Повернутись до журналу2019 рiк №4

"Материяли до українсько-руської етнольоґії" - історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Глушко Михайло
Стор.:
5-24
УДК:
(062.552)(477.83-25)“1899/2019”
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.03.005
Бібліографічний опис:
Глушко, М. (2019) «Материяли до українсько-руської етнольоґії» – історичне видання наукового товариства імені шевченка у львові (до 120-річчя початку друку). Народна творчість та етнологія, 3 (379), 5–24.

Автор

Глушко Михайло

доктор історичних наук, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка

 

"Материяли до українсько-руської етнольоґії" - історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку)

Анотація

У поточному році минає 120 років з початку виходу у світ першого тому одного з найважливіших серійних видань Наукового товариства імені Шевченка – «Материялів до українсько-руської етнольоґії». Залучивши різні види джерел, з’ясовується історія його задуму і практичної реалізації, передусім зусиллями Федора Вовка та Михайла Грушевського, причини тривалої підготовки друкованого органу, головне призначення і зміна офіційної назви збірника тощо.

Встановлено: питання про видання окремого етнологічного збірника задля публікації на його сторінках етнографічних, археологічних та антропологічних матеріалів уперше порушив Федір Вовк в одному з листів до Михайла Грушевського (21 лютого 1896 р.). Спираючись на досвід європейських та американських дослідників, учений уважав, що лише відповідним способом можна плекати самостійну українську етнологію – нову народознавчу дисципліну. М. Грушевський охоче підтримав почин Ф. Вовка і всіляко сприяв етнологу у втіленні його ідеї в життя.

Під час активного листування між ученими впродовж 1896–1898 років було узгоджено основні наукові засади і принципи публікації наукових розвідок, сформовано зміст першого тому нового серійного видання. Однак його підготовка і друк тривали майже три роки – до січня 1899 року включно, що зумовили різні об’єктивні й суб’єктивні причини. «Материяли до українсько-руської етнольоґії» були першим українським етнографічним ілюстрованим виданням загалом і Наукового товариства ім. Шевченка зокрема, що, власне, найбільше і затримало його вчасний вихід у світ.

«Материяли до українсько-руської етнольоґії» були єдиним серійним виданням Наукового товариства імені Шевченка, яке тричі змінювало свою офіційну назву – залежно від рівня розвитку «справжньої» чи «описової» етнографії. У період, коли за випуск етнологічного збірника відповідав особисто Ф. Вовк (1899–1905, т. 1–7), у Товаристві строго дотримувалися первісного видавничого проекту, тобто друкували лише етнографічні та археологічні джерела. Напередодні Першої світової війни науковий задум ученого порушили, позаяк на сторінках збірника почали публікувати також фольклорні й споріднені з ними етномузикознавчі матеріали, хоча для них існувало інше серійне видання – «Етнографічний збірник».

 

Ключові слова

«Материяли до українсько-руської етнольоґії», Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Федір Вовк, Михайло Грушевський, Іван Франко, етнологія, етнографія, археологія, антропологія.

 

