Повернутись до журналу2020 рiк №4

Забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин та етнічних груп в Україні

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Борисенко Валентина
Стор.:
28-44
УДК:
304.4:323.15(477)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2020.03.028
Бібліографічний опис:
Борисенко, В. (2020). Забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин та етнічних груп в Україні. Народна творчість та етнологія, 3 (385), 28–44.

Автор

Борисенко Валентина

доктор історичних наук, професор, завідувач Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1342-2363

 

Забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин та етнічних груп в Україні

 

Анотація

У статті досліджується питання забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин та етнічних груп в Україні на засадах демократії і толерантності, доброзичливого ставлення українців до малих іноетнічних вкраплень представників різних етносів. Особлива увага приділяється забезпеченню національних меншин засобами масової інформації, виданню підручників та словників, створенню музеїв, підтримці різних культурних заходів (як-от фестивалі народної творчості), презентації національної кухні тощо. Метою роботи є чіткіше визначити кількість національних меншин та етнічних груп, показати державну турботу про збереження їхньої культурної ідентичності, прагнення до інтеграції українського суспільства. Методологічну основу становлять принципи історизму та об’єктивності; застосовано статистичний, історико-порівняльний методи та етнографічне спостереження, метод польового дослідження, що активно використовується в культурологічній практиці. Наукова новизна полягає в розкритті справжньої картини співжиття різних етнічних груп та толерантне ставлення до людей різного віросповідання, національної належності. Спростовуються політичні спекуляції щодо міжетнічних процесів на території України. Здійснено уточнення понятійного апарату щодо класифікації іноетнічних груп в Україні. Висновки мають кілька важливих акцентів щодо державної політики до етнічних груп, яка побудована на засадах рівності і права, на сприянні в підготовці навчально-освітніх програм у вивченні рідної мови для етнічних груп, відродження культур на основі взаємоповаги. Наголошено на тому, що ідеї добра, толерантного ставлення до людей, етносів, культур повинні домінувати в новій моделі науки, освіти та концепціях державотворення. Без усвідомлення цінності культурного різноманіття не можливі нові імпульси розвитку та стабілізації у світі. Підкреслено, що міжнародні документи про захист і права національних меншин широко передбачають інтеграцію їх до населення більшості країни, їхньої участі в державотворенні й повазі до кожної особи незалежно від раси, національності, до мирного співжиття.

 

Ключові слова

Україна, молдовани, росіяни, угорці, румуни, болгари, євреї, поляки, підручники, словники, музеї, газети, радіо- і телемовлення, школи, фестивалі, національно-культурні товариства.

 

Список використаних джерел

 1. Антагонізм і примирення у мультикультурних середо­вищах / за ред. Я. Курчевського і О. Герман ; перек­лад з польської В. Ф. Сагана. Київ : Ніка-Центр, 2017. 512 с.
 2. Борисенко В. К. Етнокультурні зв’язки українців та поляків Східного Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. 206 с.
 3. Боровський О. Як служив я в пана та першеє літо. Україна молода. 2019. 3 квітня.
 4. Боса Л. Білоруси на теренах Степової України: особливості культурної адаптації та збереження ідентичності (за польовими матеріалами 2017–2018 років). Народна творчість та етнологія. 2018. № 5. С. 103–112. https://doi.org/10.15407/nte2018.05.103.
 5. Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю. та ін. Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник. Київ : Наукова думка, 2004. 343 с.
 6. Колесник В. Відомі поляки в історії Вінниччини. Біографічний словник. Вінниця : ВМГО, 2007. 1007 с.
 7. Курчевський Я., Вояковський Д. Про Дрогобич, відкриття полікультурності й невисловлене примирення. Антагонізм і примирення у мультикультурних середо­вищах / за ред. Я. Курчевського і О. Герман ; переклад з польської В. Ф. Сагана. Київ : Ніка-Центр, 2017. С. 225–244.
 8. Кушнер П. И. Этнические территории и этнические границы. Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1951. 278 с.
 9. Мазараті С., Томазов В. Греки в Україні: від антич­ності до сучасності. Київ, 2018. 150 с.
 10. Люблянские рекомендации по интеграции разнообразных обществ. ОБСЕ. 2012. Ноябрь. 82 с.
 11. Малиновська О. Україна, Європа, Міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС. Київ : Бланк-Прес, 2004. 171 с.
 12. Малиновская Е. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк. Киев : Генеза, 2006. 320 с.
 13. Мітряєва С. І. Національні меншини та збереження їхньої ідентичності. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / за ред. В. С. Крисаченка. Київ : НІСД, 2004. С. 269–290.
 14. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине. Киев : Наукова думка, 1975. 276 с.
 15. Наулко В. І. Хто і відколи живе в Україні. Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. 80 с.
 16. Пастущин В. Ю. Село Дрочево Берестейського району на Поліссі. Київ : Вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. 128 с.
 17. Поляки в Ніжині. Історія та сучасність / уклад.: Ф. Ф. Бєлінська, М. М. Наконечна. Кам’янець-Подільський : Рута, 2018. 280 с.
 18. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Тернопіль : Книжково-журнальне видавництво, 2018. 184 с.
 19. Слющинський Б. В. Міжкультурна комунікація в українському Приазов’ї. Київ : Аквілон-Плюс, 2008. 496 с.
 20. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования собр. д. чл. П. П. Чубинским. Санкт-Петербург, 1872. Т. 7. 608 с.
 21. Фушара М. Примирення без конфлікту? Компенсації за забужанське майно. Антагонізм і примирення у мультикультурних середовищах / за ред. Я. Курчевського і О. Герман ; переклад з польської В. Ф. Сагана. Київ : Ніка-Центр, 2017. С. 368–376.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