Повернутись до журналу

Етнічність в епоху глобалізації

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Рафальський Олег
Стор.:
6-22
УДК:
316.722:39]:316.32
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2018.06.006
Бібліографічний опис:
Рафальський, О. (2018) Етнічність в епоху глобалізації. Народна творчість та етнологія, 6 (376), 6–22.

Автор

Рафальський Олег

член­кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

 

Етнічність в епоху глобалізації

 

Анотація

Фактор етнічності має унікальне історично-цивілізаційне значення для кожного суспільства з багатьох причин. По‑перше, етнічність віддзеркалює єдність природного і культурного чинників суспільної життєдіяльності; по‑друге, вона слугує основою для розвитку більш розвинених форм суспільної ідентичності; по‑третє, етнічність постає надійним захисним механізмом у разі суспільно-політичних деструкцій та інших кризових явищ. Однак глобалізація є настільки потужним комплексним фактором функціонування суспільного життя, що регенеративні можливості етнічної сфери опиняються під загрозою.

 

Ключові слова

етнічна ідентичність, примордіалізм, глобалізація, мегатренди сучасного суспільного розвитку, національна консолідація, національна ідея.

Список використаних джерел

 1. БекУ. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. Москва : Прогресс-традиция, 2001. 303 с.
 2. ВаллерстайнИ. Россия и капиталистическая мир-экономика. Свободная мысль. 1996. № 5. С. 30–42.
 3. ВейльС. Укорінення. Пролог до декларації обов’язків щодо людини. Вейль С. Укорінення. Лист до клірика. Київ, 1998. 298 с.
 4. ГидденсЭ. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. Москва : Весь мир, 2004. 120 с.
 5. ГирцК. Интерпретация культур / пер. с англ. Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 560 с.
 6. Горбань Т. Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть. Київ : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 381 с.
 7. ИоновИ. Н., Хачатурян В. М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века. Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. 384 с.
 8. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко. Київ : Лібра, 2001. 400 с.
 9. ЗлобинГ. П. По ту сторону мечты: страницы американской литературы XX в. Москва : Худ. лит., 1985. 335 с.
 10. ЗубкоТ. Етнічна ідентифікація, або Мрії про минуле. Політичний менеджмент. 2010. № 1. С. 88–95.
 11. Киридон А. Європейська ідентичність: структурування смислового простору. Європейські історичні студії. 2015. № 2. С. 26–53.
 12. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / пер. з англ. С. Шліпченко. Київ : Ніка-Центр, 2004. 180 с.
 13. Крепон М. Європейські іншості / пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко. Київ : Укр. центр духов. культури, 2011. 184 с.
 14. КрымскийС. Цель нашего существования – вернуться в цивилизованный мир. Україна шукає свою ідентичність. Збірник статей. Київ : Поступ, 2004. С. 17–20.
 15. Кубанські козаки ще у 20‑му столітті ідентифікували себе як українці – демограф Вишневський. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/28835334.html.
 16. Кузьмук О. С. Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість. Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. 2009. № 2 (11). С. 110–116.
 17. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. Філадельфія : Обрій, 1925. 318 с.
 18. Махній М. М. Homo ethnikos: психологія і культура. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. 400 с.
 19. Мацько Л. І. Функціональне поле української мови у структурах соціальної комунікації. Науково-інформаційний вісник. 2012. № 6 (83). С. 11–17.
 20. Михальченко М. Українська національна ідея як стрижень духовного і політичного життя української політичної нації. Михальченко М., Скотний В., Бичко А. та ін. Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку : [колективна монографія у 3 кн.]. Київ ; Дрогобич, 2009. Кн. 1. 400 с.
 21. МиллерА. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 260 с.
 22. Мірчук І. Світогляд українського народу. Спроба характеристики. Філософія. Історія. Політологія. Генеза. 1994. № 2. С. 87–95.
 23. НовиченкоИ. Л. Тяжкое бремя содержания. Проблемы новейшей литературы США / под ред. К. А. Шаховой. Киев : Вища школа, 1981. С. 5–43.
 24. Радевич-Винницький Я. Ідентичність і її мовний компонент у неодномовному суспільстві: українські реалії. Мова і суспільство. 2012. Вип. 2. С. 101–113.
 25. РикерП. Память, история, забвение / пер. c фр. Москва : Издательство гуманитарной литературы, 2004. 728 с.
 26. Римаренко С. Самовизначення особи, нації, держави (етнополітологічний аналіз). [Монографія]. Київ : Юридична книга, 1999. 542 с.
 27. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / пер. з англ. Київ : Основи, 1997. 838 с.
 28. СемененкоИ. С. Метаморфозы европейской идентичности. Полис. 2008. № 3. С. 80–96.
 29. СерльДж. Конструирование социальной реальности. Москва : Смысл, 2002. 145 с.
 30. Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави. Вісник НАДУ. 2004. № 2. С. 369–374.
 31. Скринник М. Пантелеймон Куліш як речник консервативної духовної традиції в Україні. Сучасність. 2001. № 5. С. 87–99.
 32. Сміт Е. Д. Національна ідентичність / пер. з англ. П. Таращука. Київ : Основи, 1994. 224 с.
 33. Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз). Київ : Основи, 1998. 386 с.
 34. Ткаченко В. Україна: навчитися жити разом. День. 2010. № 231. 16 грудня.
 35. Українці на теренах нинішньої Росії. Куди вони поділися? URL : https://www.radiosvoboda.org/a/28829946.html.
 36. Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності). Львів : Місіонер, 2000. 184 с.
 37. Франко І. Поза межами можливого. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Київ : Наукова думка, 1986. Т. 45. Філософські праці. 574 с.
 38. ФроммЭ. Бегство от свободы. Москва : Флинта ; Московский психолого-социальный институт : Прогресс, 2006. 248 с.
 39. ФроммЭ. Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь или Быть? / пер. с англ. Киев : Ника-Центр, 1998. 400 с.
 40. ЯковецЮ. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. Москва : Экономика, 2003. 441 с.
 41. Horovitz Donald L. Ethnic Identity. Ethnicity: Theory and Experience / еd. by N. Glazer, D. Moynihan. Cambridge (Mass.) : Cambridge University Press, 1975. Р. 114–120.