Повернутись до журналу2022 рік №2

Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Скляренко Галина
Стор.:
30–45
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2022.01.030
Бібліографічний опис:
Скляренко, Г. (2022). Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві. Народна творчість та етнологія, 1 (393), 30–45.

Автор

Скляренко Галина

кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця відділу образотворчого та декоративного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві

 

Анотація

Стаття присвячена особливостям інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві. Імпресіонізм як перший модерністський напрям здійснив неабиякий вплив на світову образотворчість, позначившись у ній не лише новими суто формально-пластичними, але й світоглядними ознаками. Українське мистецтво у свій спосіб залучило його досвід до пошуків нової художньої мови переламного в художньому поступі періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. І хоча в українському мистецтві імпресіонізм не утворив певного окресленого напряму, його ідеї, зокрема індивідуалізація художнього бачення, суб’єктивність сприйняття, колористична виразність, позначили новий етап його розвитку, надовго зберегли свою актуальність.

У статті простежено джерела імпресіоністичних впливів в українському живопису межі ХІХ – початку ХХ ст., протиріччя його інтерпретації критикою та художниками, особливості ролі імпресіонізму у творчості митців авангарду (Д. Бурлюка, О. Богомазова, К. Малевича). Акцентовано значну роль у репрезентації явища великої виставки «Імпресіонізм в Україні», що відбулася в грудні 2009 – березні 2010 року в НХМУ в Києві, уперше продемонструвавши діапазон імпресіоністичних інтерпретацій у вітчизняному живопису кінця ХІХ – початку ХХ ст.

У статті проаналізовано ставлення до напряму в наступні періоди історії українського мистецтва в постреволюційних 1920-х, 1930–1950-х, 1960–1970-х роках, коли через утвердження соцреалістичної доктрини імпресіонізм як «буржуазний художній напрям» спочатку був «викреслений» з радянського мистецтва, у подальшому поступово повертаючись у творчі практики митців. Через особливості розвитку мистецтва в радянських умовах (відгородженість від світового досвіду, відсутність широкої інформації про вітчизняне мистецтво дорадянського періоду), попри свою історичність і тісну пов’язаність із мистецтвом межі ХІХ–ХХ століття, в українській образотворчості імпресіонізм зберіг свою привабливість до 1970-х років.

 

Ключові слова

імпресіонізм, модернізм, малярство, національний досвід.

 

