Повернутись до журналу2019 рiк №5

Взуття в українській традиційній культурі

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Сушко Валентина
Стор.:
48-55
УДК:
685.34:39(=161.2)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.04.048
Бібліографічний опис:
Сушко, В. (2019) Взуття в українській традиційній культурі. Народна творчість та етнологія, 4 (380), 48–55.

Автор

Сушко Валентина    
кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії і історії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв

 

Взуття в українській традиційній культурі

 

Анотація

Взуття є важливою складовою костюма. Однак можлива відсутність його в костюмі спричинила відповідне ставлення до взуття, яке склалося і в народній культурі, і у вітчизняній науці.

Підставою для написання статті стали колекції взуття музеїв України, пам’ятки образотворчого мистецтва та фото- й кіноматеріали. Дослідження обраної тематики в українській етнології велося за двома напрямами: у рамках студій ремісництва та вивчення національного костюма.

Взуття можна розподілити на таке, що захищає лише підошву («босоніжки»); таке, що прикриває ступню («постоли», «лапті», «чуні»); таке, що прикриває ступню та ногу до коліна («черевики», «кóти», «чобітки» та «чоботи», «ботинки», «ботильони», «бурки»); таке, що закриває ступню та ногу вище коліна («чоботи»).

Шевство не сприймалося як сакральне ремесло, однак було значущим; і це значення спричинилося до «оспівування» чоботарства та його витворів, а дорожнеча взуття зумовила використання його як атрибута сімейної обрядовості українців та соціального маркера. У поховальній обрядовості воно відіграє певну світоглядну роль.

Взуття змінювалося відповідно до естетичних смаків та матеріального стану населення, особливо під час воєн. Тому впродовж ХХ ст. відбувалися оказіональні повернення до архаїчніших його форм.

Взуття, окрім суто функціонального значення, є знаком статусності, характерною рисою станової належності людини. Взуття виконувало роль соціального маркера, підкреслюючи соціальний стан власника.

Ставлення громади до шевського ремесла та особи шевця визначалося необхідністю задовольняти потреби населення у взутті: не маючи статусу «знаючої» людини, чоботар сприймався поважною, заможною особою.

 

Ключові слова

українська традиційна культура, обрядовість, світогляд, костюм, взуття, чоботи, черевики.

 

Список використаних джерел

 1. Астахова О. В., Крупа Т. М., Сушко В. А. Свята та побут Слобожанщини : альбом. 2-ге вид. Харків : Колорит, 2008. 143 с.; іл.
 2. Багалій Д. І. Історія Слобідської України : монографія. Харків : Основа, 1990. 256 с. : іл.
 3. Білецька В. Чинбарське та кушнірське ремесло в Богодухові на Харківщині. Харків : Харківська науково-дослідна кафедра історії укр. літ., 1926. 198 с.
 4. Васіна З. О. Український літопис вбрання : [книга-альбом]. Київ : Мистецтво, 2006. Т. 2 : ХІІІ – початок ХХ ст. Науково-художні реконструкції. 448 с.
 5. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології : розвідка. Київ : Мистецтво, 1995. 336 с.
 6. Воропай О. Звичаї нашого народу : Етнографічний нарис. Харків : Фоліо, 2004. 508 с.
 7. Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). Львів, 2017. 592 с.
 8. Горинь Г. Й. З історії шевства на Україні. Народна творчість та етнографія. 1981. № 6. С. 54–58.
 9. Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / пер. с нем. К. Д. Цивиной ; примеч. Т. А. Бернштам, Т. В. Станюкович, К. В. Чистова ; послесл. К. В. Чистова. Москва : Наука ; Главная редакция восточной литературы, 1991. 511 с. : ил.
 10. Камінська Н. М., Нікуленко С. І. Костюм в Україні від епохи Київської Русі до ХХІ століття : навчальний посібник. Харків : Золоті сторінки, 2004. 208 с.
 11. Коваль О. В., Коваль Т. П. Вбрання українців Слобожанщини ХХ століття: за матеріалами народного художнього фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Нововодолазького БДЮТ / за заг. ред. В. А. Сушко. Харків : Тім Пабліш Груп, 2017. 100 с., іл.
 12. Маслов М. П. Кустарна шкіряно-взуттєва промисловість України у другій половині ХІХ – першій третині ХХ сторіччя. URL : http://www.uk.x-pdf.ru/.
 13. Матейко К. І. Український народний одяг. Київ : Наукова думка, 1977. 224 с.
 14. Муравський шлях – 97 : Матеріали фольклорно-етнографічної експедиції «Муравський шлях–97» (по селах Богодухівського, Валківського, Краснокутського та Нововодолазького районів) / упоряд. Красиков М. М., Олійник Н. П., Осадча В. М., Семенова М. О. Харків : ХДІК, 1998. 360 с.
 15. Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. Київ : Либідь, 1996. 176 с ; іл.
 16. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР, Археограф. Комісія та ін. ; упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій ; редкол. П. С. Сохань (відп. ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1991. 220, /3/ с., [24] л. іл. : іл.
 17. Пономар Л. Г. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ – середини ХХ століть. Історико-етнографічний атлас. Словник. Київ : Бизнесполиграф, 2015. 268 с : іл.
 18. Сумцов М. Ф. Слобожане : Історико-етнографічна розвідка. Харків : Акта, 2002. 282 с.
 19. Сушко В. А. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини ХІХ–ХХІ ст. : монографія. Харків : СПДФО Бровін О. В., 2012. 236 с.
 20. Традиційне народне вбрання Харківщини : альбом / упоряд. Г. В. Лук’янець. Харків : Точка, 2018.
 21. Україна й українці: типажі, краєвиди, побут: Книга листівок : набір з 30 подарунково-поштових листівок із фондів УЦНК «Музей Івана Гончара». Київ,
  2009.
 22. Українська література XVII ст. Синкрет. Писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика /
  упоряд., приміт. і вступ. стаття В. І. Крекотня ; ред. тому О. В. Мишанич. Київ : Наук. думка, 1987. 608 с.
 23. Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / Пономарьов А., Артюх Л., Косміна Т. та ін. Київ : Либідь, 1994. 256 с. ; іл.
 24. Українське народне мистецтво. Вбрання. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. 327 с.
 25. Український живопис. Сто вибраних творів : альбом / Авт.-упоряд. Ю. В. Беличко. Київ : Мистецтво, 1988. 191 с. : іл.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