Науковий журнал «Народна творчість та етнологія»

Scientific journal «Narodna tvorčìstʹ ta etnologìâ»

Scientific journal "Folk art and ethnology"

 

Засновники: Національна академія наук України та Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Видавець: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Рік заснування: 24.12.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 17404-6174Р від 24.12.2010 р.

Історія видання: Започаткований 1925 р. Етнографічною комісією ВУАН під назвою «Етнографічний вісник» (1925–1932), «Український фольклор» (1937–39), потім – «Народна творчість» (1939 –1941). Від 1957 до 2010 рр. (включно) – «Народна творчість та етнографія», з 2011 р. журнал зареєстрований під назвою «Народна творчість та етнологія».

Проблематика: У журналі висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Видання містить ілюстрований матеріал.

ISSN: 2664-4282

E-ISSN: 2786-6181

DOI журналу: https://doi.org/10.15407/nte

Галузь науки: історичні (спеціальність 032), культурологія (спеціальність 034), філологічні (спеціальність 035)

Категорiя: «Б» (Наказ МОН № 886 від 02.07.2020 р.)

Періодичне видання включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (спеціальність 032), культурології (спеціальність 034), філологічних наук (спеціальність 035).

Науковий журнал індексується в базах даних:
        

          

Періодичність: 4 номери на рік

Мова видання: українська, польська, македонська, англійська

Головний редактор: Великочий Володимир Степанович – доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6926-1474

Голова науково-видавничої ради: Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726

Адреса редакції: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 4, 4-й пов., Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Тел.: (044) 278-34-54

Е-mail: redaktsiia.imfe@gmail.com


The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