Повернутись до журналу

Південно-Західний відділ РГТ: новаторські дослідницькі практики і науково-організаційні здобутки

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Скрипник Ганна
Стор.:
58-77
УДК:
061.2: [910.4+911.53] (470)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.06.058
Бібліографічний опис:
Скрипник, Г. (2019) Південно-Західний відділ РГТ: новаторські дослідницькі практики і науково-організаційні здобутки. Народна творчість та етнологія, 6 (382), 58–77.

Автор

Скрипник Ганна – академік НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Південно-Західний відділ РГТ: новаторські дослідницькі практики і науково-організаційні здобутки

 

Анотація

У статті йдеться про видатні здобутки одного з найраніших науково-організаційних центрів народознавчої науки в Україні – Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Його заснування й функціонування пов’язані з ініціативами та діяльністю фундатора вітчизняної етнографії П. П. Чубинського, 180-річчя з дня народження якого відзначається в поточному році. Хоча наукова спадщина вченого знайшла різнобічну характеристику в народознавчій науці як попередніх століть, так і сучасності, проте його роль в інституалізації етнології, у створенні спеціалізованого народознавчого осередку, а головне – у всебічному вивченні новаторського наукового внеску цього дослідницького центру залишається недостатньо висвітленою. А між тим Південно-Західний відділ РГТ, попри його коротке, всього трьохрічне функціонування, виріс, за оцінкою дослідників, до рівня повноцінного наукового центру національного академічного значення, який фактично згуртував вітчизняних науковців-гуманітаріїв довкола питань усебічного вивчення України.

Його діяльність з вивчення культури та побуту народу, соціальних аспектів життєзабезпечення здійснювалася не безсистемно, а цілеспрямовано, на базі добре апробованих програм, важливих, державницького змісту проектів.

Продовжуючи розвивати напрацювання попередників, Відділ започатковував нові дослідницькі напрями, студіюючи звичаєве право, побут сільськогосподарського і промислового робітництва, застосовуючи нові підходи до вивчення матеріальної культури, ініціюючи розвиток етнічної статистики.

Розвідка репрезентує едиційну практику Відділу, подає розлогу характеристику тематики та змісту публікацій профільних видань Відділу – «Записки Юго-Западного отдела РГО».

 

Ключові слова

Південно-Західний відділ РГТ, П. Чубинський, члени «Старої громади», нові дослідницькі напрями в етнологічній науці, етнічна статистика, міжетнічні стосунки.

 

Список використаних джерел

 1. Анкета по сбору материалов по изучению кустарной промышленности и сельских ремесел. Киев, 1874.
 2. Антонович В. Б. О промышленности Юго-Западного края в ХVІІ стол. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1874. Т. 1.
 3. Берг Л. С. Всесоюзное географическое общество за сто лет. Москва ; Ленинград, 1946.
 4. БерезовськийІ. П. Визначний діяч української культури. Народна творчість та етнографія. 1989. № 2.
 5. Вовк Ф. П. П. Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний. Украинская жизнь. Москва, 1014. № 1.
 6. Волков Ф. К. О сельских ярмарках и о значении их для изучения ремесленной и кустарной промышленности. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1874. Т. 1. С. 266–289.
 7. Волков Ф. Список растений с народными названиями, доставленных М. Ф. Семеренком. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1874. Т. 1. С. 165–179.
 8. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Киев, 1998.
 9. Драгоманов М. Вестник Европы. 1877. Март.
 10. ЖитецькийІ. Південно-Західний Відділ Географічного Товариства у Києві. Україна. Київ, 1927. Кн. 5.
 11. Журавский Д. П. План статистического описания губерний Киевского учебного округа. Труды Комиссии для описания Киевского учебного округа. Киев, 1851. Т. 1.
 12. Завойко С. О домах и квартирах г.Киева. По однодневной переписи, произведенной 2 марта 1874 г. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1875. Т. 2.
 13. Зибер Н. И. Опыт программы для собирания статистических и экономических сведений. Киев, 1875.
 14. Зиль А. Народознавець Павло Чубинський. Київ, 2009.
 15. Кистяковский А. Программа для собирания юридических обычаев и воззрений. Киев, 1874.
 16. КолессаФ. Історія української етнографії. Київ, 2005.
 17. КравецьО. Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства. Народна творчість та етнографія. 1973. № 2. С. 60–66.
 18. Кулиш П. Записки о Южной Руси : в 2 т. Санкт-Петербург, 1856. Т. 1.
 19. Куницкий А. Украинский этнограф Павел Платонович Чубинский. Советская этнография. 1956. № 1.
 20. Купчанко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1875. Т. 2. С. 289–369.
 21. Лебединский И. Павел Платонович Чубинский и его труды по обычному праву (1839–1884). Украинская жизнь. Москва, 1914. № 1.
 22. Левченко М. Несколько данных о жилище и пище южноруссов. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1875. Т. 2. С. 135–151.
 23. Программа для описания Киевского учебного округа, составленная действительными членами В. Д. Дабижею и А. Метлинским. Киев, 1854.
 24. Программа для собирания этнографических и статистических данных [...], составленная П. Чубинским и А. Русовым. Киев, 1878.
 25. Программа Юго-Западного отдела для собирания сведений по этнографии. Киев, 1875.
 26. Пыпин А. Н. История русской этнографии : в 4 т. Санкт-Петербург, 1891. Т. 3.
 27. Рогович А. Опыт словаря народных названий растений Юго-Западного края. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1874. Т. 1. С. 109–165.
 28. Русов А. Из воспоминаний о П. П. Чубинском. Украинская жизнь. Москва, 1914. № 1.
 29. Русова С. К 40‑летнему юбилею Юго-Западного отдела Императорского географического общества. Украинская жизнь. 1913. № 11.
 30. РусоваС. Мої спомини (рр. 1861–1879). Микола Лисенко у спогадах сучасників : у 2 т. Київ, 2003. Т. 1.
 31. Савченко Ф. Заборона українства. 1876 р. Харків ; Київ, 1930.
 32. СкрипникГ. Народознавча спадщина Павла Чубинського з погляду сучасної етнології. Народна творчість та етнографія. 2009. № 2. С. 4–23.
 33. СтудинськийК. Остап Терлецький про Археологічний з’їзд в Києві. Україна. 1927. Кн. 5. С. 37–49.
 34. СумцовМ. Діячі українського фольклору. Харків, 1910.
 35. Сумцов М. Памяти П. П. Чубинского. Украинская жизнь. Москва, 1914. № 1.
 36. Україна. 1928. ІV. С.160–162.
 37. Україна в етнокультурному вимірі століть. До 175‑річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського : зб. наук. пр. Київ, 2014.
 38. Чубинский П. Инвентарь крестьянского хозяйства. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1875. Т. 2. С. 176–187.
 39. Чубинский П. Обзор данных о населении города Киева по однодневной переписи, произведенной 2 марта 1874 года. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1875. Т. 2. С. 190–205.
 40. Чубинский П. Село Сокиринцы и сокиринское ссудо-сберегательное товарищество. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1874. Т. 1.
 41. Яснопольский Н. З. Изменения направления хлебной торговли с проведением железных дорог. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. 1874. Т. 1. С. 193–233.