Folk Art and Ethnology
№4-5 (2009 year )

Content

Field ethnographic researches

Gavryliuk Natalia, Boriak Olena, Vasianovych Oleksandr, Mykytchuk Sergiy, Sirenko Sergiy, Chybyrak Svitlana
p.: 93-99
© ІМФЕ