Джерела та література

 1. Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры. Конец ХІХ – начало ХХ века. Киев : Наукова думка, 1989. 198 с.
 2. Асєєва Н. Імпресіонізм в українському образотворчому мистецтві та його зв’язки з іншими напрямками і течіями кінця ХІХ – початку ХХ століття. ІV Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26–29 серпня. Мистецтвознавство: доп. і повідомлення/ ред. Т. Кара-Васильєва [та ін.] ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Міжнар. асоц. україністів, Міжнар. асоц. етнологів. Кн. 2. [Б. м.] : [б. в.], 2001. С. 19–32.
 3. Асєєва Н. Ремінісценції імпресіонізму в українському живопису ХХ с?. т. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. : у 2 к?н. Ін‑т пробл. суч. мист. АМУ. Кн. 1 / [ред.-упоряд. О.Авраменко]. Ін‑т пробл. суч. мист. АМУ ; [редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. Київ : Інтертехнологія, 2006. Кн. 1. С. 122–161.
 4. Бабунич Ю. Імпресіонізм в українському живописі доби модернізму: реґіональні особливості. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 32. С. 44–57.
 5. Богомазов А. Программные записки. 1915. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Ф. 360. Оп. 1. Спр. 163. 22 с.
 6. Богомазов О. Живопис та елементи. Киев : Задумливий страус, 1996. 182 с.
 7. Больше бдительности. Москва. Искусство. 1934. № 6. С. 13–18.
 8. Бригада художников. Москва, 1932. № 1. С. 2–4.
 9. Бурлюк Д. Фактура и цвет. Произведения Давида Бурлюка в музеях российской провинции. Кн. I и II. Уфа : Башкортостан, 1994. Кн. 2. 128 с.
 10. Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. Санкт-Петербург : Пушкинский фонд С.‑Петербурга, 1994. 383 с.
 11. В студии Н. Д. Кузнецова. Одесский листок. 1890. 5 октября.
 12. Войтоловский Л. Письма об искусстве. Письмо второе. Новая драма. В мире искусств. Москва, 1907. № 6. С. 12–16.
 13. Вороний М. Відозва. Літературно-науковий вісник. Львів : НТШ, 1901. Т. 19. С. 14.
 14. Горохов А. Ярость немецкого импрессионизма. Культура и стиль... URL: DW https www.dw.com ›ярость-немецкого-импрессион... 21.01.2010.
 15. Довженко А. Искусство живописи и современность. Литературная газета. Москва, 1955. 21 июня.
 16. Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка / под редакцией А. Д. Чегодаева и д?.р. Москва : Искусство, 1975. 319 с., ил., 56л., ил.
 17. Імпресіонізм і Україна. Київ: Галерея, 2011. 240 с.
 18. Кошуба-Вольвач О. Неочікуване мистецтво. Історія виставки «Ланка». Сучасне мистецтво : наук. зб. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. Мистецтва ; [редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. Київ : Акта, 2009. Вип. 6. С. 266–285.
 19. Малевич К. О н?овых системах в искусстве. Собр. соч. в 5 т. Москва : Гилея, 1995–2004. Т. 1. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913–1929 / общая редакция, вступительная статья, составление, подготовка текстов и комментарии – А. С. Шатских; Раздел «Статьи в газете “Анархия” (1918)»: публикация, составление, подготовка текстов и комментарии – А. Д. Сарабьянов. 1995. С. 153–184.
 20. Малевич Казимир. Київський період. 1928–1930. Київ : Родовід, 2016. 336 с.
 21. Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика: в 2 т. Москва : RA, 2004. Т. 1. 286 с.
 22. Маркаде Ж.-К. Малевич. Київ : Родовід, 2013. 304 с.
 23. Нилус П. Заметки художника. Французы в «Салоне» В. Издебского. Одесские новости. 1909. 22 декабря.
 24. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. Репринт. Москва : Советский писатель, 1990. 172 с.
 25. Петрицький А. Сучасне мистецтво і малярство. Вир революції. Катеринослав, 1921. № 1. С. 225.
 26. Петрова О. Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 50–70‑х років ХХ ст. Маґістеріум. Вип. 42. Культурологія. С. 52–55.
 27. Пощечина общественному вкусу. Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, А. Крученых, В. Кандинский, Б. Лившиц, В. Маяковский, В. Хлебников : [стихи, проза, статьи]. Москва : Издатель Г. Л. Кузьмин, 1912. 112 с.
 28. Радлов Н. Э. Бродський – пейзажист. Исаак Израилевич Бродский. Сборник статей В. Воинова, Э. Голлербаха, В. Гросса, Н. Радлова. Лениград : Издание Юбилейного комитета, 1929. С. 27–35.
 29. Ракитин В. Русская волна, кажется, пошла на спад. Творчество. Москва, 1991. № 11. С. 28.
 30. Савицкая Л. На путях обновления. Искусство Украины в 1890–1910‑е годы. Монография. 2-е изд., исправ. и дополн. Харьков : Эксклюзив, 351 с.
 31. Савицька Л. Художня критика в Україні. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтва. Київ : Кадри, 2001. 320 с.
 32. Сарабьянов Д. Василий Кандинский в русском контексте. Вопросы искусствознания. Х (1/97). Москва, 1997. № 10. С. 353–396.
 33. Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900‑х – начала 1910‑х г

одов. Очерки. Москва : Искусство, 1971. 140 с.

 1. Сарабьянов Д. В. Русская живопись ХІХ века среди европейских школ. Москва : Советский художник, 1980. 258 с.
 2. Труш І. Нові напрями в малярстві. Львівський науковий вісник. 1899. Т. V. Кн. 1–3. С. 143–155.
 3. Улучшить работу творческих союзов. Искусство. Москва, 1948. № 6. С. 6–9.
 4. Художественная хроника. Искусство, живопись, графика, художественная печать. Киев, 1911. № 5. С.250–252.
 5. Шилова Е. Импрессионистические тенденции в творчестве мастеров «Товарищества южнорусских художников» (Г. А. Ладыженский, К. К. Костанди). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2002. Вип 9. С. 167–176.