Повернутись до журналу2021 рік №2

Сучасны стан традыцыйнага светапогляду у жывёлагадоўчай дзейнасці беларусаў

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Сівурава Любов
Стор.:
88–94
УДК:
398.34(476)"20"
Бібліографічний опис:
Сівурава, Л. (2021) Сучасний стан традиційного світогляду у тваринництві білорусів. Народна творчість та етнологія, 1 (389), 88–94.

Автор

Сівурава Любов

аспірантка Державної наукової установи «Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури» Національної академії наук Білорусі

 

Сучасны стан традыцыйнага светапогляду у жывёлагадоўчай дзейнасці беларусаў

 

Анотація

У 2013–2014 роках було проведено письмове опитування на тему «Традиції, звичаї, ритуали, пов’язані з утриманням та доглядом за домашніми тваринами». Мета дослідження – виявити особливості та простежити еволюцію традиційного світогляду у тваринницькій діяльності білорусів. Було опитано 372 респондента з 65 районів шести областей Республіки Білорусь. Серед респондентів було виділено три вікові групи: молодь до 30 років, середнє покоління від 31 до 49 років та старші – від 50 років і старше.

Виявлено, що властивості традиційного світогляду білорусів збереглися в ритуальній практиці. Білоруси надавали великого значення народній ветеринарній медицині. Знання та навички догляду за домашніми тваринами селяни отримували насамперед від своїх найближчих родичів.

Кількість особистих селянських господарств у Білорусі має тенденцію до зменшення. Це пов’язано з низькими доходами та високими витратами на сільськогосподарське виробництво, особливо тваринництво. Ці фактори звужують сферу використання знань, умінь, навичок догляду за домашніми тваринами.

У кожному новому поколінні відбувається інтенсивна трансформація традиційного світогляду. Динаміка змін відображається на втраті худоби, знань, навичок, звуженні сфери ритуальних практик. Відбуваються чіткі зміни у світогляді молоді. Переважна більшість молоді не має інформації про ритуали першого випасу тварин. На половину менше респондентів у віці до 30 років знають про передріздвяні заборони, ніж старша вікова група.

Знання про продуктивні якості домашніх тварин поступово втрачаються. Незначна кількість респондентів може передбачити їх появу. Жодних продуктивних обрядів не проводиться. Знання з етноветеринарної медицини зменшуються. Вербальний компонент тваринницької практики переходить у пасивний стан.

 

Ключові слова

домашні тварини, традиційний світогляд, народні знання, обряди, звичаї.

 

Список використаних джерел

  1. Касько У. Палескі дзівасіл: Беларускія народныя прыказкі, прымаўкі, выслоўі: са скарбніцы А. К. Сержпутоўскага. Мінск: Выш. шк., 2005. 383 с.
  2. Сівурава Л. П. Конь у сямейнай абраднасці беларусаў. Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VIIІ Міжн. навук. канф. (Мінск, 25–27 крас. 2014 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2014. С. 89–91.
  3. Сівурава Л. П. Спецыфічныя ўласцівасці традыцыйнага светапогляду беларусаў у каляндарных звычаях і абрадах. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: вып. 13/ ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі»; навук. рэд. А. І. Лакотка. Мінск, 2012. С. 463–470.
  4. Сівурава Л. П. Эвалюцыя светапогляду беларускага сялянства ў працэсе заняткаў жывёлагадоўляй (ХХ – пачатак ХХІ ст.). Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VI Міжн. навук.-практ. канф. Мінск, 26–28 крас. 2013 г./ БДУКМ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2013. С. 75–78.
  5. Сівурава Л. П. Традыцыйны светапогляд у жывёлагадоўчай дзейнасці беларусаў Падзвіння. Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІІ Міжнар. навук. канф., Полацк, 17–18 крас. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 1 / Полацкі дзярж. ун‑т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. Наваполацк, 2014. С. 242–247.
  6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. URL: https://www.mshp.gov.by/. (дата обращения: 14.03.2015 г.).
  7. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.by/. (дата обращения: 16.02.2015 г.).