Повернутись до журналу2019 рiк №3

Домашнє насильство в традиційній культурі українців

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Ігнатенко Ірина
Стор.:
56-65
УДК:
392(=161.2)“185/192”
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.02.056
Бібліографічний опис:
Ігнатенко, І. (2019) Домашнє насильство в традиційній культурі українців. Народна творчість та етнологія, 2 (378), 56–65.

Автор

Ігнатенко Ірина

 кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Домашнє насильство в традиційній культурі українців

 

Анотація

У статті на основі аналізу етнографічних джерел зроблено спробу розглянути та проаналізувати тривалий час замовчувану тему: домашнє насильство в традиційній селянській культурі середини ХІХ – початку ХХ ст. Авторка доходить висновку, що загалом не схвалюючи фізичне насильство, традиція все ж толерувала його, якщо воно застосовувалося з «доброю» метою: напоумлення, навчання, виховання тощо. Побиття «за діло» провиною не вважалося й розглядалося як внутрішньосімейна справа. З огляду на те, що традиційна українська культура була патріархальною і влада зосереджувалася в руках чоловіків, саме ця група найчастіше й чинила агресію щодо підлеглих жінок та дітей. Щоправда, останні могли зазнавати побоїв від батьків обох статей, які мали необмежену владу, що закріплювалася в існуючий ієрархічній структурі та моральних цінностях.

 

Ключові слова

домашнє насильство, патріархат, дитинство.

 

Список використаних джерел

 1. Ворончук І. Домінуюча влада чоловіка над жінкою в українській родині XVI–XVII ст. (на матеріалах Волині). Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej europejskiej. Poznań, 2010. T. I : Od średniowiecza do początku XXwieku. S. 77–87.
 2. Гримич М. Народна культура українців як дзеркало українського національного характеру. Етнічна самосвідомість і національна культура. Київ, 1991. С. 34–36.
 3. Грушевський М., Кузеля З. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Репр. вид. 1907 р. Київ : Інтелектуальна книга, 2017. Ч. 2. 196 с.
 4. Загірня М. Про одруження на Вкраїні в давніші часи / за людьми написала М. Загірня. Київ : Вид. М. Грінченко. Друк 1-ої Київ. друк. спілки, 1912. (Книжки пам’яті Насті Грінченко; № 6).
 5. Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Відомості Верховної Ради. 2018. № 5. С. 35.
 6. Ігнатенко І. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 240 с.
 7. Ігнатенко І. Батьки, матері та їхні діти у традиційному українському суспільстві. URL : https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html/.
 8. Кісь О. Волинь 1999: Етнографічні матеріали з Волині (Львівська та Волинська обл.), записані у липні 1999 р. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 456. 33 арк.
 9. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. 272 с.
 10. Кравченко В. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Т. 2 / упоряд. О. Рубан ; Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. 640 с.
 11. Курочкін О. Етнопедагогіка різки. Українці в сім’ї європейській: звичаї, обряди, свята. Київ : Бібліотека українця, 2004. 224 с.
 12. Литвинова П. Как сажали в старину людей старых на лубок. Київська старовина. 1885. № 5. С. 354–356.
 13. Маєрчик М., Плахотнік О. Гендероване насильство: між звичаєм і злочином. Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей/ за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. 3-тє вид. Київ : Критика, 2017. С. 151–164.
 14. Мазуркевич О. П., Дячук В. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців. Київ : Ліра-К, 2016. 218 с.
 15. Маслійчук В. Про «батьківство» та «материнство» на Лівобережній Україні другої половини XVIII ст. Народна творчість та етнографія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2008. № 5 (314). С. 21–26.
 16. Милорадович В. Житье-бытье лубенского крестьянина. Киевская старина. 1904. № 5 ; № 6.
 17. Первая всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 г. Санкт-Петербург, 1904. Т. ХХХ. Подольская губерния.
 18. Петренко І. Чернецтво як привід для розлучення подружжя серед сільського населення XVIII ст. Український селянин. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2010. Вип. 12. С. 105–107.
 19. Портнова Т. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини ХІХ століття. Дніпропетровськ : Ліра, 2016. 240 с.
 20. Протидія насильству в сім’ї. Громадська організація «Ла Страда – Україна». URL : http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_stat_show-direction_0.html.
 21. Свєнціцький І. Похоронні голосіння / зібрав др. Іляріон Свєнціцький. Етнографічний збірник. Львів, 1912. Т. ХХХІ–ХХХІІ.
 22. Старченко Н. «Джерела свідчать»: кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині. Український археографічний щорічник. Київ : Українські пропілеї, 2016. Вип. 19–20. С. 239–268.
 23. Чубинский П. П. Очерк народных юридических обычаев и понятий в Малороссии. Санкт-Петербург, 1869. 41 с.
 24. ЮНІСЕФ. «Приховане на очах у всіх». URL : http://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_25224.html.
 25. Cosimo S. Deborah. Domestic violence / legal sanctions and recidivism rates among male perpetrators El Paso. LFB Scholarly Pub. LLC, 2012. 154 p.
 26. Domestic violence: methodologies in dialogue / edited with commentaries by Chitra Raghavan and Shuki J. Cohen. Boston : Northeastern University Press, 2013. 281 p.
 27. Harding S. Introduction is there a feminist method. Feminism and Methodology: Social Science Issues/ еdited with an Introduction by Sandra Harding. Bloomington : Indiana University Press, 1987. Р. 3–16.
 28. Hague G., MallosE. Domestic violence: action for change. Cheltenham : New Clarion Press, 1998. 212 p.
 29. E. Gender, family and society. Basingstoke : Macmillan ; New York : St. Martin’s Press, 1996. 268 p.
 30. Shoemaker B. R. Gender in English society, 1650–1850: the emergence of separate spheres? London : Longman, 1998. 334 p.