Повернутись до журналу2020 рiк №4

Міфологема подорожі в локативних конструкціях лікувальних текстів українців

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Темченко Андрій
Стор.:
45-62
УДК:
398.3(=161.2)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2020.03.045
Бібліографічний опис:
Темченко, А. (2020) Міфологема подорожі в локативних конструкціях лікувальних текстів українців. Народна творчість та етнологія, 3 (385), 45–62.

Автор

Темченко Андрій

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3999-9459

 

Міфологема подорожі в локативних конструкціях лікувальних текстів українців

 

Анотація

У статті досліджено семантику обрядового руху, який здійснює міфологічний персонаж. Мета публікації полягає у висвітленні окремих аспектів обрядового руху, описи якого фіксується в локативних конструкціях лікувальних текстів. Методи дослідження мають міждисциплінарний характер і стосуються суміжних гуманітарних галузей – етнології, фольклористики, лінгвістики та філософії.

У лікувальних текстах продукуються два види обрядового руху – доцентровий і відцентровий. Доцентрові текстові конструкції реалізують ідею впорядкування неконтрольованих рухів, наслідком яких є розбалансування тілесної структури. Відповідні мотиви пов’язані із символікою небесних тіл і дублюють їхній рух, ніби запускаючи механізм життя. Відцентровий рух також є необхідною умовою магічного лікування, доцільність якого реалізується в мотивах звільнення від стану спазматичного заціпеніння. Розбалансування тілесної закляклості здійснюється шляхом виконання магічних операцій з міфічними об’єктами, що символізують стан абсолютної статики. У такій ситуації аналогом недужого є лише ті об’єкти, які за своїми характеристиками протиставляються здоровому й міцному тілу, утворюючи дуальні пари з маркуванням + / –. Характерною ознакою відцентрового руху є його описовість, яка презентується як подорож сакрального покровителя. На відміну від казкових сюжетів, у лікувальних текстах описи подорожі є стислими і складаються з лаконічних слів-маркерів, що позначають її головні етапи. Знаковими етапами цієї подорожі є ріка / межа; міст / переправа; гора, скеля /центр світу; дерево / вісь світу; знаковими персонажами є тотемні істоти (пес, баран, кінь) і християнські святі. Окреме місце займають тексти, де згадується «острів мертвих», що активується в мотивах зупинки кровотечі.

 

Ключові слова

міф, простір, лікувальний текст, подорож, доцентровий / відцентровий рух, тотем, поховальні обряди, казка.

 

