Повернутись до журналу2018 рiк №5

Українці в незалежній Республіці Молдова (1991-2018 роки)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Кожухар Віктор, Кожухар Катерина
Стор.:
23-35
УДК:
39(478=161.2)“20”
Бібліографічний опис:
Кожухар, В.; Кожухар, К. (2018) Українці в незалежній Республіці Молдова (1991–2018 роки). Народна творчість та етнологія, 4 (374), 23–35.

Автор

КОЖУХАР ВІКТОР

доктор історії (кандидат історичних наук), конференціар-дослідник, завідувач сектору «Етнологія українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова, голова Української громади ім. П. Могили, редактор радіожурналу «Renaştere – Відродження» громадської компанії «Телерадіо-Молдова» (Кишинів, Молдова)

КОЖУХАР КАТЕРИНА

доктор педагогіки (кандидат педагогічних наук), конференціар-дослідник, старший науковий співробітник сектору «Етнологія українців» Центру етнології Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова, редактор радіожурналу «Renaştere – Відродження» громадської компанії «Телерадіо-Молдова» (Кишинів, Молдова)

 

Українці в незалежній Республіці Молдова (1991-2018 роки)

 

Анотація

Спираючись на численні джерела, автори розглядають основні етнодемографічні та етнокультурні процеси в середовищі українців Республіки Молдова (РМ) – другого за чисельністю етносу після титульного, який вирізняється яскравою самобутністю і глибоким історичним корінням, що сягає сивої давнини. Відірваність від життєдайних націєтворчих процесів в Україні, відсутність елементарних прав вивчати і плекати рідну мову, історію і культуру суттєво відбилися на рівні національної свідомості місцевих українців, призвели до активних процесів асиміляції, а подекуди і маргіналізації. Тільки з набуттям Республікою Молдова і Україною незалежності розпочався процес відродження української спільноти, який умовно можна поділити три періоди:

 1. Період самоусвідомлення (1989 – середина 1990-х років). У цей час було закладено підвалини законодавства в галузі захисту прав української національної меншини, що дало поштовх до появи перших українських громадських організацій, навчальних закладів, де запроваджували вивчення рідної мови. Відбулося заснування Відділу історії, культури і мови українців Молдови в Інституті національних меншин Академії наук Молдови, відкриття кафедр української мови в Бельцькому державному університеті ім. А. Руссо, Тираспольському державному університеті ім. Т. Шевченка та Липканському педагогічному коледжі, Бібліотеки ім. Лесі Українки, започаткування україномовних програм на Національному радіо і телебаченні, українських часописів, самодіяльних творчих колективів тощо. Саме в цей час відбувається пробудження етнічної свідомості місцевого українського населення.
 2. Період ствердження етнічних цінностей (середина 1990-х – 2010 роки) характеризується подальшим удосконаленням законодавства, приєднанням Республіки до міжнародних правових актів у царині захисту національних меншин; комплексним дослідженням історії, мови й культури українців краю, проведенням перших експедицій в українські села Молдови, виданням наукових праць, фольклорних збірників; зародженням літературного процесу, друкуванням перших художніх творів українською мовою, авторами яких є місцеві українці; розбудовою мережі навчальних закладів з вивченням української мови, розроблянням (з урахуванням мовної ситуації) власного науково-дидактичного забезпечення з рідної мови, літератури, історії і культури українців Молдови; збільшенням кількості етнокультурних громад, їх активною роботою щодо збереження і розвитку української культури, мови, церкви тощо.
 3. З 2010 року – період спаду активності, «топтання на місці», вагань і зневіри значної частини українців в умовах бурхливих політичних, соціально-економічних і культурних трансформацій; суттєвих втрат, найперше в галузі освіти (станом на 2018 рік майже втроє зменшилася кількість навчальних закладів з вивченням рідної мови, не залишилося жодного навчального закладу з українською мовою навчання; фактично відсутній етнокультурний компонент в дошкільних навчальних закладах, де продовжується зросійщення українських дітей; згорнули підготовку вихователів дитсадків в Липканському педагогічному коледжі, а в Бельцькому державному університеті ім. А. Руссо розформовано кафедру української мови і літератури). З іншого боку, на тлі складних політичних колізій відбувається громадянська мобілізація українців насамперед півночі РМ, які першими стали на захист суверенітету, відкрито виступили проти уніонізму й намагання окремих політичних сил знищити Республіку Молдова як незалежну державу. Місцеве українство пильно стежить і болісно реагує на трагічні події в Україні.

Місцеве українське населення в складних історичних умовах відрубності здебільшого й донині зберегло загальноукраїнську основу матеріальної і духовної культури. Попри те, що від часу проголошення незалежності до 2018 року кількість українців у Республіці Молдова зменшилася ледве не на 200 тис. осіб, а самосвідомість значної їх частини характеризується певною амбівалентністю, українська спільнота краю здійснила стрімкий прорив у своєму розвитку в багатьох галузях – освіті, науці, літературі, культурі, ЗМІ, громадському русі тощо. Складні соціально-економічні та політичні процеси останніх років, масова міграція негативно вплинули на етнічні процеси в середовищі українців. Найбільших втрат зазнало українське шкільництво. А руйнація української складової в освіті неминуче негативно вплине на подальший розвиток українства в Молдові.

 

Ключові слова

українці Республіки Молдова, етнічна свідомість, матеріальна і духовна культура, українська складова в освіті, україномовні ЗМІ.

