Повернутись до журналу2017 рiк №2

Трансформації обряду зустрічі "полазника" у структурі зимової обрядовості бойків (кінець ХІХ - початок ХХІ століття)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Громова Наталія
Стор.:
56-67
УДК:
398.332.4(477.56/.87)“18/19”
Бібліографічний опис:
Громова, Н. (2017) Трансформації обряду зустрічі «полазника» у структурі зимової обрядовості бойків (кінець ХІХ – початок ХХІ століття). Народна творчість та етнологія, 1 (365), 56–67.

Автор

Громова Наталія – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Трансформації обряду зустрічі "полазника" у структурі зимової обрядовості бойків (кінець ХІХ - початок ХХІ століття)

 

Анотація

У статті на базі польових етнографічних матеріалів авторки здійснено спробу дослідити зміни, що відбулися з обрядом зустрічі «полазника», тобто першого відвідувача, у бойків Українських Карпат. Простежено трансформації обряду від кінця ХІХ ст., коли в народознавчій літературі було зафіксовано перші згадки про нього, дотепер.

В основі обряду зустрічі «полазника» лежить так звана ініціальна магія, або магія першого дня, – віра у щасливу або нещасливу прикмету на початку року, що має визначити долю людей протягом року, що настає.

Крім того, розглянуто різні види «полазників» на Бойківщині. Найдавнішим була домашня худоба – баран, кінь, корова, дуже рідко – пес. Нині цей вид «полазників» уже зник. Досі «полазником» вважають першого випадкового гостя, що прийшов до хати на свято Введення, Різдва і Старого Нового року, а також спеціально запрошеного в ці дні гостя (маленького хлопчика). Прихід чоловіка є доброю прикметою, а жінки – поганою.

 

Ключові слова

«полазник», колядник, Різдво, Новий рік, Введення, бойки, Бойківщина, традиції, трансформації.

 

