Повернутись до журналу

Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Скрипник Ганна
Стор.:
5-18
УДК:
39(477)(092)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2017.06.005
Бібліографічний опис:
Скрипник, Г. (2017) Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка. Народна творчість та етнологія, 6 (370), 5–18.

Автор

Скрипник Ганна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка

 

Анотація

У розвідці йдеться про наукові здобутки Хв. Вовка, 170-річчя з дня народження якого відзначається цього року. Його по праву називають патріархом української етнології з огляду на закладені ним підвалини теоретичних засад науки, на колосальний творчий доробок, що налічує, за різними підрахунками, понад 600 праць (виданих мовами багатьох європейських народів). Учений світового рівня, за влучним висловом М. Сумцова – «наукова сила європейського значіння», – Хведір Кіндратович Вовк отримав прижиттєве міжнародне визнання: був доктором Сорбонни, Каннського та Петроградського університетів, лауреатом Премії Годара (1901), лауреатом Премії К. Бера (1906), кавалером Великої золотої медалі ім. П. Семенова-Тянь-Шанського (1916), кавалером найвищої нагороди Франції – ордена Почесного легіону (1916), членом понад десяти міжнародних наукових товариств і комісій.

У статті наголошуються новаторські аспекти студії ученого зі сфери соціального і побутового життя, окремих галузей виробництва, народної орнаментики, церковного будівництва, сімейної обрядовості, зокрема, шлюбного ритуалу. Підкреслюється, що найбільшою його заслугою перед українською етнографією стало створення фундаментальних енциклопедичного характеру праць з української етнології та антропології. Йдеться також про національно-ідентифікаційні візії ученого і його принципові висновки про соборність українства та національну самобутність української культури – важливого ідентитету його національної окремішності.

 

Ключові слова

Хв. Вовк, етнологія, антропологія, національно-ідентифікаційні визначники, етнографічні особливості, антропологічні характеристики.

 

Список використаних джерел

 1. Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антрополог. Збірник пам’яті Вовка/ окремий відбиток. 1919. 12 січня. С. 25–30.
 2. Бабенко В. Я. Украинцы Башкирской АССР: поведение малой этнической группы в полиэтнической среде. Уфа, 1992. 260 с.
 3. Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка (1847–1918). Федір Вовк. Сторінка наукової спадщини та бібліографія праць. Київ, 2002.
 4. Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. С. 7–38.
 5. Вовк Хв. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1908. Т. 10. С. 1–67.
 6. Вовк Хв. Від редакції. (Дещо про теперішній стан і завдання української етнології). Федір Вовк. Сторінка наукової спадщини та бібліографія праць. Київ, 2002.
 7. Вовк Хв. Етнографічний нарис. Народознавча спадщина Хведора Вовка/ [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2012. Кн. 1. С. 12–28.
 8. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. С. 39–218.
 9. Вовк Хв. Програма до збирання відомостей, дотичних народної побутової техніки. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1899. Т. 1. Додатки. С. 1–22.
 10. Вовк Хв. Сани в похоронному ритуалі на Україні. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. С. 324–335.
 11. Вовк Хв. Славяне. Календар на рік звичайний. 1917/ [Благодійне товариство]. Петроград, 1917. С. 109–114.
 12. Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Київ : Мистецтво, 1995. С. 219–323.
 13. [Вовк Хв.] Этнографический очерк. Галичина, Буковина, Угорская Русь/ сост. сотрудниками журнала «Украинская жизнь». Москва : Задруга, 1915. С. 17–40.
 14. Волков Ф. П. П. Чубинский. Отрывки из личных воспоминаний. Украинская жизнь. Москва, 1914. № 1.
 15. Волков Ф. Этнографические особенности украинского народа. Украинский народ в его прошлом и настоящем. Петроград, 1916. Т. 2. С. 455–647.
 16. [Гнатюк В.] Федір Вовк [Некролог]. Хроніка Наукового товариства імени Шевченка у Львові. Львів, 1918. Чис. 60–62.
 17. Грушевський М. Хв. Кіндр. Вовк. Наше минуле. 1918. Чис. 2.
 18. Грушевский М. Этнографический отдел Государственного русского музея. Материалы по этнографии России. Ленинград, 1926. Т. 3. Вып. 1. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1926. Вип. 3. С. 196–198.
 19. Денисенко В. «Шлюбний ритуал та обряди на Україні» Хв. К. Вовка у першій болгарській – і другій – французькій редакції. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ, 1928. Вип. 2/3.
 20. Козубовський Ф. Історичне коріння української буржуазної археології. Наукові записки Інституту історії матеріальної культури. Київ, 1934. Кн. 2. С. 19–20.
 21. Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже (историко-этнографический очерк). Киевская старина. 1889. Т. 24. Январь. С. 117–154.
 22. Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже (историко-этнографический очерк). Киевская старина. 1889. Т. 24. Февраль. С. 314–336.
 23. Лупулеску [Вовк Хв.] Русские колонии в Добрудже (историко-этнографический очерк). Киевская старина. 1889. Т. 24. Март. С. 685–704.
 24. Народознавча спадщина Хведора Вовка / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2012. Кн. 1. 248 с. + СХХ с. : іл.
 25. Народознавча спадщина Хведора Вовка / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2012. Кн. 2. 540 с. + VIII с. : іл.
 26. Наулко В., Франко О. Етнографічна та народознавча спадщина Федора Вовка. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашевича з нагоди його 70‑річчя. Львів ; Київ ; Нью-Йорк, 1996.
 27. Носов А. Ф. К. Вовк і українська наука. Антропологія. Річник Кабінету. 1928. Київ, 1929. Чис. ІІ.
 28. Петров В. Антропологічні (расові) особливості українського народу. Петров В. Походження українського народу. Київ, 1992.
 29. Программа Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества для собирания сведений по этнографии. Киев, 1873.
 30. Сегеда С. Антропологічна концепція Хв. Вовка в світлі сучасних наукових даних. Вовк Хв. Студії з антропології України. Київ, 2010.
 31. Скрипник Г. Хведір Вовк і українська народознавча наука. Народознавча спадщина Хведора Вовка/ [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2012. Кн. 1. С. VІІ–СХVІІІ.
 32. Спеціальні програми до науково-етнографічних розвідок [Від редакції]. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1899. Т. 1. Додатки. С. І–ІІ.
 33. Стебницький П. Спомини про Хв. К. Вовка. Наше минуле. 1918. Чис. 2. С. 143–148.
 34. Сумцов М. Академік Хведір Кіндратович Вовк. Наука на Украине. Харьков, 1922. № 2. С. 174–176.
 35. Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. Київ, 2000.
 36. Хв. В. [Вовк Хв.]. Від редакції (Дещо про теперішній стан і завдання української етнології). Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1899. Т. 1.
 37. Чикаленко Л. Федір Кіндратович Вовк як передісторик / окрема відбитка з неопублікованого збірника, присвяченого пам’яті Хв. Вовка. Київ, 1918. С. 11–18.
© ІМФЕ