Повернутись до журналу2017 рiк №4

Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII століття

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Герасько Марина
Стор.:
84-97
УДК:
728.83(477.51)"17"
Бібліографічний опис:
Герасько, М. (2017) Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII століття. Народна творчість та етнологія, 3 (367), 84–97.

Автор

Герасько Марина – кандидат історичних наук, завідувач відділу науково-просвітницької роботи НІКЗ «Гетьманська столиця» (м. Батурин Чернігівської обл.)

 

Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII століття

 

Анотація

У статті розкрито розвиток цивільної архітектури України-Гетьманщини на прикладі батуринських урядових будівель ХVIII ст., особливості їхнього розташування та побудови; установлено розміри адміністративних споруд; охарактеризовано систему опалення та інтер’єр; досліджено допоміжні господарські й особливі будівлі; проаналізовано будівельні матеріали, використані для спорудження адміністративних установ, а також окреслено перспективи подальшого дослідження проблеми.

 

Ключові слова

Батурин, архітектура, урядові будівлі, земський суд, сотенна канцелярія, будівельні матеріали.

 

Список використаних джерел

 1. Адруг А. Архітектура Чернігова другої половини XVІІ – початку XVІІІ століть. Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2008. 224 с.
 2. Батурин: сторінки історії : збірник документів і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка та ін. ; редколегія: О. Б. Коваленко та ін. Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. 786 с.
 3. Батуринська старина : зб. ст. Віктора Бондаренка / упоряд.: Ю. А. Блажко, Л. Г. Кіяшко. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. 168 с.
 4. Блажко Ю. Батуринська сотня – складова одиниця Гетьманщини. Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали ІХ Міжнародної студентської археологічної конференції. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2010. С. 44–47.
 5. ВечерськийВ. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. Київ : НДІТІАМ, 2001. 350 с.
 6. ВечерськийВ. Гетьманські столиці України. Київ : Наш час, 2008. 320 с. (Серія «Невідома Україна»).
 7. ВиногродськаЛ., Ситий Ю. Батуринська кахля. Пам’ятки України. Київ, 2008. Ч. 3. С. 28–41.
 8. ВиногродськаЛ., Ситий Ю. Колекція кахлів з розкопок на території Батуринської фортеці 2001–2002 рр. Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії / упоряд. В. Коваленко. Київ, 2008. С. 261–277.
 9. Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. 336 с.
 10. Герасько М. О. Дослідження деяких доповідних записок про будівництво К. Розумовського в Батурині. Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. Київ ; Глухів, 2013. Вип. 6. С. 280–282.
 11. Герасько М. А. Изразцы из печей дворцово-паркового ансамбля К. Разумовского, находящиеся в Батуринском историко-культурном заповеднике. Наука Красноярья. Красноярск, 2013. № 4[09]. С. 5–22.
 12. Герасько М. О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини [друга половина XVІІІ – середина ХІХ ст.]: дис. … канд. іст. наук : 07.00.05. Київ, 2013. 235 с.
 13. Гоголь М. В. Тарас Бульба. Київ : Веселка, 1971. 123 с.
 14. История и генеалогия глуховских евреев в заметках Черниговских губернских ведомостей. Сборник материалов и документов / сост. В. Назарова ; Национальный заповедник «Глухов». Можайск : ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 2014. 400 с.
 15. Путро О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба [з історії українського державотворення XVІІІ ст.] : монографія : в 2 ч. Київ : ДАКККіМ, 2008. Ч. І. 240 с.
 16. Таранушенко С. Архітектура урядових будівель Гетьманщини ХVIII століття. Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2013. 140 с.
 17. Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.: монографічні видання, статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії, ілюстрації, довідкові матеріали / упоряд. О. О. Савчук, М. М. Красиков, С. І. Білокінь. Харків : Видавець Савчук О. О., 2011. 696 с.
 18. Терех М. Промисловість Батурина доби К. Розумовського (ХVIII–ХІХ ст.). Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвячений 300‑літтю Батуринської трагедії/ упоряд. В. Коваленко. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. С. 400–427.
 19. Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упоряд. С. В. Ульяновська. Київ : Либідь, 1993. 592 с.
 20. Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник. Київ : Либідь, 1993.
 21. Українське народознавство : навч. посібник / за ред. С. П. Павлюка та Г. Горинь. Львів : Фенікс, 1994. 608 с.
 22. Чернігівщина: енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. Київ : Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1990. 1008 с.
 23. Yakovenko A. A Petrographic analysis of the early modern ceramic stove tiles [«kakhli»] from the excavation of Baturyn. Батуринська старовина: зб. наук. праць, присвячений 300‑літтю Батуринської трагедії / упоряд. В. Коваленко. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. С. 339–366.