Повернутись до журналу2018 рiк №4

Проблеми збереження й охорони каменотесних пам’яток в етнокультурному ландшафті: відновлення історичної пам’яті та форми сучасної репрезентації

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Іванчишен Віталій
Стор.:
65-70
УДК:
39+679.85]:502.8(477)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2018.03.065
Бібліографічний опис:
Іванчишен, В. (2018) Проблеми збереження й охорони каменотесних пам’яток в етнокультурному ландшафті: відновлення історичної пам’яті та форми сучасної репрезентації. Народна творчість та етнологія, 3 (373), 65–70.

Автор

Іванчишен Віталій – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Проблеми збереження й охорони каменотесних пам’яток в етнокультурному ландшафті: відновлення історичної пам’яті та форми сучасної репрезентації

 

Анотація

Статтю присвячено питанням збереження та охорони каменотесних пам’яток, які досі зберігаються в культурному ландшафті регіону Східного Поділля. Дослідження символічного простору та сакральних пам’яток видається лише одним із компонентів впровадження ефективної етнокультурної політики. Маркуючи символічний простір, пам’ятні місця та сакральні об’єкти виступають закодованими локусами (меседжами), в яких акумулюється та повсякчас зберігається інформаційний потенціал (здобутки) колективної пам’яті українців.

На основі зібраних польових етнографічних даних та ілюстративних матеріалів узагальнено проблеми збереження цих пам’яток та форми їх сучасної репрезентації в культурному ландшафті. Одним із найбільших каменів спотикання в процесі творення етнографічної мапи та формування реєстру каменотесних пам’яток є відсутність єдиного підходу класифікації до цих об’єктів.

Питання охорони, збереження каменотесних пам’яток як атрибутів культурного ландшафту українців є актуальною потребою часу. На тлі процесу конструювання колективної ідентичності української спільноти необхідно залучати всі необхідні для цього ресурси. Одним із яких є історична пам’ять, спогади про яку можливо активізувати на основі реконструкції локальних об’єктів культурного ландшафту як атрибутів спадкоємності етнокультури та історичної тяглості спільноти. Упродовж перипетій ХХ ст. та цілеспрямованої діяльності радянської ідеології поступово традиція сакралізації культурного ландшафту була знівельована.

Одним із сучасних виявів стала традиція відновлювати або встановлювати нові різноманітні знаки та пам’ятки, що маркують простір, сакралізуючи та утворюючи символічне середовище в ньому. Саме тому, одним із найважливіших завдань сьогодення є питання механізмів відновлення спадкоємного зв’язку, відтворення майже «забутих» знань.

 

Ключові слова

культурний ландшафт, каменотесні пам’ятки.

 

Список використаних джерел

 1. Науковий архів Інституту археології НАН України. Ф. 9. Архів Д. М. Щербаківського. Од. зб. 236. Охорона пам’яток, старовини та мистецтва. Акти, постанови, заяви, протоколи засідань, листування та ін. 1919–1923 рр. 47 арк.
 2. Александрович Ю. Каменотесы-кустари и ремесленники Подольской губернии. Кустарные промыслы Подольской губернии. Киев, 1916. С. 465–501.
 3. АлександровичЮ. Культурно-Исторический Отдел музея Подольской губернии. Экономическая жизнь Подолии. 1915. № 4. С. 9–18.
 4. Антропологія простору: зб. наук. праць та матеріалів : у 4 т. / НДІ українознавства МОН України. Т. 1 : Культурний ландшафт Києва та околиць / [Брайченко О. Ю. та ін.] ; за наук. ред. М. Гримич. Київ: Дуліби, 2017. 314 с.
 5. Боса Л. Культурний ландшафт та ідентичність (етнокультурні трансформації і взаємовпливи на теренах Південної Наддніпрянщини). Український етнос у просторі сучасної міжкультурної взаємодії: трансформація традиційності та етнокультурні взаємовпливи/ НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2014. С. 251–321.
 6. Бродель Ф. Ідентичність Франції Простір та історія / пер. з фр. С. Глухової. Київ : Видавництво Жупанського, 2013. Кн.1. 368 с.
 7. ГульдманВ. Памятники старины в Подолии (Материалы для составления археологической карты Подольской губернии). Каменец-Подольский : Типография Подольского губернского правления, 1901. 401 с.
 8. Європейська ландшафтна конвенція. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_154.
 9. Іванчишен В. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри : монографія. Київ : Наукова думка, 2017. 215 с.
 10. Охорона пам’яток історії і культури в Україні (1917–1919 рр.) : зб. док. і матеріалів / авт.-упоряд.: О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Г. Я. Рудий ; відп. ред. В. О. Горбик ; НАН України, Ін‑т історії України. Київ, 2008. 320 с.
 11. Різниченко В. Свідки колишніх пустель на Поділлю. Вісник Українського відділу Геологічного Комітету. 1926. Вип. 6. С. 79–88 + іл.
 12. Свято народного мистецтва «Подільський оберіг» : Програма Першого каменотесного пленеру «Подільський оберіг» (1986). Ямпіль, 1986. 16 с.
 13. СоломоноваТ. Розвиток музейної справи Поділля 1860‑х – 1924 років. URL : http://vinnytsia-museum.in.ua/science/articles/podillya-museum-business-1860-1924.
 14. Широцький К. Надгробні хрести на Україні. Невичерпні джерела пам’яті : зб. наук. ст., матер. та републікацій. Одеса : ОКФА, 1998. Т. 1 : Надмогильні хрести запорозьких козаків: до 1000‑ліття літописання та книжкової справи в Україні. С. 140–165.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