Повернутись до журналу2018 рiк №6

Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису "Этнографическое обозрение" (1889-1916)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Глушко Михайло
Стор.:
45-58
УДК:
39(=161.2)(051)“1889/1916”
Бібліографічний опис:
Глушко, М. (2018) Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису «Этнографическое обозрение» (1889–1916). Народна творчість та етнологія, 5 (375), 45–58.

Автор

Глушко Михайло

доктор історичних наук, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису «Этнографическое обозрение» (1889–1916)

 

Анотація

У статті йдеться про етнографічні дослідження з традиційної матеріальної культури українців (житло та їжу), опубліковані українськими й російськими народознавцями на сторінках журналу «Этнографическое обозрение» (1889–1916). З’ясовано географію фіксації цих джерел (історико-етнографічні райони України), їхній науковий характер, достовірність, історичне значення для сучасної української етнології.

 

Ключові слова

«Этнографическое обозрение», українці, матеріальна культура, етнографічні джерела.

 

Список використаних джерел

 1. Борисенко В. К. Данківська Раїса Сергіївна. Енциклопедія Сучасної України : у 30 т. Т. 7 : Ґ–Ді. Київ : ІЕД НАН України, 2007. С. 221–222.
 2. Гнатюк В. Р. Данковская. Малороссійскія обрядовыя печенья Курской губерніи (Этнограф[ическое] Обозрѣние, 1909, № 1, ст. 21–34). Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1909. Т. XC. Кн. IV. С. 236–237.
 3. Г[натюк] В. Р. С. Данковская. Свадебные обряды у малороссовъ Грайворонскаго уѣзда въ 1870-хъ годахъ (Этногр[афическое] Обозр[ение], 1909, кн. 81–2). Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1911. Т. CI. Кн. I. С. 194.
 4. Данилюк А. Де була Протовчанська паланка. Народна творчість та етнографія. 1993. № 2. С. 78–80.
 5. Данківська Р. Народні обрядові печива «горішки». (З приводу колекції «горішки» в Харківському Музеї Слобідської України ім. Г. С. Сковороди). Записки Етнографічного товариства. Київ, 1925. Кн. 1. С. 27–33.
 6. Данківська Р. С. Етнографічне дослідження українських обрядових печив. Науковий збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії української культури. Харків, 1926. Т. 2–3. С. 199–208.
 7. Данковская Р. Малороссійскія обрядовыя печенья Курской губерніи. Этнографическое обозрѣніе. 1909. Год 21. Кн. LXXX. № 1. С. 21–34.
 8. Данковская Р. Печеніе свадебных короваев в Зміевском уѣздѣ. Этнографическое обозрѣніе. 1915. Год 27. Кн. CVII–CVIII. № 3–4. С. 88–90.
 9. Данковская Р. С. «Кулик» и «лѣстничка» – обрядовыя печенья Фатежскаго уѣзда. Этнографическое обозрѣніе. 1909. Год 21. Кн. LXXXI–LXXXII. № 2–3. С. 173–174.
 10. Данковская Р. С. Свадебные обряды у малороссов Грайворонскаго уѣзда в 1870-х годах. Этнографическое обозрѣніе. 1909. Год 21. Кн. LXXXI–LXXXII. № 2–3. С. 145–159.
 11. Долинський Л. В. Український художній фарфор. Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. 86 с. + 25 табл. іл.
 12. Кирдан Б. П., Євдокимова О. І. «Этнографическое обозрение». Енциклопедія Сучасної України : у 30 т. Т. 9 : Е–Ж. Київ : ІЕД НАН України, 2009. С. 260–261.
 13. Кирчів Р. Наддніпрянщина. Мала енциклопедія українського народознавства. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2007. С. 368.
 14. Козловський В. І. «Этнографическое обозрение». Народознавчі зошити. 2015. № 3. С. 546–548.
 15. Козловський В. І. «Этнографическое обозрение» (1889–1910). Українська фольклористична енциклопедія / відп. ред. В. Сокіл. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2018. С. 258–259.
 16. Косміна Т. В. Сільське житло Поділля (кінець XIX – XX ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1980. 191 .
 17. Микитчук С. А. Українська етнографія на сторінках російського журналу «Этнографическое обозрение» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк, 2011. № 10 : Історичні науки. С. 150–156.
 18. Милорадович В. П. Житье-бытье лубенского крестьянина. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Л ибідь, 1 991. С. 170–341.
 19. Могитич І. Р. Типи та розвиток будівель селянського двору. Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П., Могитич І. Р., Федака П. М. Народна архітектура Українських Карпат XV–XX ст. Київ : Наукова думка, 1987. С. 29–68.
 20. Музей народної архітектури та побуту України : путівник / за ред. Г. Скрипник. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. 54 с.
 21. Непомнящий А. Родина Харузіних і розвиток етнографічних досліджень у Криму. Краєзнавство. 2009. № 1–2. С. 58–63.
 22. Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор (конец XIX – начало XX ст.). Киев : Наукова думка, 1985. 224 с.
 23. Плотникова А. А., Седакова И. А. Игнатий. Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого ; Ин-т славяноведения РАН. Т. 2 : Д–К (Крошки). Москва : Международные отношения, 1999. С. 373–376.
 24. Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2017. 851 с.
 25. Сержант Л. Фарфор і фаянс. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Т. 3 : Мистецтво XIX століття / наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. С. 277–304.
 26. Токарев С. А. История русской этнографии (дооктябрьский период). Москва : Наука, 1966. 453 с.
 27. Харузина В. Замѣтки о крестьянском жилищѣ в Верхнеднѣпровском уѣздѣ Екатеринославской губерніи. Этнографическое обозрѣніе. 1905. Год 17. Кн. LXV–LXVI. № 2–3. С. 127–147.
 28. Шарко А. Малороссійское жилище. Этнографическое обозрѣніе. 1900. Год 12. Кн. XLVII. № 4. С. 119–131.
 29. Щ[елоковская] В. Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда обычаями, повѣрьями и примѣтами. Этнографическое обозрѣніе. 1899. Год 11. Кн. XL–XLI. № 1–2. С. 266–322.
 30. Щербань О. Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців через призму наукового дослідження Варвари Щелоковської. Народна творчість та етнологія. 2014. № 5. С. 28–34.
 31. Щербань О. В. Глиняний посуд в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини (друга половина XIX – початок XXI століття) : монографія. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. 270 с.
 32. Щербань О. В. Еволюція традицій використання глиняного посуду в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини (друга половина XIX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра іст. Наук : спец. 07.00.05. Львів, 2018. 30 с.
 33. Яцимирскій Б. М. «Свиняче свято». (Этнографическая замѣтка). Этнографическое обозрѣніе. 1912. Год 24. Кн. LCIV–LCV. № 3–4. С. 107–109.