Про журнал

Засновники: Національна академія наук України та Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Видавець: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Рік заснування: 24.12.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 17404-6174Р від 24.12.2010 р.

Наказом МОН України збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (Наказ МОН України від 21.11.2013 р. № 1609; Наказом МОН України від 15.01.2018 р. № 32 продовжено до 13.03.2020 р. з присвоєнням категорії «В»).

Історія видання: Започаткований 1925 р. Етнографічною комісією ВУАН під назвою «Етнографічний вісник» (1925–1932), «Український фольклор» (1937–39), потім – «Народна творчість» (1939 –1941). Від 1957 до 2010 рр. (включно) – «Народна творчість та етнографія», з 2011 р. журнал зареєстрований під назвою «Народна творчість та етнологія».

Проблематика: У журналі висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Видання містить ілюстрований матеріал.

ISSN 2664-4282

Галузь науки: історичні

Науковий журнал індексується в базах даних:

Періодичність: 6 номерів на рік

Мова видання: українська, англійська (в окремих випадках – польська, білоруська, угорська, болгарська – на розгляд редколегії)

Головний редактор: Скрипник Ганна Аркадіївна – академік НАН України, доктор історичних наук, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Заступник головного редактора: Іваницький Анатолій Іванович – член-кореспондент НАН України, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Відповідальний секретар: Бондаренко Галина Борисівна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Редактор-координатор: Щербак Олена Миколаївна

Редакційна колегія:

 • Артюх Лідія Федорівна – кандидат історичних наук;
 • Балушок Василь Григорович – кандидат історичних наук;
 • Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу “Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів”;
 • Вахніна Леся Костянтинівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Глушко Михайло Степанович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Грица Софія Йосипівна – доктор мистецтвознавства, професор;
 • Дзюба Іван Михайлович – радник Президії НАН України, академік НАН України;
 • Кожухар Віктор Григорович – доктор історії, член групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова;
 • Кожухар Катерина Сергіївна – доктор педагогіки, член групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова;
 • Кушнір В’ячеслав Григорович – доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та філософії, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова МОН України;
 • Микитенко Оксана Олегівна – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Мушинка Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор (Словаччина);
 • Мушкетик Леся Георгіївна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Руда Тетяна Петрівна – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Семенюк Григорій Фокович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Сополига Мирослав Дмитрович – доктор історичних наук, професор (Словаччина).

Адреса редакції: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 4, 4-й пов., Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Тел.: (044) 278-34-54

Е-mail: redaktsiia@etnolog.org.ua