Повернутись до журналу2018 рiк №6

Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Дяків Володимир
Стор.:
66-73
УДК:
398.3(=161.2):27
Бібліографічний опис:
Дяків, В. (2018) Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження. Народна творчість та етнологія, 5 (375), 66–73.

Автор

Дяків Володимир

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України

 

Християнська релігійність у традиційній календарній обрядовості українців: аспекти дослідження

 

Анотація

У статті окреслено основні аспекти дослідження християнської релігійності в системі традиційної календарної обрядовості українців. Обґрунтовано потребу продовжити студії над проблемою пов’язаності української етнокультурної традиції з релігійним світоглядом народу та необхідність докладно дослідити форми народної релігійності українців. Простежено динаміку фольклорного тексту й розвиток давніх традиційних вірувань та уявлень про добро і зло, гріх і покарання, гріх і покаяння, а також про кінець світу чи його «оновлення» тощо.

 

Ключові слова

народна релігійність, календарна обрядовість, традиція, вірування, функціонування.

 

Список використаних джерел

 1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 15-3, од. зб. 239–246.
 2. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження / ред. колегія: Ю. Г. Гошко (відп. ред.), П. М. Жолтовський, Р. В. Чугай, Р. Ф. Кирчів, М. І. Моздир. Київ : Наукова думка, 1983. 304 с.
 3. 3. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Київ : Оберіг, 1993. 592 с.
 4. Гнатюк В. Колядки і щедрівки. Етнографічний збірник. Львів, 1914. Т. XXXVI. 270 с.
 5. Головацкий Я. Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Москва : В Университетской типографии (М. Котков), 1878. Ч. 1–2. 841 с.
 6. Грушевський М. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 4 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків XIII–XVII. Кн. 2 / упоряд. Л. Копаниця; прим. С. Росовецького. Київ : Либідь, 1994. 320 с.
 7. Державний архів Вінницької області, ф. 595, од. зб. 5, 118 арк.
 8. Домашній архів автора.
 9. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії / пер. з фр. Г. Філіпчук та З. Борисюк ; наук. ред. Т. Метельова. Київ : Юніверс, 2002. 424 с.
 10. Дяків В. М. Тема чудес в українському фольклорі і фольклористиці. Народознавчі зошити. Львів, 2005. № 1–2. С. 67–82.
 11. Зоря. 1882. № 2.
 12. Зубрицький М. Народний календар. Народні звичаї і повірки, прив’язані до днів у тижні і до рокових свят. Матеріали до українсько-руської етнології. 1900. Т. 3. С. 33–60.
 13. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (XIX – начало XX в.). Москва : Наука, 1973. 351 с.
 14. Кирчів Р. Історія української фольклористики. Львів, 2017. Т. 1 : Преромантична і романтична фольклористика. 524 с.
 15. Кравченко В. «Псальми», що в 1923–24 рр. співали прочани під час подорожувань до різних чудес. Етнографічний вісник. Київ, 1927. Кн. 4. С. 71–78.
 16. Круть Ю. З. Хліборобська обрядова поезія слов’ян. Київ, 1973. 208 с.
 17. Курочкін О. В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. Київ, 1978. 191 с.
 18. Кухаронак Т. І. Маскі ў каляндарнай абраднасці беларусаў. Минск : Ураджай, 2001. 239 с. : іл.
 19. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920–30 років. Київ : Центр досліджень усної історії та культури РОДОВІД, 1999. 560 с.
 20. 20. Панченко А. А. Новые религиозные движения и работа фольклориста. Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии / под ред. Ж. В. Корминой, А. А.  Панченко, С. А. Штыркова. Санкт-Петербург : Изд-во Европ. Ун-та в Санкт-Петербурге, 2006. С. 119–129.
 21. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX – начала XX в. Москва, 1979. 287 с.
 22. 22. Степовий О. Вогні в церкві. Сучасні українські народні легенди. Авґсбурґ, 1946. 16 c.
 23. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Санкт-Петербург, 1877. Т. 2. С. 227–467.
 24. Український політичний фольклор / упоряд., передм., коментарі Є. М. Пащенка. Київ : Видавець Микола Дмитренко, 2008. 100 с.
 25. Франко І. Іван Вишенський і його твори. Франко І.Зібрання творів : у 50 т. Київ : Наукова думка, 1981. Т. 30 : Літературно-критичні праці (1900–1902). С. 7–211.
 26. Dołęga ChodakowskiZ. OSławiańszczyźnie przed Chrześciaństwem. Ćwiczenia Naukowe. Krzemieniec, 1818. Т. 2. № 5. S. 3–27.
 27. Michalska М. Religijność na pograniczu. Czeski Cieszyn, 2006. 320s.
 28. Rehór Fr. Kalendařik z narodniho života Bojkův. Zlata Praha. 1895. №44–50.
 29. Wagilewicz D. J. Demonologia słowiańska. ЛННБ ім. В. Стефаника, Відділ рукописів, фонд І. Вагилевича, № 39, п. 9, арк. 1–46.
 30. Wagilewicz D. J. Kronika ludu z demonologii słowiańskiej. ЛННБ ім. В. Стефаника, Відділ рукописів, фонд І. Вагилевича, № 39, п. 15, арк. 1–63.