Повернутись до журналу2019 рiк №5

Соціокультурні дослідження українсько-білоруського пограниччя: до історіографії питання

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Семенова Оксана
Стор.:
24-38
УДК:
316.7:(477+476–192.2)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.04.024
Бібліографічний опис:
Семенова, О. (2019) Соціокультурні дослідження українсько-білоруського пограниччя: до історіографії питання. Народна творчість та етнологія, 4 (380), 24–38.

Автор

Семенова Оксана     
кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства МОНУ

 

Соціокультурні дослідження українсько-білоруського пограниччя: до історіографії питання

 

Анотація

На сьогодні українсько-білоруське пограниччя постає яскравим прикладом для пізнання етнокультурних процесів та явищ. Подібність умов проживання, способів ведення господарства, традиційного життя спричинили подібність етнокультурних рис мешканців українсько-білоруського Полісся. Тому основними етнодиференціюючими чинниками постають мовні, культурні та етнічні особливості жителів пограниччя.

Опрацьовані матеріали дають можливість стверджувати про наявність широкого масиву лінгвістичних та етно­лінгвістичних досліджень українсько-білоруського порубіжжя, у яких розкриваються особливості українських та біло­руських говірок. Авторка розглянула діалектологічні дослідження Полісся, зокрема, колективні праці українських, білоруських та російських науковців, а також окремі видання, у яких висвітлено фонетичні, морфологічні та лексичні особливості поліських говірок. Проаналізовано низку лінгвогеографічних видань, як загальних, так і тематичних: атласи тваринницької, будівельної лексики, назв лікарських рослин, одягу, взуття тощо. Здійснено огляд лексикографічних праць, зокрема різних за тематикою словників поліських говорів.

Дослідження духовної та матеріальної культури порубіжжя присвячені фольклорним традиціям у зоні пограниччя, різним аспектам традиційно-побутової культури українців та білорусів, житлового будівництва, народної медицини, астрономії, метеорології тощо.

Окрему увагу приділено розгляду проблеми формування етнічної самосвідомості мешканців українсько-білоруського прикордоння та їх самоідентифікації. Розглянуто трактування властивих для Поліського регіону етнонімів «поліщук», «литвин», «тутешній». Зазначено, що особливістю білоруської ідентичності ХІХ–ХХ ст. є низький рівень національної свідомості як результат тривалого перебування під тиском Російської імперії та досить пізнє зародження національного руху. Сучасні дослідження засвідчують високий рівень зрусифікованості та радянізованості білоруського суспільства.

Розглянуто внесок науково-дослідних проектів та програм співробітництва між Україною та Білоруссю, зокрема діяльність Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та Інституту мистецтвознавства, етнографії та фольклору імені К. Крапіви НАН Білорусі, результатом співпраці яких стали спільні експедиції, міжнародні конференції, ґрунтовні наукові видання тощо.

 

Ключові слова

українсько-білоруське порубіжжя, поліські говірки, лінгвістичні дослідження, міжкультурна взаємо­дія, інтерференція, етнічна самоідентифікація.

 

