Вiдомостi для авторiв

Оформлення

Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище, шрифтом Times New Roman, кеглем 14 (малюнки, таблиці також кеглем 14) з інтервалом 1,5, без переносів. Сторінки обов’язково мають бути пронумеровані (унизу сторінки, праворуч).

Розміри полів:

 • ліве – 30 мм;
 • праве – 15 мм;
 • верхнє – 20 мм;
 • нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково подаються:

 • інформація про автора / авторів українською та англійською мовами: прізвище та ім’я (повністю); вчений ступінь (якщо є); посада та місце роботи; телефон; електронна адреса; ORCID ID;
 • розгорнуті анотації українською та англійською мовами, обсягом не менше ніж 1800 знаків кожна;
 • ключові слова українською та англійською мовами;
 • список літератури, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ 3582:2013. У разі наявності в джерелах ідентифікатора DOI його слід обов’язково зазначити.
 • References (Увага! Позиції зі списку літератури подаються в тій самій послідовності; кириличні джерела – у перекладі англійською мовою, наведені латиницею – без змін).

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинного правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст, правильність написання власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та висновки відповідальність несе автор / автори. Ілюстрації до статей мають бути подані окремими файлами у форматі .jpg /.jpeg або .tif / .tiff роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.

Структура статті

 • Вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи;
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Процедура рецензування та редакційна етика

Процедуру незалежного рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції журналу. Рецензенти – вчені, які здійснюють дослідження за спеціальністю. Оцінюється якість дослідження, оригінальність, новизна, відповідність структури статті зазначеним вимогам.

Ні автору, ні рецензентам не надається інформація один про одного. Надіслану статтю редакція відправляє (без імені автора) двом вибраним рецензентам, які є експертами в цій галузі.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Члени редакції не розголошують інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку недостовірності або фальсифікації матеріалів.

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та правилам чинного правопису. Відповідальність за дотримання авторських прав, достовірність поданої у статті інформації, зміст, правильність написання власних назв (прізвища, імена, географічні назви, назви закладів тощо) та висновків – несе автор (автори).

Рецензенти надсилають рецензії до редакції, на підставі яких редакційна колегія приймає остаточне рішення про допущення публікації до друку.

У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернута автору (авторам) на доопрацювання.

 

ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ:
списків «Джерела та література» і «References» (для Scopus, Web of Science та інших зарубіжних баз даних)

Список «Джерела та література», який передує «References», повинен містити кириличні джерела, описані за правилами стандарту, що діє в Україні, - ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Джерела англійською мовою в обох списках мають бути описані за міжнародними правилами, приклади до яких наведено нижче.

«References» (для Scopus, Web of Science та інших зарубіжних баз даних (БД)) необхідно подавати окремим блоком. У ньому мають бути представлені ВСІ джерела, подані в основному списку джерел та літератури (незалежно від мови оригіналу). Тобто до статті додаються 2 списки: «Джерела та література» (основний список літератури) та «References» (список для міжнародних БД, де кириличні джерела подаються за наведеними нижче зразками, тоді як джерела латинкою дублюються зі списку «Джерела та література»).

Нижче подано схеми для опису джерел кирилицею (за різними типами матеріалів), наведено приклади. Для джерел, які наводяться англійською мовою, використовуються ті ж схеми.

В опис джерела необхідно вносити всіх авторів, не скорочуючи їх до трьох, як це рекомендовано поточними державними стандартами.

 

Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References»

Статті в періодичних виданнях

Автор(и). Переклад назви статті англійською мовою. Назва періодичного видання, рік видання, випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.) [in Ukrainian].

Skrypnyk, Hanna. Ethnological and National-Identification Visions of Khvedir Vovk: On the Occasion of His 170th Birthday Anniversary. Folk Art and Ethnology, 2017, no. 6 (370), pp. 5–18 [in Ukrainian].

Книги

Автор(и). Переклад назви книги англійською мовою. Місто: Видавництво, рік видання, сторінки (pp.) [in Ukrainian].

Bondarenko, Halyna. Ukrainian Etnhoculture in Context of Globalization Challenges. [Editor-in-Chief Hanna Skrypnyk]. Kyiv: M. Rylskyi IASFE, NAS of Ukraine, 2014, 226 pp. [in Ukrainian].

Частини книг (розділи, статті)

Автор(и). Переклад назви частини книги (розділу, статті) англійською мовою. Переклад назви книжки англійською мовою. Місто: Видавництво, рік видання, сторінки (pp.) [in Ukrainian].

BORYSENKO, Valentyna. Problems of Ethnographic Study on the Ukrainians of Kholmshchyna and Pidliashshia. In: Valentyna BORYSENKO, ed.-in-chief, Kholmshchyna and Pidliashshia: A Historical and Ethnographic Study. Kyiv: Rodovid, 1997, pp. 9–22 [in Ukrainian].

STUDENETS, Natalia. Tradition of Home Wall Painting in the Sociocultural Space of Modern Ukraine. In: Tetiana KARA-VASYLYEVA, ed.-in-chief, Modern Ukrainian Decorative Arts: Preservation of National Originality in the Conditions of Globalization: A Monograph. Kyiv: M. Rylskyi IASFE, NAS of Ukraine, 2019, pp. 133–145 [in Ukrainian].

