висвітлено традиційні звичаї та обряди давньоукраїнського свята Семена Стовпника як явища духовної культури, відображеного в календарних святах осіннього циклу.

 

Ключові слова

свято Семена Стовпника, обряд, звичай, «Весілля свічки», обрядодії, вечорниці, ініціації.

Список використаних джерел

 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ). Ф. 1 : Етнографічна комісія ВУАН. Од. зб. 621. Оп. 6. 167 арк.
 2. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 15‑1. Од. зб. 47. 259 арк.
 3. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 15‑3. Од. зб. 153. 12 арк.
 4. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 43. Од. зб. 166. Оп. 5. 93 арк.
 5. Балушок В. Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. Львів ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. 215 с. : іл.
 6. Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала ХХ века. Половозрастной аспект традиционной культуры. Ленинград, 1988. 277 с.
 7. Бондаренко Г. Б. Від хлопчика до мужа… Хроніка‑2000. Наш край. 1993. № 1–2 (3–4). С. 247.
 8. Бондаренко Г. Б. Земля на зиму закривається… : Вересень: свята, обряди та традиції. Людина і світ. 1991. № 8. С. 13–14.
 9. Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / [голов. ред. Г. Скрипник]. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. 226 с. + 23 іл.
 10. Боржковський В. «Парубоцтво» как особая группа в малорусском сельском обществе. Киевская старина. 1887. Т. 8.
 11. Борисенко В. Вересень: народний календар. Наука і суспільство. 1991. № 8. С. 76–77.
 12. Борисенко В. К. Сімейна обрядовість українців ХХ – початку ХХІ століття / [голов. ред. Г. Скрипник]. Київ : НАН України, ІМФЕ, 2016. 256 с. + 80 іл.
 13. Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. Київ : Унісерв, 2000. 190 с.
 14. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Київ : АВПТ «Оберіг», 1991. Т. 1–2.
 15. Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / [упоряд. В. В. Яременко ; авт. передм. П. П. Кононенко ; прим. Л. Ф. Дунаєвської]. Київ : Либідь, 1993. Т. 1. 392 с.
 16. Дикарев М. Збірки сільської молоді на Україні. Матеріали до української етнології. 1918. Т. 18. 189 с.
 17. Енциклопедія українознавства : у 2 т. Загальна частина (ЕУ–I). Мюнхен ; Нью-Йорк : Віпол, 1949. Т. 1. 400 с.
 18. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Старобельский уезд. Очерки по этнографии края / [под ред. В. В. Иванова]. Харьков : Изд. Губ. стат. комитета, 1898. Т. 1. 1012 с.
 19. Зяблюк Н. С. Вечорниці. Радянська школа. 1989. № 2. С. 75.
 20. Иванов П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков : Печатное дело, 1907. Т. 17. 216 с.
 21. Ильинский Г. Из истории древнеславянских языческих верований / [Изд. Общ. археол., ист. и этногр.]. Казань : Казанский университет, 1929. Т. 34. Вып. 3–4.
 22. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Вінніпег ; Торонто : Український Національний видавничий комітет, 1963. Т. 5. Осінній цикл. 288 с.
 23. Кісь О. Українська сільська молодь у дзеркалі гендерних відмінностей. 2001. URL: http://www.ji.lviv.ua/n24texts/kis-oksana.htm.
 24. Кожолянко О. Вересневі народні свята на Буковині. Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 121–126.
 25. Костащук В. Парубоцька громада в селі Тулові на Покуттю, в Галичині. Побут. 1929. Ч. 4–5.
 26. Курочкін О. В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності). Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2014. 385 с.
 27. Милорадович В. П. Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской губернии, записанные в 1888–1895 г. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1897. Т. 16.
 28. Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу : іст.-реліг. моногр. Київ : Обереги, 1991. 424 с.
 29. Пономарьов А. П. Дошлюбне спілкування молоді. Поділля. Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1994. С. 160–175.
 30. Світилка як міфічна істота. Українознавство. Культура та побут українців. URL: ukrajinoznavstvo.org.ua /2012/01/01/світилка-як-міфічна-істота/.
 31. Словник символів. Київ : Редакція часопису «Народознавство», 1997. 156 с.
 32. Сумцов Н. Ф. Досветки и посиделки. Киев, 1886. 24 с.
 33. Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов : избранные труды. Москва : Восточная литература РАН, 1996. 298 с.
 34. Топоров В. Н. Петух. Мифы народов мира : энциклопедия. Москва, 1992. Т. 2. С. 310.
 35. Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Санкт-Петербург, 1872. Т. 3. 488 с.
 36. Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського НАН України, відділ рукописів. Ф. 11. Од. зб. 22907. 9 арк.
 37. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1904. Т. 4. 272 с.
 38. Ястребов В. Материалы по этнографии Новороссийского края, собраны в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии. Одесса, 1894.