Folk Art and Ethnology
№1 (2012 year )

Content

Expeditionary Researches

Bidnoshyya Yurii, Bondarenko Halyna, Buyskykh Yuliya, Velychko Tetiana, Sobolieva Olena, Taran Olena
p.: 79-88
© ІМФЕ