Статті в електронному періодичному виданні

Автор(и). Переклад назви статті англійською мовою. Переклад назви періодичного видання англійською мовою, місце видання, рік видання, випуск (vol.), номер (no.), сторінки (pp.) (online). Available from: (електронна адреса статті) (accessed (дата відвідання сайту)) [in Ukrainian].

HorodnIa, Nataliia. Global history, world history and globalization. European Historical Studies, Kyiv, 2019, no. 14, pp. 58–72 (online). Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eis_2019_14_7 (accessed 10 January 2020) [in Ukrainian].

Статті у збірнику доповідей конференції

Автор(и). Переклад назви статті англійською мовою. Proceedings of the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (редактори, редколегія, якщо є)). Місто видання: Видавництво, рік видання, сторінки (pp.) [in Ukrainian].

SILETSKYI, Yuriy. Stereotype of Hebrews within Conventional Ukrainian Worldview. In: Viktor DAVYDIUK, ed., Breathing New Life into Perennial Traditions: A Traditional Ukrainian Culture within Modern Art and Mode of Life. Proceedings of the International Scientific Conference within the framework of the Vth International Ukrainian Folklore Fest «Berehynia». Lutsk: Tverdynia, 2007, pp. 239–245 [in Ukrainian].

Дисертації

Автор(и). Переклад назви дисертації англійською мовою. Ph.D Thesis...: speciality… (назва галузі). Місто: Видавництво, рік видання, сторінки (pp.) [in Ukrainian].

DUDAR, Olena. Musical Folklore of Khmelnytskyi Podillia. Ethnomusicological and Ethnosociological Aspects of the Research. Ph.D. in Art Studies thesis: speciality 17.00.03 (Musical Art). Kyiv: Maksym Rylskyi IASFE., 268 pp. [in Ukrainian].

Автореферати дисертацій

Автор(и). Переклад назви автореферату дисертації англійською мовою. An author’s abstract of Ph.D. thesis: speciality… (назва галузі). Місто: Видавництво, рік видання, сторінки (pp.) [in Ukrainian].

HANUS, Dzvenyslava. A Child within the System of Folk Beliefs and Rituals of the Ukrainian-Polish Borderland Populace. An author’s abstract of Ph.D. thesis in History: speciality 07.00.05 (Ethnology). Kyiv: NASU IASFE, 2015, 24 pp. [in Ukrainian].

Статистичні збірники

Переклад назви організації англійською мовою. Переклад назви книги англійською мовою. Місто: Видавництво, рік видання, сторінки (pp.) [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. Social Indicators of Living. Kyiv: Information-Analytical Agency, 2013, 221 pp. [in Ukrainian].

Архівні документи

Назва архіву: fund (фонд), inventory (опис), unit of issue (u.i.) (одиниця зберігання), аркуш(і) (sheet(s)): Автор(и). Назва архівної одиниці зберігання. Рік, якщо є [in Ukrainian].

Archival Scientific Funds of Manuscripts and Audio-Recordings of the NASU M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology: Fund 36–3, Unit of Issue 256: HRINCHENKO, Mykola. Development of Ukrainian Music of the Post-October Period [in Ukrainian].

* * *

Зауваги

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, то на початок посилання виносять дані про нього, із зазначенням (ed. або ed.-in-chief):

SKRYPNYK, Hanna, ed.-in-chief. An Ethnographic Image of Modern Ukraine. Corpus of Expeditionary Materials of Folklore and Ethnographic Studies. NAS of Ukraine; Maksym Rylskyi IASFE. Kyiv, 2018, vol. 8: The Culture of Folk Alimentation, 496 pp., ill. [in Ukrainian].

Якщо немає даних про автора (колектив авторів) та редактора, то на початок посилання виносять слово ANON:

ANON. We Blame Russia for the Chornobyl. The Way to Victory, 1987, May 3, p. 1 [in Ukrainian].

Слово «видавництво» («Publishing House», «Publisher(s)», «Press») і подібні до нього у посиланні не вказуються, зазначається лише назва видавництва чи організації:

Artiukh, Lidiya. The Ukrainian Folk Cuisine: A Historical and Ethnographic Study. Kyiv: Scientific Thought, 1977, 135 pp. [in Ukrainian].

А не: Artiukh, Lidiya. The Ukrainian Folk Cuisine: A Historical and Ethnographic Study. Kyiv: Publishing House «Scientific Thought» (або Scientific Thought Publishers), 1977, 135 pp. [in Ukrainian].

Ілюстрації

Ілюстрації (світлини, малюнки тощо) подають в окремому файлі у форматі .jpg /.jpeg або .tif / .tiff роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi; нотні зразки – у форматі tiff.

Підписи для ілюстрацій подають в основному файлі після тексту статті або окремим файлом.

Підпис зазвичай включає такі елементи:

 • найменування;
 • матеріал (у разі потреби);
 • датування;
 • місце розташування;
 • джерело, звідки взято ілюстрацію.

Загальний обсяг статті: 0,5 др. арк. (10-15 сторінок).

 

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