Folk Art and Ethnology
№4 (2012 year )

Content

From the Field Researches

Bidnoshyya Yurii, Bondarenko Halyna, Buyskykh Yuliya, Vasianovych Oleksandr, Velychko Tetiana, Makhovska Svitlana, Taran Olena, Chaplyk Kateryna
p.: 65-75

From the Museum Collections and Archives

© ІМФЕ