 

Список використаних джерел

 1. В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Николаевка и Каменкуца Глодянского района. Исследования и материалы / [Попович К. Ф. (гл. ред.), Кожухарь Е. С., Кожухарь В. Г., Мироненко Я. П., Панько В. Д.]. Кишинев : Ştiinţa, 1997. 200 с.
 2. Дамьян В. Украинское казачество в политической истории Молдавского княжества (вторая половина XVI в. – начало 80‑х гг. XVII в.) : дис. ... канд. ист. наук. Кишинэу, 2007. 174 с.
 3. Ежегодник Института межэтнических исследований Академии наук Республики Молдова. Кишинев, 2000. Т. 1.
 4. Ежегодник Института межэтнических исследований Академии наук Республики Молдова. Кишинев, 2002. Т. 3.
 5. Ежегодник Института межэтнических исследований Академии наук Республики Молдова. Кишинэу, 2005. Т. 4.
 6. Кожухар В. Україністичні студії в Республіці Молдова. VIIІ Міжнародний конгрес україністів. Українознавство. Освіта. Збірник наукових статей. Частина перша/ [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; МАУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017. С. 151–163.
 7. КрамаренкоИ. Оглашены предварительные итоги приднестровской переписи населения. URL : http: // www.olvia.idcnet.com / o137-09-05.htm.
 8. Пастух Н., Харчишин О. Традиційний фольклор українців північної Молдови: актуальність та специфіка дослідження. Народна творчість та етнографія. 2009. № 2. С. 40–46.
 9. Перепись населения 2004 г. Демографические, национальные, языковые, культурные характеристики. Статистический сборник. Кишинев, 2006. Т. 1. С. 52–89.
 10. Попович К. Ф. А в пісні – кохання і розпач, відгомін буремних подій, надія і віра в прийдешнє. Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору села Стурзовка Глодянського району Молдови. Кишинів : Tipografie Academie de Științe, 1995. С. 3–21.
 11. Попович К. Ф. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови. Кишинів : Бізнес-еліта, 2007. 609 с.
 12. Попович К. Вибрані твори = Scrisori alese. Chişinău : Elan Poligraf, 2008–2010. Vol. 1–16.
 13. Попович К. Ф. Сторінки літопису (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови). Кишинів : Парагон, 1998. 242 с.
 14. Попович К. Ф. Український театр на Кишинівській сцені/ [ред. К. С. Чернега (Кожухар)]. Chișinău : Știința, 1995. 216 с.
 15. Степанов В. Грани идентичностей. Этногражданские процессы в среде национальных меньшинств Республики Молдова на примере украинского населения (1989–2009 гг.). Chișinău: Elan-inc., 2010. 596 c.
 16. Українська палітра Молдови = Paleta ucraineană a Moldovei= Ukrainian Palette of Moldova / alcăt.: Evgheni Oseredciuc. Chișinău, 2006. 176 c.
 17. Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича = Simpozionul științific internațional: In memoriam academictanul Constantin Popovici. Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene : сulegere de articole științifice/ aut.-red. Cojuhari E., Cojuhari V. ; col. Red. Bedonca-Cugal T. [et al.]. Chișinău, 2015. Vol. 1. 344 p.
 18. Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича = Simpozionul științific internațional: In memoriam academictanul Constantin Popovici. Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene : сulegere de articole științifice / aut.-red. Cojuhari E., Cojuhari V.; col. red. Bedonca-Cugal T. [et al.]. Chișinău, 2016. Vol. 2 : Probleme actuale de istorie, limbă și cultură a ucrainenilor din Republica Moldova= Актуальні питання історії, мови та культури українців Республіки Молдова. 340 p.
 19. Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича = Simpozionul științific internațional: In memoriam academictanul Constantin Popovici. Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene : сulegere de articole științifice / red. resp. E. Cojuhari, V. Cojuhari. Chișinău : Stratum Plus, 2017. Vol. 3. 378 p.
 20. Українці в культурі Молдови = Ucrainenii оn cultura Moldovei. Тематична бібліографія / [уклад.: Кожухар В., Заїмова Л.]. Кишинів, 2008. 80 с.
 21. Українці Молдови. Історія і сучасність. Наукові дослідження і матеріали / [гол. ред. В. Г. Кожухар]. Кишинів : Елан Поліграф, 2008. 256 с.
 22. Academicianul Constantin Popovici. Omul. Savantul. Scriitorul: Biografia. Opera. Aprecieri. Iconografia. Bibliografia= Академік Костянтин Попович. Людина. Учений. Письменник: Біографія. Творчість. Оцінки. Іконографія. Бібліографія / [сol. red. I. Bodrug, R. Cleiman, E. Cojuhari, D. Covali și alt.]. Chișinău : Elan Poligraf, 2006. 740 p.
 23. DatiiIu., Cojuhari E. Problems of functioning and maintaining the Ukrainian language and ethnic group in Moldova. Regulating the use of languages in the multi-ethnic society. Chişinău, 1996. Р. 41–44.
 24. Satul Petrunea la cоntec şi la joc. Din istoria şi poezia populară a satului Petrunea – Glodeni/ [Popovici C. (red. şef), Cojuhari E., Botezatu Gh., Datii Iu., Mironenco Ia., Panico V.]. Chişinău : Tipografia Academiei de ştiinţe, 1995. 256 p.
 25. Standardele internaţionale pentru protecţia minorităţilor naţionale şi situaţia ucrainenilor şi bulgarilor оn localităţile compact populate de ei оn Republica Moldova / [Cara N., Chirtoacă D., Cojuhari E., Stoianova T. (red. ș.) și alt.]. Chișinău, 2003. 232 р.