Список використаних джерел

 1. Анисимова Л. Г. Назви верхнього одягу у поліських, волинських та подільських говірках. Дослідження з української діалектології : зб. наук. праць / редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1991. С. 126–140.
 2. Аркушин Г. Л. Мисливська лексика західнополіського говору. (Матеріали до «Лексичного атласу української мови»). Дослідження з української діалектології: зб. наук. праць / редкол.: П. Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1991. С. 181–225.
 3. Аркушин Г. Народна лексика Західного Полісся : монографія. Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2014. 236 с.
 4. Бабичева Е. Говоры Левобережнополесского порубежья (земледельческая лексика) : [региональный словарь]. Сумы : Университетская книга, 491 [1] с.
 5. Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Київ : Вища школа, 1980. 247 с.
 6. Бендин А. Белоруссы в Российской империи. К вопросу о формировании этнической идентичности (вторая половина XIX– начало ХХ века). URL : https://zapadrus.su/zaprus/istbl/345-xix-xx-43.html.
 7. Бондаренко Г. Етнокультурні паралелі в пострадянському розвитку України та Білорусі. Слов’янський світ : зб. наук. пр. Київ : МФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2010. Вип. 8. С. 194–204.
 8. Боряк О. Етнокультурні взаємодії в умовах українсько-білоруського пограниччя (на матеріалах поховально-поминальної обрядовості Чернігівського Полісся). Народна творчість та етнологія. 2013. № 2. С. 43–53.
 9. Бриняк О. Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст. Слов’янський світ : зб. наук. пр. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2013. Вип. 11. С. 160–175.
 10. Васянович О. Сучасні народні астрономічні знан­ня та вірування жителів українсько-білоруського порубіжжя. Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання : зб. наук. пр./ колектив авторів. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. С. 66–79. 
 11. Вахніна Л. Пограниччя в контексті сучасних глобалізаційних процесів. Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. пр. Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2014. С. 34–44.
 12. Верговський С. Давнє народне будівництво українського та білоруського Полісся. Народна творчість та етнографія. 1979. № 1. С. 74–80.
 13. Винокур О. М. Дослідження етнічного одягу волинського та білоруського пограниччя. Культура і сучасність : альманах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2017. № 2. С. 109–112.
 14. Ганцов В. М. Діялектичні межі на Чернігівщині. Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. Київ, 1928. С. 261–280.
 15. Григорьева Р. Языковая ситуация на российско-украинско-белорусском пограничье. Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. пр. Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2014. С. 89–99.
 16. Гримашевич Г. Поліська лексикографія. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2004. Вип. 17. С. 129–131.
 17. Гримашевич Г. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. Житомир : Північноукраїнський діалектологічний центр Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2002. 184 с.
 18. Гримашевич Г. Українсько-білоруські мовні контакти як об’єкт лінгвістичного дослідження. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2006. № 26. С. 197–199.
 19. Гриценко Г. Селяни у націотворчих процесах України і Білорусі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 березня 2016 р.). Ченстохова ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2016. С. 33–39.
 20. Громик Ю. Західне Полісся як лінгвальний феномен. Мова як фактар захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: беларуска-ўкраінскі кантэкст : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 25 мая 2017 г.) Амбасада Украіны. Мінск : Ковчег, 2017. С. 32–38.
 21. Гунчик І. Народна молитва в жанровій свідомості носіїв фольклору північно-західної України та суміжної Білорусі. Слов’янський світ : зб. наук. пр. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2012. Вип. 10. С. 115–133.
 22. Днепровский паром. Природное единство и историко-культурное взаимодействие белорусско-украинского пограничья. Материалы международной конференции. URL: https://dnieprparom.net/metodicheskie-materialy/materialy-konferentsij.html.
 23. Євтушок О. М. Атлас будівельної лексики західного Полісся. Рівне : Держ. ред.-вид. підприємство, 1993. 134 с.
 24. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології з української мови. Київ : Радянська школа, 1955. 313 с.
 25. Ігнатенко І. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах). Київ : Інтелектуальна книга, 2014. 336 с.
 26. Карский Е. Ф. Белоруссы. Введение к изучению языка и народной словесности. Варшава : тип. Варшавского учеб. округа, 1903. Т. 1. 466 с.
 27. Карский Е. Ф. К вопросу об этнографической карте белорусскаго племени. Санкт-Петербург : Типография Императорской академии наук, 1902. 16 с.
 28. Карта говорів української мови / уклав І. Матвіяс. Атлас української мови : у 3 т. Київ : Наукова думка, 1984. Т. 1. Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі. 520 с.
 29. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті / Інститут народознавства НАН України. Львів, 2002. 350 с.
 30. Клімчук Ф. Д. Гаворкі Заходняга Палесся: фанетычны нарыс. Мінск : Навука і тэхніка, 1983. 128 с.
 31. Кондратюк О. Механізми конструювання ідентичності радянського селянина у 1920–1940-х рр. на прикладі українсько-білоруського пограниччя. Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал. Спеціальний випуск : Доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаціїї історичної пам’яті». Вінниця : Донецький національний університет імені В. Стуса, 2018. С. 103–109.
