Повернутись до журналу2017 рiк №5

Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Отрошко Любов
Стор.:
57-69
УДК:
392.14(477.51)
Бібліографічний опис:
Отрошко, Л. (2017) Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині. Народна творчість та етнологія, 4 (368), 57–69.

Автор

Отрошко Любов – науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

 

Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині

 

Анотація 

У статті здійснено порівняльний аналіз традиційних та сучасних елементів у південно-західній частині Чернігівського Полісся. Проаналізовано традиційні елементи української етнокультури в сучасному обряді хрещення на Козелеччині. Доведено, що основа традиційних елементів культури в обряді хрещення збереглася, хоча вони й зазнали деяких трансформацій.

Дослідження дозволяє відтворити структуру традиційного обряду хрещення, виокремити регіональні особливості проведення цього сакрального родинного дійства та простежити збереженість традиційних елементів у модерному обряді хрещення.

На основі свідчень респондентів, власних спостережень та етнографічних матеріалів, зібраних й опрацьованих ученими наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст., було виділено три етапи досліджень: дореволюційні наукові та науково-популярні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст., радянські й діаспорні видання 1920–1990-х років та дослідження вітчизняних науковців періоду незалежності (1990 ті роки – початок ХХІ ст.).

Сучасний обряд хрещення, зазнавши імперських, радянських та інших впливів, усе ж зберіг народні традиційні елементи. Одне із найважливіших місць як у давнину, так і нині традиційно належало воді, цілющі властивості якої застосовувалися в обряді хрещення. Збереглися традиційні атрибути хрестильного обряду, такі як хрестик, крижмо, святковий одяг та ін., проте вони набули сучасного вигляду, стали більш витонченими та коштовними. Роль посередниці між родиною і церквою, яку виконувала «баба», нівелювалася, проте й досі запрошують бабити близьку родині літню жінку, у якої є своя благополучна родина. За звичаєм вона має зварити обрядову кашу («бабину кашу») або спекти калачі та брати участь у святковій гостині й похрестинах. Майже повною мірою в сучасному обряді хрещення зберігся «інститут кумівства».

Обряд хрещення досі включає безпосередньо церковне хрещення та гостину на вшанування породіллі й новонародженої дитини за народними традиціями. Обряд церковного хрещення значно осучаснився, проте в його основі все одно залишаються деякі елементи як данина давнім традиціям. Сьогодні православні родини на Українському Поліссі переважно намагаються дотримуватися традиційного церковного обряду хрещення, а також влаштовують частування з приводу хрестин вдома або в ресторані, на які запрошують родичів та близьких друзів. Завдяки консервативності церковного обряду усе необхідне для його проведення керується церковним уставом.

 

Ключові слова

Козелець, обряд хрещення, «баба», «інститут кумівства», хрещені батьки, церковне хрещення, гостина, вірування.

 

Список використаних джерел

 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ). Ф. 14-5. Од. зб. 631. 11 арк.
 2. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 2. Од. зб. 4. Рукопис. 216 арк.
 3. Архітектурна велич Козельця / упоряд. А. Г. Пенський, В. М. Дещенко. Чернігів, 2002. 44 с., іл.
 4. Беньковский И. Поверья и обрядности родин и крестин. Киевская старина. 1904. Т. 87. С. 1–3.
 5. Борисенко В. Сімейна обрядовість українців ХХ – ХХІ століття / В. Борисенко ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. Київ, 2016. 256 с.
 6. Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним та сакральним. Київ, 2009. 400 с.
 7. Бриняк О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київська старовина. 2011. № 2. С. 55–80.
 8. Гаврилюк Н. К. Сліди давньоруських традицій в родильній обрядовості України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. Київ : Наукова думка, 1986. 269 с.
 9. Гвоздевич С. Родильна обрядовість поліщуків. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: Інститут народознавства НАН України 1997. Вип. 1 : Київське Полісся, 1994. С. 164–171.
 10. Гвоздевич С. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців ХІХ – початку ХХ ст. Народознавчі зошити. 1995. № 1. С. 34–35.
 11. Грушевський М. С. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. С. Грушевський ; голов. ред. В. Куценко, ред. Л. Петік. Київ : Либідь, 2006. 256 с. : іл.
 12. Кузеля З. Народні звичаї й обряди, пов’язані з родинним життям. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Київ, 1994. С. 240–244.
 13. Лепкий Д. Обряд хрещення малих дітей на Русі та деякі вірування і забобони людові. Зоря. 1887. № 18. С. 297–298.
 14. Малинка О. Родыны и хрестыны (Материал собран в м. Мрине Нежинского уезда). Киевская старина. 1898. Т. 61. С. 254–286.
 15. Мандебура-Нога О. Народини: вірування, звичаї, обряди (за експедиційними матеріалами). Етнічна історія народів Європи. 2002. Вип. 13. С. 46–51.
 16. Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія. Київ : Обереги, 1992. 424 с.
 17. Онацький Є. Українська мала енциклопедія : у 8 т., 16 кн. Буенос Айрес : Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині, 1957–1967.
 18. Опис землі Козелецької : науково-популярне дослідження з минувшини рідного краю / під ред. В. М. Гузія, А. Г. Пенського. Київ : Брама-V, 2011. 572 с.
 19. Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упоряд. А. І. Іваницький ; [відп. ред. Г. А. Скрипник]. Вінниця : Нова Книга, 2013. 456 с. : ноти.
 20. Про Козелецький район. URL: http://kozrada.gov.ua/pro-kozelets-kij-rajon/.
 21. Словник символів культури України / за ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. Київ : Міленіум, 2002. 260 с.
 22. Собор Різдва Богородиці в Козельці. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. 296 с.
 23. Советские традиции, праздники, обряды: опыт, рекомендации / М. А. Орлик, В. И. Воловык, М. Д. Довбуш и др. Москва : Профиздат, 1986. 336 с.
 24. Супруненко В. Народини. Витоки нації: символи, вірування, звичаї та побут українців. Запоріжжя : Берегиня, 1993. 136 с.
 25. Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом: Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д.-чл. П. П. Чубинским. Санкт-Петербург, 1877. Т. 4 : Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны / издан под наблюдением д.-чл. Н. И. Костомарова. 713 с.
 26. Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом: Юго-Западный отдел. Материалы и иcследования, собранные д.-чл. П. П. Чубинским. Санкт-Петербург, 1872. Т. 1 / издан под наблюдением чл.-сотр. П. А. Гильтебрандта. 224 с.
 27. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / упоряд. О. І. Дей. Київ : Наукова думка, 1983. 527 с.
 28. Ящуржинський Хр. Поверья и обрядности родин и крестин. Киевская старина. 1893. Т. 42. С. 75–83.