Список використаних джерел

 1. Афанасьєв А. Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. Москва : Индрик, 1996. 640 с.
 2. Былины : в 2 т. Москва : Художественная литература, 1958. Т. 1. 563 с.
 3. Бхаттачарья С. К. К вопросу о культе деревьев в Индии. Советская этнография. 1980. № 5. С. 129135.
 4. Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. Москва : Наука, 1978. 240 с.
 5. Виклади давньослов’янських легенд, або Міфологія. Київ : Довіра, 1991. 94 с.
 6. Гура А. В. Волк. Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. Москва : Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 411418.
 7. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический период. Москва : Наука, 1992. Вып. 19. 254 с.
 8. Жуйкова М. Происхождение выражения туда и дорога! И славянские народные представления о двух видах смерти. Зеленинские чтения. Антропологический Форум. 2004. № 1. С. 267276.
 9. Зоряна вода (таємниці поліських знахарів). Луцьк : Надстир’я, 1993. 24 с.
 10. Иванов И. Культ Перуна у южных славян. Санкт-Петербург : Ладога-100, 2005. 48 с.
 11. Кассирер Э. Философия символических форм. Москва ; Санкт-Петербург : Университетская книга, 2002. Т. 2. 280 с.
 12. Корнієнко Г. Замовляння. Родовід. 1991. № 2. С. 813.
 13. Костомаров Н. Славянская мифология. Исторические монографии и исследования. Москва : Чарли, 1995. 688 с.
 14. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян / сост. А. А. Тахо-Годи. Москва : Мысль, 1996. 975 с.
 15. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. Москва : Владос, 1996. 416 с.
 16. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И. И. Срезневского. Издание отделения русского языка и словесности Императорской академии наук : в 3 т. Санкт-Петербург : Типография Императорской академии наук, 18931903. 1893. Т. 1. 1420, [49] с.
 17. Полесские заговоры (в записях 19701990-х гг.). Москва : Индрик, 2003. 752 с.
 18. Полное собрание русских летописей. III. Ипатьевская летопись. Санкт-Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1843. 377 с.
 19. Попович М. Нарис історії культури України. Київ : АртЕк, 1998. 728 с.
 20. Потебня А. А. Слово и миф. Москва : Правда, 1989. 624 с.
 21. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Санкт-Петербург : Издательство С.‑Петербургского университета, 1996. 366 с.
 22. Рецепти народної медицини, замовляння від хвороби (записані Я. П. Новицьким, П. С. Єфименком, В. П. Милорадовичем). Українські чари. Київ : Либідь, 1992. С. 3295.
 23. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. Москва : Наука, 1988. 784 с.
 24. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Москва : Наука, 1994. 608 с.
 25. Романова О., Тупчієнко М. Лихоманки – представниці лісової демонології в традиційних віруваннях українців (східноєвропейський контекст). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2019. № 40. С. 165175.
 26. Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым : в 6 вып. Вып. 16. Санкт-Петербург : Типография Министерства путей сообщения (А. Бенке), 18891899. Вып. 6. Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. С 233‑я рисунками в тексте. 1899. 186 с., VIII с. с илл.
 27. Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киевская старина. 1889. Т. ХХVІІ. Ноябрь. С. 280327.
 28. Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. Киевская старина. 1890. Т. ХХХ. Июль. С. 5987.
 29. Сумцов Н. Ф. Пожелания и проклятия (преимущественно малорусские). Харьков : Типография Губернского Правления, 1896. 26 с. URL : http://lib.panikarolinka.ru/books/tales/sumz01.pdf (дата звернення: 10.08.2019).
 30. Таємна сила слова (заговори, замовляння, заклинання). Київ : Т‑во «Знання» України, 1992. 32 с.
 31. Темченко А. І. Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов’ян (на матеріалі замовлянь). Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». Черкаси, 2017. № 4. С. 4250.
 32. Темченко А. І. Семантика просторово-тілесних розташувань. Український селянин. 2010. № 12. С. 117119.
 33. Темченко А .І. Символічні аспекти подорожі в лікувальних ритуальних текстах українців. Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». Черкаси, 2003. Вип. 50. С. 122127.
 34. Темченко А. Центр і периферія: динаміка творення обрядового простору. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Київ : Інститут історії України НАН України, 20112012. Вип. 6. С. 260268.
 35. Титаренко Л. І. Чигиринськими шляхами: фото-путівник. Черкаси : Вертикаль, 2007. 104 с.
 36. Топоров В. Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров). Труды по знаковым системам, ІV. Тарту : Тартуский гос. ун‑т, 1969. С. 943.
 37. Топоров В. Н. Пространство и текст. Текст: семантика и структура. Москва : Наука, 1983. С. 227284.
 38. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. Москва : Наука, 1991. 272 с.
 39. Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). Москва : Издательство Московского университета, 1982. 245 с.
 40. Фаминцын А. С. Божества древних славян. Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. 365 с.
 41. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. Москва : Прогресс, 19861987. Т. 1 (А–Д). 1986. 576 с.
 42. Флоренский П. Оправдание космоса. Санкт-Петербург : РХГИ, 1994. 224 с.
 43. Чубинський П. П. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : в 2 т. Київ : Мистецтво, 1995. Т. 1. 224 с.
 44. Шевченко С. Приказки, легенди, народний календар, прислів’я, замовляння, вірування, огородництво, повір’я, звичаї, свято Івана Купала. Записували учні, вчителі Кіровоградської обл. 19131921 рр. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтво­знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 1‑5. Од. зб. 388. 301 арк.
 45. Щепанская Т. В. Собака – проводник на грани миров. Этнографическое обозрение. 1993. № 3. С. 7179.
 46. Derksen R. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden; Boston : Brill, 2008. 726 р. URL : https://www.bulgari-istoria-2010.com/Rechnici/SlavED.pdf (дата звернення: 22.03.2020).
 47. Ķencis T. The latvian mythological space in scholarly time. Archaeologiсa Baltica. 15. Р. 144157.
 48. Isambert F.-A. Lévi-Strauss, Claude. Mythologi­ques. Le cru et le cuit. [compte-rendu]. Revue française de sociologie. Année 1965. 63. Р. 392394. URL: https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1965_num_6_3_6457 (дата звернення: 22.03.2020).

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