Повернутись до журналу2019 рiк №5

Погляд крізь сторіччя: етнографічні студії в селі Оскіл на Харківщині

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Іванчишен Віталій
Стор.:
67-94
УДК:
39:334.712/.713(=161.2)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.04.067
Бібліографічний опис:
Іванчишен, В. (2019) Погляд крізь сторіччя: етнографічні студії в селі Оскіл на Харківщині. Народна творчість та етнологія, 4 (380), 67–94.

Автор

Іванчишен Віталій – кандидат історичних наук, етнолог, краєзнавець

 

Погляд крізь сторіччя: етнографічні студії в селі Оскіл на Харківщині

 

Анотація

До наукового обігу вводяться архівні етнографічні матеріали, що стосуються етнокультури мешканців с. Оскіл Ізюмського району Харківської області, які були записані наприкінці 1920‑х років і у 2017 році. Це стосується архівної одиниці збереження ф. 1 «Етнографічна комісія» під номером 365 «Червоно-Оскілька артіль на Ізюмщині», у якій зібрано унікальні етнографічні відомості з царини етнокультури слобідських українців.

Експедиція здійснювалася науковими співробітниками Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України на теренах Слобідського краю, переважно Харківщини, упродовж жовтня 2017 року. З огляду на матеріали архівної справи 1920‑х років, доцільним видалось обрання с. Оскіл на Ізюмщині для сучасного дослідження та компаративного аналізу результатів. Крім того, вказаний населений пункт є одним з найбільш населених у цьому районі, що підсилило актуальність вивчення, адже уможливило чисельність респондентів різної вікової категорії. Опираючись на завдання зазначеного експедиційного виїзду, виникла необхідність повторного (на основі запитальників 1920‑х рр.) сучасного опитування мешканців с. Оскіл з метою виявлення тенденцій переривання / тяглості історичної пам’яті жителів населеного пункту, збереження етнокультурних явищ та окреслення рис етнографічних реалій, які трансформувались чи виникали упродовж ХХ – на початку ХХІ ст.

На прикладі різних царин традиційної культури показано історичну спадкоємність основних її маркерів. Зокрема, це стосується зрізів господарсько-виробничої культури, ремесел та промислів, народної архітектури, етномедицини, поминально-поховальної обрядовості та ін.

Таким чином, обидва етнографічні матеріали є яскравими відбитками етнокультурної спадщини українців с. Оскіл на Ізюмщині. Хоча вони записані з інтервалом майже в сто років, можна констатувати історичну тяглість збереження народної пам’яті щодо подій минулого століття, маркерів матеріальної та духовної культури слобожан.

 

Ключові слова

 с. Оскіл (с. Червоний Оскіл), архівні етнографічні матеріали.

 

Список використаних джерел

  1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ НАН України), ф. 1‑дод. Етнографічна комісія, од. зб. 365. Ізюмський краєвий музей. «Червоно-Оскілька артіль на Ізюмщині». Відповіді на програм про городництво, пережитки старих форм рільництва, городництво, кіт, прикмети та повір’я, сіянки та замовляння. 1927, 1930 р. Машинопис. 15 арк.
  2. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Експедиції, од. зб. 884, 106 арк.
  3. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 7. Господарські заняття, промисли та ремесла / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017. 496 с.
  4. Бех М., Іванчишен В., Сауляк Б. Господарська культура Південно-Східної Слобожанщини в динаміці історичного розвитку протягом ХХ – на початку ХХІ століття. Народна творчість та етнологія. 2017. № 5.
    С. 78–83.
  5. Юрченко В. Народні звичаї на ярмарках Слобідської України. Народна творчість та етнологія. 2017. № 5. С. 84–85.
  6. Ярова А. Традиційна житлова архітектура Харківщини. Народна творчість та етнологія. 2017. № 5. С. 86–88.
© ІМФЕ