Список використаних джерел

 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ). Ф. 14-3. Од. зб. 934. 463 арк.
 2. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-3. Од. зб. 1085. 48 арк.
 3. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-5. Од. зб. 5. 230 арк.
 4. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-5. Од. зб. 50. 140 арк.
 5. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-5. Од. зб. 466 в. 373 арк.
 6. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 28-3. Од. зб. 69. 75 арк.
 7. Архів Інституту народознавства НАН України (далі – Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 217. 32 арк.
 8. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 227. 67 арк.
 9. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 240. 63 арк.
 10. Альбом «Традиції і обряди зимових свят», записаний учнями та вчителями середньої школи с. Козаківка Болехівського району Івано-Франківської області. Рукопис.
 11. 11.Богатырев П. Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья. Богатырев П. Г.Вопросы теории народного искусства. Москва : Искусство, 1971. 544 с.
 12. Богатырев П. Г. «Полазник» у южных славян, мадьяров, словаков, поляков и украинцев. Опыт сравнительного изучения славянских обрядов. Богатырев П. Г.Народная культура славян. Москва : Издательство О. Г. И., 2007. С. 131–213.
 13. Богатырев П. Г. Проблемы изучения материальной и духовной культуры населения Карпат. Советская этнография. 1964. № 4. С. 126–135.
 14. Борисенко В. К. Традиції та життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-обрядової культури українців). Київ : УНІСЕРВ, 2000. 191 с.
 15. Боряк О. Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина XIX – початок XX ст.). Київ : ІМФЕ НАНУ, 1997. 192 с.
 16. Войтыла-Свежовска М. Терминология аграрной обрядности как источник изучения древней славянской духовной культуры (на польском материале). Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. Сб. ст. / отв. ред. Н. И. Толстой. Москва : Наука, 1989. С. 207–214.
 17. Глушко М. С. Походження «полазника» як звичаю зимової календарної обрядовості українців (нова концепція). Народна творчість та етнографія. 2003. № 3. С. 83–89.
 18. Гримич М. В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців. (Когнітивна антропологія). Київ : ВІПОЛ, 2000. 379 с.
 19. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / за ред. Ю. Г. Гошка. Київ : Наукова думка, 1987. 470 с.
 20. Дешко А. П. О Карпатской Руси. Киевская старина. 1887. Т. 19. № 11. С. 537–548.
 21. Залізняк Л. Л. Походження українського народу. Київ : Бібліотека українця, 1996. 80 с.
 22. Зборовський П. А. Різдвяний цикл свят за традицією с. Верхнє Висоцьке на Турківщині. Бойки. До 75-річчя товариства «Бойківщина». Дрогобич : НКТ «Бойківщина», 2002. С. 215–220.
 23. Зборовський П. А. Язичництво Різдвяного циклу свят за традицією села Радич на Турківщині (запис від Івана Марковича, 1936 р. н.). Рукопис.
 24. Здоровега Н. І. Народні звичаї та обряди. Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження/ за ред. Ю. Г.  Гошка. Київ : Наукова думка, 1983. С. 232–236.
 25. Зубрицький М. Народний календар. Народні звичаї і говірки, прив’язані до днів в тижні і до рокових свят (записані у Мшанці Староміського повіту і по сусідніх селах). Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1900. Т. 3. С. 33–60.
 26. Іде звізда чудна: колядки, щедрівки та віншівки / упоряд. Н. Манько. Львів : Свічадо, 2005. 464 с.
 27. Карпов Ю. Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2001. 413 с.
 28. Кислашко О., Кислашко Я. Православні свята та народні звичаї. Київ : Грамота, 2003. 152 с.
 29. Коломийчук О. Типологія звичаю «полазника» у традиційній зимовій календарній обрядовості бойків: локально-територіальна специфіка. Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса : КП ОМД, 2013. С. 274–285.
 30. Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. Київ : Наукова думка, 1978. 189 с.
 31. Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження : у 2 т. Т. 2. Духовна культура / відп. ред. С. Павлюк. Львів : ІН НАНУ, 2002. 420 с.
 32. Мисевич О. Різдвяні звичаї й пісні із с. Веремінь Ліського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1938. № 10. С. 49–55.
 33. [Радомский]. Рождественские обычаи в Угорской Руси. Киевская старина. 1900. Т. 68. № 3. С. 148–149.
 34. Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / автор-упорядник М. Горбаль. Львів : НАН України, Ін-т народознавства, Фундація дослідження Лемківщини у Львові, 2004. 216 с.
 35. Свенцицкая А. К этнографии бойков. Живая старина. Петроград, 1914. Вып. 3–4. С. 295–304.
 36. Сілецький Ю. Стереотип єврея в традиційному світогляді українців. Нове життя старих традицій: традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті. Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня»/ за ред. проф. В. Давидюка. Луцьк : Твердиня, 2007. С. 239–245.
 37. Стоколос-Ворончук О. Християни та євреї у світлі українського гумору. Народознавчі зошити. 2003. № 1–2. С. 66–70.
 38. Страхов А. Б. Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Cambridge ; Massachusetts : Palaeoslavica, 2003. 380 с.
 39. Тиводар М. Традиційне скотарство українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Історико-етнологічне дослідження. Ужгород : Карпати, 1994. 560 с.
 40. Токарев С. А. Приметы и гадания. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев/ под. ред. С. А. Токарева. Москва : Наука, 1983. С. 55–67.
 41. Толстой Н. И. Фрагмент славянского язычества: архаический ритуал-диалог. Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность и типологические параллели. Сб. ст. / отв. ред. Н. И. Толстой. Москва : Наука, 1984. С. 5–72.
 42. Усачева В. В. Карпато-балканский обряд «полазник». Магия слова и действия в народной культуре славян. Москва : Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 2008. С. 9–83.
 43. Усачева В. В. Об одной лексико-семантической параллели. На материале карпато-балканского обряда «полазник». Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. Москва : Наука, 1977. С. 21–76.
 44. Усачева В. В. Обряд «полазник» и его фольклорные элементы в ареале сербохорватского языка. Славянский и балканский фольклор. Генезис архаика, традиции. Москва : Наука, 1978. С. 27–47.
 45. Франко І. Я. Людові вірування на Підгір’ю. Етнографічний збірник. Львів, 1898. Т. 5. С. 160–218.