 32. Кондратюк О. Механізми творення нових родинних зв’язків на українсько-білоруському Поліссі. Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання : зб. наук. пр. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. С. 167–183.
 33. Крывіцкі А. А. Дыялектологія беларускай мовы: дапам. Мінск : Выш. шк., 2003. 294 с.
 34. Куриленко В. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах. Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. 260 с.
 35. Курило О. Матеріали до української діалектології та фольклористики. Київ : Вид-во ВУАН, 1928. 135 с.
 36. Лабынцев Ю А., Щавинская Л. Л. Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья. Москва : Институт славяноведения РАН, 2009. 320 с.
 37. Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. Москва : Наука, 1968. 471 с.
 38. Лисенко П. С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. 72 с.
 39. Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак / пад рэд. Р. І. Аванесава. Мінск : Навука і тэхніка, 1968. 318 с.
 40. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. Київ : Наукова думка, 1999. 161 с.
 41. Маховська С. Л. Катастрофічний досвід двох українських погранич як предмет антропологічних студій. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». 2017. Вип. 24. С. 95–99.
 42. Мойсієнко В. Походження поліських говорів. URL:  http://eprints.zu.edu.ua/14506/1/polishgenez.pdf.
 43. Мойсієнко В. М. Фонетична система українських поліських говорів : монографія. Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. 450 с.
 44. Назарова Т. В. Лінгвістичний атлас Нижньої Прип’яті / АН УРСР, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні. Київ : Наукова думка, 1985. 135, [1] с.
 45. Недокус І. Проблеми формування білоруської національної ідентичності в дискурсі західної політичної науки. Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. 2012. Вип. 9.
 46. Несен І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.). Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. 258, [20] c.
 47. Никончук М. В. Правобережнополіські говірки в лінгвогеографічному висвітленні : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 316 с.
 48. Никончук М. В. Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся. Київ : Наукова думка, 1985. 312 с.
 49. Нікольчук І. Звичаєве право у весільному фольк­лорі українсько-білоруського пограниччя (Київська і Гомельська області). Слов’янський світ : зб. наук. пр. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2015. Вип. 14. С. 167–174.
 50. Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / отв. ред. В. К. Бондарчик. Минск : Наука и техника, 1987. 367 с.: ил.
 51. Омельковець Р. С. Атлас західнополіських назв лікарських рослин. Луцьк : Вежа, 2003. 132 с.
 52. Павлова А. Белорусская свадебная обрядность как фон для изучения белорусско-украинского пограничья. Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання : зб. наук. пр. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. С. 261–271.
 53. Павлова О. Обрядові пісні сватання й заручин Білорусько-Українського Полісся. Слов’янський світ : зб. наук. пр. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2013. Вип. 11. С. 205–211.
 54. Пастух Н. Дослідження українського фольклору в зонах етнокультурного пограниччя. StudiaMethodolo­gica. 2008. Вип. 25 : Анетропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. С. 242–245.  
 55. Пашкова Г. Етнокультурні зв’язки українців та білорусів Полісся (на матеріалах весільної обрядовості). Київ : Наукова думка, 1978. 120 с.
 56. Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. Москва : Наука, 1983. 287 с.
 57. Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Москва : Наука, 1968. 302 с.
 58. Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. Москва, 1983. 156 с.
 59. Полесье. Материальная культура / В. К. Бондарчик, И. Н. Браим, Н. И. Бураковская и др. ; АН УССР. Львовское отделение Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. Киев : Наукова, думка, 1988. 448 с. : ил.
 60. Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ – середини ХХ століть (Історико-етнографічний атлас. Словник). Київ : Бизнесполиграф, 2014. 267 с. : іл.
 61. Радзік Р. Ідентичність білорусів (з особливим врахуванням національних вимірів). Наукові записки. Серія «Культурологія». Національний університет «Острозька академія». 2010. Вип. 5. С. 91–109.
 62. Реєнт О. П. Українсько-білоруські взаємини у ХІХ – на початку ХХ ст.: період становлення. Український історичний журнал. 2008. № 1. С. 161–169.
 63. Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. 559 с.
 64. Скопненко О. І. Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний стан (історико-фонетичний нарис) / НАН України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні. Київ : Наукова думка, 2001. 174 с.
 65. Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. Москва : Наука, 1981. 275 с.
 66. Толстая С. Этнолингвистичекое изучение Полесья. 1995–2016. Обзор. Slověne = Словяне. InternationalJournalofSlavicStudies. 2017. №2. С. 686–706.
 67. У тихому болоті… URL: https://tyzhden.ua/Publication/4602.
 68. Шевчук О. Пограниччя як соціокультурне явище. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»].Серія: «Культурологія». 2010. С. 87–94.
 69. Ярмоленко М. Етносоціальні трансформації на українсько-польсько-білоруському пограниччі у 40-і роки ХХ ст. Наукові записки Інституту політичних і етносоціальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2010. Вип. 2 (46). С. 274–284.
 70. Salvatore Del Gaudio. The Overview of Studies on Ukrainian-Belarusian Transitional Dialects. Слов’янський світ : зб. наук. пр. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. Вип. 13. С. 3–19.
© ІМФЕ