Повернутись до журналу2019 рiк №4

Семантичні паралелі в символіці бобових, злакових та заліза в уявленнях давніх слов'ян і сучасних східнослов'янських народів

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Тупчієнко Микола
Стор.:
36-43
УДК:
2-137:(58+549.261)(=16)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.03.036
Бібліографічний опис:
Тупчієнко, М. (2019) Семантичні паралелі в символіці бобових, злакових та заліза в уявленнях давніх слов’ян і сучасних східнослов’янських народів. Народна творчість та етнологія, 3 (379), 36–43.

Автор

Тупчієнко Микола

кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету

 

Семантичні паралелі в символіці бобових, злакових та заліза в уявленнях давніх слов'ян і сучасних східнослов'янських народів

 

Анотація

Автор статті на основі залучення етнографічних, археологічних та лінгвістичних матеріалів намагається виявити паралелі в символіці заліза та сільськогосподарських культур (бобових та злакових), відшукати механізми виникнення цих паралелей, а також розкрити механізми впливу агарних та кулінарних технологій на металургійні в процесі формування однієї із складових семантичного поля заліза та виробів із нього.

 

Ключові слова

символіка, кулінарний код, металургійний код, міф, горох, злакові, залізо, світове дерево, основний міф.

 

Список використаних джерел

 1. Афанасьєв А. Ф. Поэтические возрения славян на природу : в 3 т. Москва : Индрик, 1994. Т. 2.
 2. Балушок В. Перероджуюча семантика удару в фольклорі і ритуалах. Регрес і регенерація в народному мистецтві. Київ, 1998. С. 79–85.
 3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренесанса. 2‑е изд. Москва : Художественная литература, 1990. 543 с.
 4. Берндт Р. М. Мир первых австралийцев. Москва : Наука, 1981. 447 с.
 5. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ : Довіра, 1992.
 6. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис : у 2 т. Київ : Оберіг, 1991. Т. 1.
 7. Де живе жар-птиця. (Записи І. Гуріна). Київ : Веселка, 1991.
 8. Иванов В. В. Разыскания в области славянских древностей. Москва : Наука, 1974.
 9. Калевала. Москва : Художественная литература, 1977.
 10. Колчин Б. А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. Материалы и исследования по археологии СССР. Москва : АН СССР, 1953. Вып. 32.
 11. Костомаров М. И. Об историческом значении русской народной поэзии. Слов’янська міфологія. Київ : Либідь, 1994. С. 44–200.
 12. Круглый год : русский земледельческий календар / сост., вступ. статья и примеч. в тексте А. Ф. Некрыловой ; ил. Е. М. Белоусовой. Москва : Правда, 1991. 493 с.
 13. Младшая Эдда. Ленинград : Наука, 1970.
 14. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. 2‑е изд. Москва : Наука, 1994. 607 с.
 15. Сказки адыгских народов / сост., вступ. статья и примеч. А. И. Алиевой. Москва : Наука ; Главная редакция восточной литературы, 1978. 406 с.
 16. Слово о полку Ігореве. Москва : Художественная литература, 1987.
 17. Трубачёв О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. Москва : Наука, 1966. 450 с.
 18. Тупчієнко М. П. До питання про паралелі в символіці крові та залізної руди в уявленнях та обрядах східних слов’ян (переважно на матеріалах України). Наукові праці національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Київ, 2006. Вип. 16. С. 365–380.
 19. Тупчієнко М. П. До питання про семантику метеоритів в контексті проблеми символіки сировини в залізоробному виробництві. Матерiали до української етнології : матеріали конференцій, наукових та польових етнологічних досліджень. Київ, 2003. Вип. 3 (6). С. 115–126.
 20. Тупчієнко М. П. Сільське ковальство та народні уявлення про залізо на Кіровоградщині. Народна творчість та етнографія. 2008. № 1. С. 91–97.
 21. Черных Е. Н. Древний металл и символы. Советская археология. 1991. № 1. С. 162–166.
 22. Шрамко Б. А. К вопросу о технике земледелия у племен скифского времени в Восточной Европе. Советская археология. 1961. № 1. С. 73–86.
 23. Шрамко Б. А. Орудия скифской эпохи для обработки железа. Советская археология. 1969. № 3. С. 53–76.
 24. Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисловие и коммент. Н. К. Гарбовского. Москва : Изд-во МГУ, 1994. 144 с.
 25. Юнг К. Г. Архетип и символ. Москва : RENAISSANCE, 1991. 304 c.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