Повернутись до журналу

Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Олійник Марина
Стор.:
39-44
УДК:
391(477-25)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2017.06.039
Бібліографічний опис:
Oliynyk, M. (2017) Socio-Economic and Religious-Ceremonial Factors of Ukrainian Folk Attire Extension in Context of Kyiv’s Urban Realities (Second Half of the XIXth to Early XXth Centuries). Folk Art and Ethnology, 6 (370), 39–44.

Автор

Олійник Марина – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва

(друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

 

Анотація

У статті розглянуто питання присутності традиційного українського вбрання в повсякденних практиках міста Києва протягом 1861–1920 років. Викладений матеріал спирається на статистичні дані одноденного перепису мешканців Києва 1874 року та Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року.

Народне вбрання розглядається як певний маркер соціального життя міста, етнокультурні обриси якого виразно доповнювали українські селяни. Джерельною базою дослідження стали спогади киян кінця ХІХ – початку ХХ ст. та художні твори, у яких автори описували картини міського повсякдення та побуту свого часу, також були опрацьовані малюнки Ю. Павловича, які він виконував з натури в м. Києві.

У роботі розглянуто вплив соціально-економічного чинника поширення народного одягу. До типових носіїв української ноші віднесено маятникових мігрантів, що регулярно приїздили до міста з метою збуту продукції власного виробництва, а також частину безземельного селянства, яка шукала працевлаштування на великих підприємствах Києва чи в сфері надання послуг у господарстві приватних осіб.

Окрема увага приділена релігійно-обрядовому чиннику, який сприяв появі в міському житті носіїв традиційної української культури. Окреслено етнокультурний образ відвідувачів київських храмів, зроблено акцент на періодичності появи маси паломників та зазначено загальні риси зовнішнього вигляду їхнього вбрання. Наголошено на присутності в міських практиках народних обрядів українців, що сприяло поширенню візуальних національних маркерів, які яскраво демонструє традиційне вбрання.

 

Ключові слова

традиційне українське вбрання, міське повсякдення, місто Київ.

 

Список використаних джерел

 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ НАН України). Ф. 39. Од. зб. 10. Зображення півчих і молільників біля церков. Київ. Малюнки 1895 р. 8 арк.
 2. АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 39. Од. зб. 11. Зображення чоловічих і жіночих типажів до теми «Київ». 9 арк.
 3. Борисенко В. К. Сімейно-побутові звичаї та обряди трудящих Києва. Свята та обряди трудящих Києва. Київ : Наукова думка, 1982. С. 181–211.
 4. Булгаков М. Белая гвардия. Булгаков М. Избранные произведения : в 2 т. Киев : Дніпро, 1989. С. 25–284.
 5. Винниченко В. Краса і сила. Повісті та оповідання. Київ : Дніпро, 1989. 752 с.
 6. Галин М. Сторінки з минулого. Хроніка-2000. 2002. № 51–52. С. 195–225.
 7. Грінченко Б. Твори. Київ : Молодь, 1970. 555 с.
 8. Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади). Київ : Темпора, 2011. 792 с.
 9. История Киева : в 3 т., 4 кн. Киев : Наукова думка, 1984. Т. 2 : Киев периода позднего феодализма и капитализма. 464 с.
 10. Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. Київ : Хрещатик, 1994. 15 с.
 11. Лесков Н. С. Печерские антики. Рассказы и повести. Москва : Художественная литература, 1982. С. 311–359.
 12. Лисенко О. Спогади про батька. Київ : Музична Україна, 1991. 367 с.
 13. Макогін Г. Народне вбрання як національний символ еволюції народного одягу в системі культури (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2011. Вип. 23. С. 59–64.
 14. Миронов В. Міський костюм на Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Народна творчість та етнографія. 1971. № 5. С. 20–29.
 15. Нечуй-Левицький І. Ніч на Дніпрі. Рідний край. 1906. № 3. С. 3–6.
 16. Нечуй-Левицький І. С. Твори : у 2 т. Київ : Дніпро, 1977. Т. 2. 503 с.
 17. Ніколаєва Т. О. Традиційний селянський одяг Київщини. Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. Київ : Наукова думка, 1986. С. 83–128.
 18. Олийнык М. В. Народная одежда в городской повседневности Киева как маркер религиозно-обрядовой культуры украинцев во второй половине ХІХ – начале ХХ в. Пытанні мастацтвазнауства, этналогіі і фалькларыстыкі. 2016. Вып. 20. С. 526–532.
 19. Павловський В. Василь Григорович Кричевський. Життя і творчість. Нью-Йорк : Українська Вільна Академія у США, 1974. 223 с.
 20. Паталєєв О. В. Старий Київ. Зі спогадів Старого Грішника. Київ : Либідь, 2008. 432 с.
 21. Полонська-Василенко Н. Спогади. Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. 591 с.
 22. Русова С. Мемуари. Щоденник. Київ : Поліграфкнига, 2004. 544 с.
 23. Стороженко М. В. З мого життя. Київ : Либідь, 2005. 432 с.
 24. Україна в типажах народних, краєвидах і архітектурі: художньо-етнографічна спадщина Юрія Павловича / НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2010. 400 с.
 25. Чубинский П. П. Обзор данных о населении города Киева по однодневной переписи, произведенной 2 марта 1874 года. Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического общества. Киев, 1875. Т. 2.
 26. Ярон. Киев в восьмидесятых годах. Воспоминания старожила. Киев : Типография Акц. о‑ва «Петр Барский в Киеве», 1910. 212 с.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