Повернутись до журналу2017 рiк №3

Рукописна спадщина І. Шулікова як джерело дослідження писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ століття

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Ткаченко Віктор
Стор.:
96-97
УДК:
398.332.12(477.82):930.253(092)Шуліков
Бібліографічний опис:
Ткаченко, В. (2017) Рукописна спадщина І. Шулікова як джерело дослідження писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ століття. Народна творчість та етнологія, 2 (366), 96–98.

Автор

Ткаченко Віктор – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного сектору Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

 

Рукописна спадщина І. Шулікова як джерело дослідження писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ століття

 

Анотація

У статті розглянуто діяльність музеїв з формування та вивчення колекцій писанок наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Уперше, зокрема, публікується робота І. Шулікова, який опрацював збірку писанок Волинського центрального музею та інформаційні матеріали, що надходили до закладу у відповідь на розіслані анкети. Це все дало йому можливість підготувати відповідне дослідження розпису великодніх яєць.

 

Ключові слова

І. Шуліков, Волинь, писанковий орнамент, техніки виготовлення, писанки, мальованки, колекція.

 

Список використаних джерел

  1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 16 : Волинський краєзнавчий музей. Од. зб. 24 : И. В. Шуликов. Народныя пасхальныя яйца на Волыни. 1915 р., 25 арк.
  2. Бахтіна С. До історії колекції писанок М. Ф. Сумцова у Харківському історичному музеї. Історичне краєзнавство і культура. VII Всеукраїнська конференція. Київ ; Харків : Рідний край, 1997. Ч. 2. С. 296–299.
  3. Волков Ф. Отличительные черты южнорусской народной орнаментики. Труды 3‑го Археологического съезда в России. Киев, 1878. Т. 2. С. 317–325.
  4. Каталог-указатель этнографических коллекций. Украинцы ХІХ–ХХ вв. / Министерство культуры СССР. Государственный музей этнографии народов СССР ; [cост. Н. Хазова, О. Карпова]. Ленинград : Ленуприздат, 1983. 63 с.
  5. Кулжинский С. Описание коллекции народных писанок. Москва, 1899. Вып. 1. 176 с.
  6. Таранушенко С. Українські писанки, як пам’ятки народного мистецтва. Наукові записки «Праці науково-дослідної кафедри історії європейської культури». Харків, 1929. Вип. 3. С. 449–454.
  7. Ткаченко В. Розвиток українського писанкарства кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05. Спеціальність «Етнологія». Київ, 2012. 214 с.
  8. Ястребов В. Материалы по этнографии Новороссийского края, собраны в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии. Одесса, 1894. С. 28–32.
  9. Ястребов В. Несколько слов о писанках. Киевская старина. 1895. T. LIX. № 4. С. 5–8.