Список використаних джерел

 1. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 309 (Наукове товариство ім. Шевченка). Оп. 1. Спр. 33 (Книга протоколів засідань Президії. 1893–1902). 147 арк.
 2. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 309 (Наукове товариство ім. Шевченка). Оп. 1. Спр. 746 (Протоколи засідань Етнографічної комісії, 1914–1943). 33 арк.
 3. Вовк Ф. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1908. Т. X. Ч. 1. С. 1–39 + 12 табл. + 1 карта.
 4. Глушко М. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX– 30-тіроки XX століття). Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. Вип. 45. С. 413–436.
 5. Глушко М. Володимир Гнатюк – біля джерел формування українознавства. Народознавчі зошити. 2018. № 6. С. 1366–1375.
 6. Глушко М. Етнологія: дефініції і предмет студій в НТШ (кін. XIX– 30-ті рр. XX ст.). Народознавчі зошити. 2010. № 5–6. С. 707–714.
 7. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка: дефініції і предметний засяг. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX : Праці Секції етнографії і фольклористики. С. 337–363.
 8. Грушевський М. Наукова діяльність Товариства імени Шевченка в 1896 і 1897 р. Записка для загального збору 1898 р. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1898. Т. XXI. Кн. I. С. 10–17.
 9. Грушевський М. Наукова діяльність Товариства імени Шевченка в р. 1895. Записка для загального збору р. 1896. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1896. Т. X. Кн. II. С. 5–12.
 10. Грушевський М. Наукове Товариство імени Шевченка і його діяльність в 1898 р. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1899. Т. XXVII. Кн. I. С. 3–10.
 11. Грушевський М. Передмова. Етноґрафічний збірник. Львів, 1895. Т. I. С. VII–VIII.
 12. Дикарев М. Проґрама до збірання відомостей про громади і збірки сільської молоді (вулицю, вечерниці, досвітки і складки). Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1900. Т. III. С. 1–27 (окрема пагинація).
 13. Дикарів М. Народна гутірка з поводу коронациї 1896року. Етноґрафічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 1–24.
 14. З Товариства: Засідання виділу (лютий–цвітень). Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1899. Т. XXX. Кн. IV. С. 1–3.
 15. З Товариства (май–вересень 1897 р.): Діяльність Секций. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1897. Т. XIX. Кн. V. С. 2–3.
 16. З Товариства (май–серпень 1898 р.): Засідання секцій. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1898. Т. XXV. Кн. V. С. 3–4.
 17. З Товариства (лютий–квітень 1897 р.). Засідання виділу. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1897. Т. XVII. Кн. III. С. 1–3.
 18. З Товариства: Рух в видавництвах. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1897. Т. XVIII. Кн. IV. С. 1.
 19. Кокорудз І. Секретарске справозданє з діяльности виділу Наукового Товариства імени Шевченка за рік 1897. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1898. Т. XXI. Кн. I. С. 3–7.
 20. Конта Р. Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.) : історіографія. Київ : VADEX, 2014. 454 с.
 21. Листування Михайла Грушевського та Федора Вовка. Листування Михайла Грушевського/ ред. Л. Винар ; упоряд. Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, І. Гирич. Київ ; Нью-Йорк ; Париж ; Львів ; Торонто, 2001. С. 93–221.
 22. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / передм. В. Наулка ; упоряд. та ком. В. Наулка, Н. Руденко, О. Франко. Львів ; Київ, 2001. 215 с.
 23. Материяли до українсько-руської етнольоґії / відп. ред. Ф. Вовк. Львів, 1899. Т. I. XIX + II + 222 + 22 + 11 + [13] с.
 24. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому това­ристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.). Львів, 2000. 198 с.
 25. Скрипник Г. Хведір Вовк і українська народознавча наука. Народознавча спадщина Хведора Вовка/ голов. ред. Г. Скрипник. Київ : Вид-во ІМФЕ, 2012. Кн. 1. С.VII–CXVIII.
 26. Франко І. До Михайла Мосори. Львів, 31 грудня 1898 р. Франко І.Зібрання творів : у 50 т. Т. 50 : Листи (1895–1916) / ред. М. Д. Бернштейн ; упоряд. і комент. М. С. Грицюти, О. В. Мишанича, Ф. П. Погребенника. Київ : Наукова думка, 1986. С. 124.
 27. Франко І. До Ф. К. Вовка. Львів, 31 грудня 1898 р. Франко І.Зібрання творів : у 50 т. Т. 50 : Листи (1895–1916) / ред. М. Д. Бернштейн ; упоряд. і комент. М. С. Грицюти, О. В. Мишанича, Ф. П. Погребенника. Київ : Наукова думка, 1986. С. 122–123.
 28. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину. Франко І.Зібрання творів : у 50т. Т. 36 : Літературно-критичні праці (1905–1906) / ред. М. Д. Бернштейн ; упоряд. і комент. О. О. Білявської, А. В. Горецького. Київ : Наукова думка, 1982. С. 68–99.
 29. Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1906. Ч. 27. Вип. III: Справозданє за місяці: май–серпень. 24 с.
 30. Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1908. Ч. 34. Вип. II: Справозданє за місяці: січень–цвітень. 24 с.
 31. Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1914. Ч. 58–59. Вип. II–III: Справозданє за місяці: січень–серпень. 55 с.